Nařízení Rady (ES) č. 861/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 861/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 861/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen "smlouva o přistoupení") [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen "akt o přistoupení") [2], a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) U některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a vyžadují úpravu z důvodu přistoupení, nebyly potřebné úpravy stanoveny v aktu o přistoupení, nebo byly stanoveny, ale jsou potřebné další úpravy. Veškeré tyto úpravy musí být přijaty před přistoupením, aby mohly vstoupit v platnost dnem přistoupení.
          (2) Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení přijímá tyto úpravy Rada ve všech případech, kdy byl původní akt přijat Radou samou nebo Radou spolu s Evropským parlamentem.
          (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 ze dne 4. dubna 2001 o rozdělování povolení získaných v rámci dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy [3] by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 685/2001 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 ze dne 4. dubna 2001 o rozdělování povolení získaných v rámci dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy"
          .
          2. Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Toto nařízení stanoví pravidla pro rozdělování povolení získaných Společenstvím na základě čl. 6 odst. 2 dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy (dále jen "dohody") mezi členské státy."
          3. Příloha se nahrazuje tímto:
          Příloha
          Členský stát | Povolení pro použití: |
          v Bulharsku | v Rumunsku |
          Belgie | 53 | 54 |
          Česká republika | 50 | 50 |
          Dánsko | 60 | 61 |
          Německo | 84 | 87 |
          Estonsko | 63 | 66 |
          Řecko | 10 468 | 11 457 |
          Španělsko | 50 | 50 |
          Francie | 52 | 52 |
          Irsko | 50 | 50 |
          Itálie | 52 | 52 |
          Kypr | 63 | 64 |
          Lotyšsko | 53 | 54 |
          Litva | 211 | 227 |
          Lucembursko | 50 | 50 |
          Maďarsko | 324 | 359 |
          Malta | 57 | 55 |
          Nizozemsko | 100 | 104 |
          Rakousko | 69 | 70 |
          Polsko | 386 | 296 |
          Portugalsko | 50 | 50 |
          Slovinsko | 64 | 87 |
          Slovenská republika | 429 | 442 |
          Finsko | 52 | 52 |
          Švédsko | 57 | 57 |
          Spojené království | 53 | 54 |
          Celkem | 13 000 | 14 000 |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 7.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 108, 18.4.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 893/2002 (Úř. věst. L 142, 31.5.2002, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.