Nařízení Rady (ES) č. 863/2004 ze dne 29. dubna 2004 kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 863/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 863/2004
          ze dne 29. dubna 2004
          kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen "smlouva o přistoupení") [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen "akt o přistoupení") [2], a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) U některých aktů, které zůstávají v platnosti i po 1. květnu 2004 a vyžadují úpravu z důvodu přistoupení, nebyly potřebné úpravy stanoveny v aktu o přistoupení, nebo byly stanoveny, ale jsou potřebné další úpravy. Veškeré tyto úpravy musí být přijaty před přistoupením, aby mohly vstoupit v platnost dnem přistoupení.
          (2) Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení přijímá tyto úpravy Rada ve všech případech, kdy byl původní akt přijat Radou samou nebo Radou spolu s Evropským parlamentem.
          (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem [3] by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 2327/2003 se doplňuje nová příloha, která zní:
          Příloha III
          Počet bodů přidělovaných novým členským státům
          Počet bodů přidělovaných novým členským státům |
          Členský stát | Základní příděl na 12 měsíců roku 2004 | Poměrná část na rok 2004 | 2005 | 2006 |
          Česká republika | 486 874 | 324 599 | 462 531 | 439 404 |
          Kypr | 3 040 | 2 027 | 2 888 | 2 744 |
          Estonsko | 16 805 | 11 204 | 15 965 | 15 167 |
          Litva | 42 037 | 28 026 | 39 935 | 37 939 |
          Lotyšsko | 21 669 | 14 447 | 20 586 | 19 556 |
          Maďarsko | 730 208 | 486 830 | 693 698 | 659 013 |
          Malta | 14 592 | 9 728 | 13 862 | 13 169 |
          Polsko | 332 479 | 221 664 | 315 855 | 300 062 |
          Slovensko | 144 248 | 96 170 | 137 036 | 130 184 |
          Slovinsko | 356 448 | 237 644 | 338 626 | 321 694 |
          Celkem EUR-10 | 2 148 400 | 1 432 338 | 2 040 980 | 1 938 931 |
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 30.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.