Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 857/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v nových členských státech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 857/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 857/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se od 1. května 2004 stanoví koeficienty, které se použijí pro odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v nových členských státech
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], naposledy pozměněným nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [2], a zejména na články 63, 64, 65, 65a a 82 a přílohu XI služebního řádu a na čl. 20 první pododstavec a článek 64 pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k tomuto důvodu:
          Přistoupení nových členských států dne 1. května 2004 znamená, že je nezbytné vypočítat pro tyto členské státy v souladu s přílohou XI služebního řádu koeficienty, které se použijí pro odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. května 2004 se koeficienty, které se použijí pro odměny úředníků a ostatních zaměstnanců vykonávajících službu v jednom ze států nebo míst zaměstnání uvedených níže, stanoví takto:
          Česká republika | 88,8 |
          Estonsko | 77,5 |
          Kypr | 88,0 |
          Litva | 77,6 |
          Lotyšsko | 76,1 |
          Maďarsko | 81,9 |
          Malta | 88,0 |
          Polsko | 72,4 |
          Slovensko | 83,8 |
          Slovinsko | 84,9 |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.