Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 858/2004 ze dne 29. dubna 2004 o určení podmínek poskytování a výše příplatků stanovených v článku 56c služebního řádu jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 858/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 858/2004
          ze dne 29. dubna 2004
          o určení podmínek poskytování a výše příplatků stanovených v článku 56c služebního řádu jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1] naposledy pozměněným nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [2], a zejména na článek 56c služebního řádu,
          s ohledem na návrh Komise, předložený po konzultaci Výboru pro služební řád,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Rada je příslušná na návrh Komise určit podmínky a výši příplatků, které mohou být poskytovány některým úředníkům jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Úředníci, kteří byli vyzváni, aby vykonávali práci za zvláště náročných podmínek, mají nárok na příplatky určené v souladu s následujícími články.
          Článek 2
          Příplatky se vyjadřují v bodech. Jeden bod se rovná 0,032 % základního platu úředníka v platové třídě 1 stupni 1 [3]. Příplatky se upravují pomocí opravných koeficientů použitelných na odměny úředníků.
          Příplatky se vyplácejí měsíčně.
          Článek 3
          1. Následující tabulka uvádí zvláště náročné pracovní podmínky, pro které mohou být příplatky přiznány, a počet bodů za hodinu skutečně vykonané práce:
          Zvláště náročné pracovní podmínky | Počet bodů za hodinu skutečně vykonané práce pro funkční skupiny AD a AST |
          I.Osobní ochrana: |
          a)Používání speciálních nepohodlných oděvů nezbytných pro ochranu proti ohni, kontaminaci, radiaci nebo žíravinám: | |
          1.Speciální těžké oděvy | 10 |
          2.Samostatné ochranné obleky proti ohni | 50 |
          3.Ostatní samostatné ochranné obleky | 34 |
          4.Ochranné oděvy se samostatným dýchacím přístrojem | 25 |
          5.Ostatní ochranné oděvy s dýchacím přístrojem | 20 |
          b)Částečná ochrana: | |
          1.Samostatné dýchací přístroje | 16 |
          2.Celý dýchací přístroj s maskou | 10 |
          3.Protiprašné respirátory | 6 |
          4.Ostatní ochranné prostředky proti toxickým a dusivým látkám a žíravinám atd. | 2 |
          5.Skříň na zpracování vysokých aktivit radionuklidů s rukavicemi připevněnými uvnitř a dálkové ovládače | 2 |
          II.Pracoviště: |
          a)Uzavřené: | |
          Práce v uzavřených prostorách bez denního světla, kterými procházejí kabely pod napětím nebo vysokoteplotní potrubí a které jsou tak zaplněny, že je obtížné se zde pohybovat | 2 |
          b)Hlučné: | |
          Práce v prostoru, kde průměrná úroveň hluku přesahuje 85 decibelů | 2 |
          c)Nebezpečná místa, která vyžadují použití náročných ochranných prostředků: | |
          1.Podzemní šachty | 2 |
          2.Místa, kde je práce vykonávána více než 6 metrů nad zemí a je doprovázena výjimečným rizikem | 5 |
          V těchto případech je příplatek přiznán na základě rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování po případné konzultaci se společným výborem. | |
          III.Povaha práce: |
          a)Manipulace nebo práce s některými látkami za podmínek, které činí práci náročnou (viz seznam v příloze) | 2 |
          b)Práce s výbušninami ve funkci certifikovaného odborníka na výbušniny | 5 |
          2. Aby byla možná průběžná kontrola, musí být práce vykonávané za podmínek vymezených v odstavci 1 neprodleně a v časovém pořadí zaznamenány. V tomto záznamu se vykonávané práce musí upřesnit podle výše uvedené tabulky.
          Orgán oprávněný ke jmenování stanoví postup provádění této kontroly; pokud lze počet hodin odpracovaných v každém měsíci považovat za stejný, nemusí orgán oprávněný ke jmenování na záznamu trvat.
          Článek 4
          Příplatky za práci vykonávanou za podmínek vymezených v bodě I tabulky uvedené v článku 3 nelze sčítat; sčítat nelze ani příplatky uvedené v bodě II a III tabulky.
          Kromě toho nemohou být sčítány příplatky za práci vykonávanou za podmínek popsaných v bodě I a III tabulky.
          Pro účely používání předchozích odstavců, pokud vznikl nárok na více než jeden příplatek najednou, vyplácí se pouze nejvyšší příplatek.
          Článek 5
          S výhradou článku 2 nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny [5], nesmějí příplatky vyplácené podle tohoto nařízení překročit hodnotu 1500 bodů měsíčně pro jednoho úředníka.
          Článek 6
          Toto nařízení se použije obdobně na dočasné, pomocné a smluvní zaměstnance.
          Článek 7
          Každý rok v dubnu Komise předkládá Radě zprávu o
          - počtu úředníků a ostatních zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, kteří obdrželi příplatky uvedené v tomto nařízení, rozčleněné podle orgánů a pracovišť a počtu hodin odpracovaných za podmínek vymezených v tabulce v článku 3,
          - celkových výdajích na tyto příplatky.
          Článek 8
          Nařízení (EHS) č. 1799/72 [6] se zrušuje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
          [3] V období ode dne 1. května 2004 do dne 30. dubna 2006 platí: v platové třídě D*1 stupni 1.
          [5] Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2461/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 5).
          [6] Úř. věst. L 192, 22.8.1972, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam uvedený v článku 3
          A. Žíraviny a dusivé látky:
          1. Při manipulaci:
          Halogeny, hydrohalogenové kyseliny (kyselina chlorovodíková a fluorovodíková), fluoridy halogenů, kyselina sírová, chlorid sirný, žíravý natron a žíravé draslo, amoniak.
          2. Při technických pracích:
          Leštění a pasivace nerezavějící oceli a lehkých slitin roztokem nebo pastou za použití mořidla nebo oxidačních činidel.
          B. Toxické látky:
          1. Při manipulaci:
          Toxické formy radioaktivních látek; berylium a jeho sloučeniny; arsen a jeho sloučeniny; měď, její sloučeniny a amalgámy; tetraethylolovo; kyselina kyanovodíková, kyanidy a akrylonitril; oxid dusnatý a oxid dusičitý; fosfor a fosforečné ethery; selen; deuterium oxid.
          2. Při technických pracích:
          Výroba, koncentrace a skladování toxických forem radioaktivních látek; odlévání, svařování a zpracovávání olova a slitin antimonu a olova nebo kadmia a antimonu.
          C. Vysoce hořlavé nebo výbušné látky:
          1. Při manipulaci:
          Stlačené plyny: acetylen, kyslík, methan, ethan, ethylen a vzácné plyny; těkavá organická rozpouštědla jako je methanol, ethanol, diethylether, aceton, benzen, toluen; tekuté kovy jako je sodík nebo draslík; síra.
          2. Při technických pracích:
          svařování argonem; čištění a odmašťování vysoce znečištěných částí pomocí rozpouštědel, jako je trichlorethylen; použití organických kapalin jako je bifenyl, trifenyl, polyfenyl, Dowtherm, high boilers residues; vylévání parafínu nebo kladení asfaltu.
          D. Znečišťující látky:
          1. Při manipulaci:
          Sloučeniny kadmia, chromu, niklu, bismutu, baria, vanadu a manganu v prášku; oxid železa v prášku.
          2. Při technických pracích:
          Zpracování grafitu; mazání a vypouštění čerpadel a motorů jako jsou vakuové pumpy, čerpadla na cirkulaci tekutin, dekompresní čerpadla, kompresory; leštění zvláštními látkami; manipulace s kovovými struskami.
          Tuto přílohu mění Rada na návrh Komise s přihlédnutím k vývoji vědy a techniky.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.