Nařízení Rady (ES) č. 867/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 867/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 867/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 24 a přílohu XII tohoto aktu,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na výročním zasedání 3. října 2003 přijala Mezinárodní komise pro rybolov v Baltském moři (IBSFC) doporučení týkající se kvót pro sledě obecného v Rižském zálivu. Na úrovni Společenství je třeba přijmout opatření nezbytná k provedení zmíněného doporučení v právních předpisech Společenství prvním dnem po přistoupení Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.
          (2) IBFSC přijala doporučení, které umožní zvýšit v březnu 2004 v Baltském moři TAC pro tresku obecnou. Je třeba zajistit provedení uvedeného doporučení v právních předpisech Společenství.
          (3) V rámci své dvoustranné dohody o rybolovu s Ruskou federací dosáhlo Lotyšsko ujednání o vzájemném přístupu, pokud jde o tresku obecnou a šprota obecného. Tato ujednání se týkají pouze lotyšské oblasti vod Evropského společenství. Je třeba přijmout opatření nezbytná k provedení těchto ujednání v právních předpisech Společenství.
          (4) Rybolovná práva Společenství ve vodách Norska a rybolovná práva Norska ve vodách Společenství pro rok 2004 jsou až do závěru jednání o rybolovu s Norskem pro rok 2004 prozatímně stanovena v přílohách IB, IC a VII nařízení (ES) č. 2287/2003 [2]. Ve schváleném zápisu závěrů jednání o rybolovu mezi Společenstvím a Norskem ze dne 24. ledna bylo dohodnuto předložit příslušným orgánům obou stran doporučení týkající se rybolovných práv na rok 2004 v jejich příslušných vodách. Je třeba přijmout opatření nezbytná k provedení výsledků těchto jednání v právních předpisech Společenství.
          (5) Je třeba umožnit pružnost kvót pro jazyk obecný v oblasti II Severního moře, aby se zlepšil vzájemný soulad kvót pro platýse v Severním moři a snížil se výmět.
          (6) Podle přílohy XII smlouvy o přistoupení z roku 2003 má Polsko nárok na kvótu pro sledě obecného v oblastech I a II.
          (7) Postupem podle Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským Společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé [3] vedlo Společenství jednání s Faerskými ostrovy o přístupu k rybolovu skandinávského sledě obecného ve vodách severně od 62o s. š.
          (8) S cílem zajistit, aby jediným lovným zařízením používaným při lovu tresky obecné ve vodách Společenství v Baltském moři byly vlečné sítě s únikovým oknem Bacoma, neměl by být povolen jiný typ lovného zařízení na palubě.
          (9) S cílem vyhnout se zbytečným sociálním a hospodářským potížím by měly být rybolovné činnosti, které nezahrnují lov tresky obecné, povoleny v oblastech se zákazem lovu tresky obecné západně od Skotska, pokud jsou tyto činnosti jasně definované, kontrolovatelné a nezvyšují ohrožení zbývající populace tresky obecné.
          (10) Nové informace o rozdělení úlovků tresky obecné a tresky jednoskvrnné naznačují, že některé oblasti s velkým výskytem tresky jednoskvrnné, ale poměrně malým výskytem tresky obecné, byly nesprávně zařazeny do "ochranné oblasti pro tresku obecnou", vymezené v příloze IV. Některé oblasti s poměrně vysokým výskytem tresky obecné byly také nesprávně vyloučeny. Proto je třeba změnit zeměpisné vymezení ochranné oblasti pro tresku obecnou.
          (11) Opatření pro zachování by neměla bránit shromažďování vědeckých informací určených k účelům řízení. Proto je třeba v oblastech se zákazem rybolovných činností povolit rybolov pro vědecké účely.
          (12) Byly opraveny některé výpočetní chyby a provedena formulační zlepšení.
          (13) Za účelem zajištění obživy rybářů Společenství je důležité otevřít tyto možnosti rybolovu co nejdříve. Proto je naléhavě nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství.
          (14) Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy IA, IB, IC, II, IV a VII nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Bod 1 přílohy se použije prvním dnem po přistoupení Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 639/2004 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění takto:
          1. Příloha IA
          a) Údaje týkající se druhu sleď obecný v oblasti III b c d se nahrazují údaji:
          "Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | III b c d (vody ES) kromě správní jednotky 3 a Rižského zálivu |
          Dánsko | 8279 | | |
          Německo | 25106 | | |
          Estonsko | 10406 [1] | | |
          Finsko | 9386 | | |
          Lotyšsko | 2704 [1] | | |
          Litva | 2568 | | |
          Polsko | 28870 | | |
          Švédsko | 36499 | | |
          ES | 123820 | | |
          TAC | 132090 | | |
          b) Za údaje týkající se sledě obecného v oblasti III b c d se vkládají údaje:
          "Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | Rižský záliv HER/03D-RG |
          Estonsko | 18130 | | |
          Lotyšsko | 21130 | | |
          ES | 39260 | | |
          TAC | 39260." | | |
          c) Údaje týkající se druhu treska obecná v oblasti subdivizí 25 až 32 (vody ES) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | subdivize 25–32 (vody ES) COD/25/32- |
          Dánsko | 12040 [2] | | |
          Německo | 5265 [2] | | |
          Estonsko | 781 [2] | | |
          Finsko | 625 [2] | | |
          Lotyšsko | 2968 [2] [3] | | |
          Litva | 1951 [2] | | |
          Polsko | 9251 [2] | | |
          Švédsko | 8770 [2] | | |
          ES | 41650 | | |
          TAC | 45400 | | Analytický TAC, na který se vztahují odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          d) Údaje týkající se druhu šprot obecný v oblasti III b c d (vody ES) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Šprot obecný Sprattus sprattus | Oblast: | III b c d (vody ES) SPR/3BCD-C |
          Dánsko | 37254 | | |
          Německo | 23601 | | |
          Estonsko | 43260 | | |
          Finsko | 19501 | | |
          Lotyšsko | 52249 | | |
          Litva | 18901 | | |
          Polsko | 110880 | | |
          Švédsko | 72019 | | |
          ES | 377665 | | |
          Ruská federace | 3000 [4] | | |
          TAC | 420000 | | Analytický TAC, na který se vztahují odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          2. Příloha IB
          a) Údaje týkající se druhu smáčkovití v oblasti IIa, Skagerrak, Kattegat, Severní moře se nahrazují údaji:
          "Druh: | Smáčkovití Ammodytidae | Oblast: | II [5] a, Skagerrak, Kattegat, Severní moře [5] SAN/24 |
          Dánsko | 727472 | | |
          Spojené království | 15901 | | |
          Všechny členské státy | 27826 [6] | | |
          ES | 771200 | | |
          Norsko | 45000 [7] | | |
          Faerské ostrovy | 20000 [7] [8] | | |
          TAC | 836200 | | Preventivní TAC, na který se vztahují články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96. |
          b) Údaje týkající se druhu sleď obecný v oblastech: Skagerrak a Kattegat a vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazují údaji:
          "Druh: | Sleď obecný [9] Clupea harengus | Oblast: | Skagerrak a Kattegat HER/03A |
          Dánsko | 29177 [11] | | |
          Německo | 467 [11] | | |
          Švédsko | 30521 [11] | | |
          ES | 60164 | | |
          Faerské ostrovy | 500 [10] | | |
          TAC | 70000 | | Analytický TAC, na který se vztahují odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | vody Norska jižně od 62° s. š. HER/04-N |
          Švédsko | 1076 [12] | | |
          ES | 1076 | | |
          TAC | nepoužije se" | | |
          c) Údaje týkající se druhu treska obecná ve vodách Norska jižně od 62° s.š se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | vody Norska jižně od 62° s. š. COD/04-N. |
          Švédsko | 516 [13] | | |
          ES | 516 [13] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          d) Údaje týkající se druhu treska jednoskvrnná v oblastech: Skagerrak a Kattegat, III b c d (vody ES), IIa (vody ES), Severní moře, vody Norska jižně od 62° s. š. se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Skagerrak a Kattegat, III b c d (vody ES) HAD/3A/BCD |
          Belgie | 18 | | |
          Dánsko | 3096 | | |
          Německo | 197 | | |
          Nizozemsko | 4 | | |
          Švédsko | 366 | | |
          ES | 3681 [14] | | |
          TAC | 4755 | | |
          "Zvláštní podmínky:
          "V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy v určitých oblastech omezeny na níže uvedená množství:
          | "vody Norska "(HAD/04-NFS) |
          "ES | "45828 |
          [15] [16]
          Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | IIa (vody ES), Severní moře HAD/2AC4 |
          Belgie | 625 | | |
          Dánsko | 4300 | | |
          Německo | 2736 | | |
          Francie | 4769 | | |
          Nizozemsko | 469 | | |
          Švédsko | 303 | | |
          Spojené království | 45773 [15] | | |
          ES | 58975 [16] | | |
          Norsko | 15391 | | |
          TAC | 77000 | | |
          Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | vody Norska jižně od 62° s. š. HAD/04-N |
          Švédsko | 956 | | |
          ES | 956 | | |
          TAC | Nepoužije se." | | |
          e) Údaje týkající se druhu krevetka severní v oblasti vod Norska jižně od 62° s. š. se nahrazují údaji:
          "Druh: | Krevetka severní Pandalus borealis | Oblast: | vody Norska jižně od 62° s. š. PRA/04-N |
          Dánsko | 900 | | |
          Švédsko | 151 [17] | | |
          ES | 1051 | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          f) Údaje týkající se druhu platýs velký v oblasti IIa (vody ES), Severní moře se nahrazují údaji:
          "Zvláštní podmínky:
          "V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy v určitých oblastech omezeny na níže uvedená množství:
          | "vody Norska"(PLE/04-NFS) |
          "ES | "30000." |
          "Druh: | Platýs velký Pleuronectes platessa | Oblast: | IIa (vody ES), Severní moře PLE/2AC4 |
          Belgie | 3624 | | |
          Dánsko | 11778 | | |
          Německo | 3397 | | |
          Francie | 680 | | |
          Nizozemsko | 22649 | | |
          Spojené království | 16761 | | |
          ES | 58889 | | |
          Norsko | 2111 | | |
          TAC | 61000 | | Analytický TAC, na který se vztahují odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96. |
          g) Údaje týkající se druhu treska tmavá v oblasti vod Norska jižně od 62° s. š. se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | vody Norska jižně od 62° s. š. POK/04-N |
          Švédsko | 1190 | | |
          ES | 1190 | | |
          TAC | 190000." | | |
          h) Údaje týkající se druhu makrela obecná v oblasti IIa (vody ES), Skagerrak a Kattegat, IIIb, c, d (vody ES), Severní moře se nahrazují údaji:
          | "IIIa "MAC/03A | "IIIa, IVb, c "MAC/3A/4BC | "Ivb "MAC/04B | "Ivc "MAC/04C | "IIa (mimo vody ES), VI, od 1. ledna do 31. března 2004 "MAC/2A6 |
          "Dánsko | | "4130 | | | "4020 |
          "Francie | | "440 | | | |
          "Nizozemsko | | "440 | | | |
          "Švédsko | | | "340 | "10 | |
          "Spojené království | | "440 | | | |
          "Norsko | "3000. | | | | |
          [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
          "Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | IIa (vody ES), Skagerrak a Kattegat, IIIb, c, d (vody ES), Severní moře MAC/2A34- | | |
          Belgie | 453 | | | | |
          Dánsko | 11951 | | | | |
          Německo | 473 | | | | |
          Francie | 1428 | | | | |
          Nizozemsko | 1437 | | | | |
          Švédsko | 4262 [18] [19] [20] | | | | |
          Spojené království | 1331 | | | | |
          ES | 21335 [18] [21] [22] | | | | |
          Norsko | 37246 [23] | | | | |
          TAC | 545500 [24] | | Analytický TAC, na který se vztahují články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96. | | |
          i) Údaje týkající se druhu jazyk mořský v oblasti II, Severní moře se nahrazují údaji:
          "Druh: | Jazyk obecný Solea solea | Oblast: | II, Severní moře SOL/24 |
          Belgie | 1417 | | |
          Dánsko | 648 | | |
          Německo | 1133 | | |
          Francie | 283 | | |
          Nizozemsko | 12790 | | |
          Spojené království | 729 | | |
          ES | 17000 | | |
          TAC | 17000 | | Analytický TAC, na který se vztahují články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96." |
          j) Údaje týkající se jiných druhů ve vodách ES v oblastech IIa, IV, VIa severně od 56°30′ s. š. se nahrazují údaji:
          "Druh: | jiné druhy | Oblast: | vody ES v oblastech IIa, IV, VIa severně od 56°30′ s. š. OTH/2A46AN |
          ES | nepodléhá omezení | | |
          Norsko | 5000 [25] | | |
          Faerské ostrovy | 400 [26] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          k) Všechny poznámky pod čarou ve znění "Prozatímní kvóta, do ukončení jednání o rybolovu s Norskem pro rok 2004." se zrušují.
          3. Příloha IC
          a) Údaje týkající se druhu sleď obecný v oblasti I, II (vody ES a mezinárodní vody) se nahrazují údaji:
          "Zvláštní podmínky:
          "V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy v určitých oblastech omezeny na níže uvedená množství:
          | "II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) "HER/245B-F |
          | |
          "Belgie | "2 | |
          "Dánsko | "2398 | |
          "Německo | "420 | |
          "Španělsko | "8 | |
          "Francie | "103 | |
          "Irsko | "621 | |
          "Nizozemsko | "858 | |
          "Polsko | "121 | |
          "Portugalsko | "8 | |
          "Finsko | "37 | |
          "Švédsko | "888 | |
          "Spojené království | "1533 | |
          [27]
          "Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | I, II (vody ES a mezinárodní vody) HER/1/2 |
          Belgie | 25 | | |
          Dánsko | 24946 | | |
          Německo | 4368 | | |
          Španělsko | 82 | | |
          Francie | 1076 | | |
          Irsko | 6458 | | |
          Nizozemsko | 8927 | | |
          Polsko | 1262 | | |
          Portugalsko | 82 | | |
          Finsko | 386 | | |
          Švédsko | 9244 | | |
          Spojené království | 15948 | | |
          ES | 72804 | | |
          Faerské ostrovy | 6997 [27] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          b) Údaje týkající se druhu treska obecná v oblasti I, II (vody Norska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | I, II (vody Norska) COD/1N2AB- |
          Německo | 2404 | | |
          Řecko | 293 | | |
          Španělsko | 2640 | | |
          Irsko | 293 | | |
          Francie | 2206 | | |
          Portugalsko | 2640 | | |
          Spojené království | 9324 | | |
          ES | 19800 [28] | | |
          TAC | 486000 | | |
          c) Údaje týkající se druhu huňáček severní v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Huňáček severní Mallotus villosus | Oblast: | V, XIV (vody Grónska) CAP/514GRN |
          všechny členské státy | 40985 | | |
          ES | 95985 [29] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          d) Údaje týkající se druhu treska jednoskvrnná v oblasti I, II (vody Norska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | I, II (vody Norska) HAD/1N2AB- |
          Německo | 428 | | |
          Francie | 257 | | |
          Spojené království | 1315 | | |
          ES | 2000 | | |
          TAC | nepoužije se." | | |
          e) Údaje týkající druhu krevetka severní v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Krevetka severní Pandalus borealis | Oblast: | V, XIV (vody Grónska) PRA/514GRN |
          Dánsko | 848 | | |
          Francie | 848 | | |
          ES | 5675 [30] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          f) Údaje týkající se druhu platýs černý v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | V, XIV (vody Grónska) GHL/514GRN |
          Německo | 4037 | | |
          Spojené království | 213 | | |
          ES | 4800 [31] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          g) Údaje týkající se druhu makrela obecná v oblasti IIa (vody Norska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | IIa (vody Norska) MAC/02A-N |
          Dánsko | 11100 [32] | | |
          ES | 11100 [32] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          h) Údaje týkající se druhu okouník v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazují údaji:
          "Druh: | Okuník (druh) Sebastes spp. | Oblast: | V, XIV (vody Grónska) RED/514GRN |
          Německo | 19533 | | |
          Francie | 99 | | |
          Spojené království | 138 | | |
          ES | 25500 [33] [34] [35] | | |
          TAC | nepoužije se | | |
          i) Všechny poznámky pod čarou ve znění "Prozatímní kvóta, do ukončení jednání o rybolovu s Norskem pro rok 2004." se zrušují.
          4. Příloha II
          Údaje týkající se druhu sleď obecný v oblasti IIa (vody ES), Severní moře, VIId se nahrazují údaji:
          "Druh: | Sleď obecný [36] Clupea harengus | Oblast: | IIa (vody ES), Severní moře, VIId HER/2A47DX |
          Belgie | 214 | | |
          Dánsko | 41356 | | |
          Německo | 214 | | |
          Francie | 214 | | |
          Nizozemsko | 214 | | |
          Švédsko | 202 | | |
          Spojené království | 786 | | |
          ES | 43200 | | |
          TAC | 43200 | | |
          5. Příloha IV
          a) Vkládá se nový bod, který zní:
          "1.1.3 Pravidlo jedné sítě
          Při použití vlečné sítě s únikovými okny nesmí být na palubě žádný jiný typ lovného zařízení."
          b) Bod 6 se zrušuje.
          c) Bod 13 se nahrazuje tímto:
          "13. Omezení rybolovu tresky obecné západně od Skotska
          a) Do 31. prosince 2004 je zakázáno provozovat jakékoliv rybolovné činnosti v oblasti ohraničené úsečkami, které postupně spojují tyto zeměpisné souřadnice:
          - 59°05′ s. š., 06°45′ z. d.,
          - 59°30′ s. š., 06°00′ z. d.,
          - 59°40′ s. š., 05°00′ z. d.,
          - 60°00′ s. š., 04°00′ z. d.,
          - 59°30′ s. š., 04°00′ z. d.,
          - 59°05′ s. š., 06°45′ z. d.
          b) Odchylně od písmene a) se povoluje provozovat rybolovné činnosti s použitím vrší a košů, pokud:
          i) na palubě není jiné lovné zařízení než vrše a koše; a
          ii) na palubě nejsou drženy žádné ryby kromě měkkýšů a korýšů.
          c) Odchylně od písmene a) se povoluje provozovat rybolovné činnosti s použitím sítí o velikosti ok menší než 55 mm, pokud:
          i) na palubě není žádná síť o velikosti ok 55 mm nebo větší; a
          ii) pokud na palubě nejsou uchovávány žádné ryby kromě sledě obecného, makrely obecné, kranase obecného, tresky modravé, sardinky obecné, malých sardinek, šprota obecného a stříbrnice."
          d) V bodě 17 se:
          i) písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) Pro účely tohoto bodu se "ochrannou oblastí pro tresku obecnou"; rozumí ta část divize ICES IV obsažená v těchto obdélnících ICES, která leží dále než 12 námořních mil od pobřeží:
          49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3, 44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0.";
          ii) doplňuje nové písmeno, které zní:
          "e) Členský stát může při zaznamenávání úlovků tresky jednoskvrnné ulovených v období od 1. ledna 2004 do 21. dubna 2004 rozlišovat, zda byly uloveny uvnitř oblasti vymezené v písmenu a) nebo mimo ni."
          e) Doplňuje se nový bod, který zní:
          "18. Vědecké sledování
          a) Opatření uvedená v bodech 5, 7, 13 a 16 se nevztahují na rybolovné činnosti provozované výhradně za účelem vědeckých výzkumů, které jsou prováděny se souhlasem a z úřední moci dotyčného členského státu a o kterých byla Komise a členský stát, v jehož vodách výzkum probíhá, předem informovány.
          b) Mořské živočichy ulovené za účelem uvedeným v písmenu a) je možno prodávat, skladovat, vystavovat nebo nabízet k prodeji, pokud:
          - vyhovují normám stanoveným v příloze XII nařízení (ES) č. 850/98 a obchodním normám přijatým podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, nebo
          - jsou prodávány přímo k jiným účelům než k lidské spotřebě."
          f) Dodatek 2 se nahrazuje tímto:
          "Dodatek 2 přílohy IV
          Vlečná lovná zařízení: Skagerrak a Kattegat
          Velikosti ok, cílové druhy a požadované procentní podíly úlovků při používání jednotné velikosti ok
          Druh | Rozsah velikosti ok (v milimetrech) |
          < 16 | 16–31 | 32–69 | 32–69 | 35–69 | 70–89 [41] | ≥90 |
          Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů | Nejmenší procentní podíl cílových druhůNejmenší procentní podíl cílových druhů20 % [42]Nejmenší procentní podíl cílových druhů |
          50 % [42] | 50 % [42] | 20 % [42] | 50 % [42] | 20 % [43] | 20 % [43] | 30 % [44] | žádný |
          Smáčkovití (Ammodytidae) [39] | X | X | X | X | X | X | X | X |
          Smáčkovití (Ammodytidae) [40] | | X | | X | X | X | X | X |
          Treska norská (Trisopterus esmarkii) | | X | | X | X | X | X | X |
          Treska modravá (Micromesistius poutassou) | | X | | X | X | X | X | X |
          Ostnatec veliký (Trachinus draco) [37] | | X | | X | X | X | X | X |
          Měkkýši (vyjma Sepia) [37] | | X | | X | X | X | X | X |
          Jehlice rohozobá (Belone belone) [37] | | X | | X | X | X | X | X |
          Štítník šedý (Eutrigla gurnardus) [37] | | X | | X | X | X | X | X |
          Stříbrnice (Argentina spp.) | | | | X | X | X | X | X |
          Šprot obecný (Sprattus sprattus) | | X | | X | X | X | X | X |
          Úhoř říční (anguilla anguilla) | | | X | X | X | | X | X |
          Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) [38] | | | X | X | X | | X | X |
          Makrela obecná (Scomber spp.) | | | | X | | | X | X |
          Kranas (Trachurus spp.) | | | | X | | | X | X |
          Sleď obecný (Clupea harengus) | | | | X | | | X | X |
          Krevetka severní (Pandalus borealis) | | | | | | X | X | X |
          Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) [43] | | | | | X | | X | X |
          Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | | | | | | | X | X |
          Humr severský (Nephrops norvegicus) | | | | | | | X | X |
          Ostatní mořští živočichové | | | | | | | | X |
          6. V příloze VII se části I a II nahrazují tímto:
          "ČÁST I
          Omezení počtu licencí a povolení k rybolovu pro plavidla Společenství, která loví ve vodách třetích zemí
          Rybolovná oblast | Rybolov | Počet licencí | Nejvyšší počet současně přítomných plavidel |
          Vody Norska a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen | Sleď obecný, severně od 62°00′ s. š. | 75 | 55 |
          Druhy žijící při dně, severně od 62°00′ s. š. | 80 | 50 |
          Makrela obecná, jižně od 62°00′ s. š., rybolov košelkovým nevodem | 11 | nepoužije se |
          Makrela obecná, jižně od 62°00′ s. š., lov pomocí vlečných sítí | 19 | nepoužije se |
          Makrela obecná, severně od 62°00′ s. š., lov pomocí košelkových nevodů | 11 [45] | nepoužije se |
          Průmyslové druhy, jižně od 62°00′ s. š. | 480 | 150 |
          Vody Faerských ostrovů | Lov všech druhů ryb pomocí vlečných sítí prováděný plavidly, jejichž délka nepřesahuje 180 stop, v oblasti mezi 12 a 21 mílemi od pobřeží Faerských ostrovů | 26 | 13 |
          Cílený lov tresky obecné a tresky jednoskvrnné pomocí sítí o velikosti ok nejméně135 mm, omezený na oblast jižně od 62°28′ s. š. a východně od 6°30′ z. d. | 8 | 4 |
          Rybolov pomocí vlečných sítí vně pásma o šířce 21 mil od pobřeží Faerských ostrovů. V období od 1. března do 31. května a od 1. října do 31. prosince mohou tato plavidla operovat v oblasti mezi 61°20′ s. š. a 62°00′ s. š. a v pásmu mezi 12 a 21 mílemi od pobřeží. | 70 | 26 |
          Lov mníka modrého pomocí vlečných sítí o velikosti ok nejméně 100 mm v oblasti jižně od 61°30′ s. š. a západně od 9°00′ z. d. a v oblasti mezi 7°00′ z. d. a 9°00′ z. d. jižně od 60°30′ s. š. a v oblasti jihozápadně od spojnice souřadnic 60°30′ s. š, 7°00′ z. d. a 60°00′ s. š., 6°00′ z. d. | 70 | 20 |
          Cílený lov tresky tmavé pomocí vlečných sítí o velikosti ok nejméně 120 mm a s možností používat kruhové popruhy kolem kapsy zatahovací sítě. | 70 | 22 |
          Lov tresky modravé. Celkový počet licencí může být zvýšen o čtyři plavidla, aby plavidla vytvořila dvojice, pokud by orgány Faerských ostrovů zavedly zvláštní pravidla vstupu do oblasti nazvané "hlavní oblast lovu tresky modravé" | 34 | 20 |
          Lov na šňůru | 10 | 6 |
          Lov makrely obecné | 12 | 12 |
          Lov sledě obecného severně od 62° s. š. | 21 | 21 |
          Island | Všechny druhy rybolovu | 18 | 5 |
          Vody Ruské federace | Všechny druhy rybolovu | pm | pm |
          Lov tresky obecné | 7 [46] | pm |
          Lov šprota obecného | pm | pm |
          ČÁST II
          Omezení počtu licencí a povolení k rybolovu pro plavidla třetích zemí, která loví ve vodách Společenství
          Stát vlajky | Rybolov | Počet licencí | Nejvyšší počet současně přítomných plavidel |
          Norsko [47] | Sleď obecný, severně od 62°00′ s. š. | 18 | 18 |
          Faerské ostrovy | Makrela obecná, VIa (severně od 56°30′ s. š.), VIIe, f, h; kranas, IV, VIa (severně od 56°30′ s. š.), VIIe, f, h; sleď obecný, VIa (severně od 56°30′ s. š.) | 14 | 14 |
          Sleď obecný, severně od 62°00′ s. š. | 21 | 21 |
          Sleď obecný, IIIa | 4 | 4 |
          Průmyslový rybolov tresky norské a šprota obecného, IV, VIa (severně od 56°30′ s. š.); smáčkovitých, IV (včetně nevyhnutelných vedlejších úlovků tresky modravé) | 15 | 15 |
          Mník obecný a treska brosma | 20 | 10 |
          Treska modravá, VIa (severně od 56°30′ s. š.), VIb, VII (západně od 12°00′ z. d.) | 20 | 20 |
          Mník modrý | 16 | 16 |
          Žralok nosatý (všechny oblasti kromě NAFO 3PS) | 3 | 3 |
          Ruská federace | Sleď obecný, IIId (vody Švédska) | pm | pm |
          Sleď obecný, IIId (vody Švédska, mateřská plavidla neprovádějící rybolov) | pm | pm |
          Šprot obecný | 4 [48] | pm |
          Barbados | Kreveta (Penaeus) [49] (vody Francouzské Guayany) | 5 | pm [50] |
          Chňapalovití [51] (vody Francouzské Guayany) | 5 | pm |
          Guayana | Kreveta (Penaeus) [49] (vody Francouzské Guayany) | pm | pm [50] |
          Surinam | Kreveta (Penaeus) [49] (vody Francouzské Guayany) | 5 | pm [52] |
          Trinidad a Tobago | Kreveta (Penaeus) [49] (vody Francouzské Guayany) | 8 | pm [53] |
          Japonsko | Tuňák [54] (vody Francouzské Guayany) | pm | |
          Korea | Tuňák [54] (vody Francouzské Guayany) | pm | pm [53] |
          Venezuela | Chňapalovití [51] (vody Francouzské Guayany) | 41 | pm |
          Žraloci [51] (vody Francouzské Guayany) | 4 | pm" |
          [1] "Může být uloveno v Rižském zálivu (HER/03D-RG)."
          [2] "Může být uloveno v subdivizi 22–24.
          [3] "Z čehož může být 350 tun uloveno ve vodách Ruské federace v oblasti IIId."
          [4] "Má být uloveno v lotyšské oblasti vod ES, včetně až 150 tun vedlejších úlovků sledě obecného."
          [5] "Vody ES, vyjma vod v pásmu 6 mil od pobřeží Spojeného království na Shetlandech, na ostrovech Fair a Foula.
          [6] "S výjimkou Dánska a Spojeného království.
          [7] "Má být uloveno v Severním moři.
          [8] "Včetně tresky norské a nejvýše "4000" tun šprotů obecných. Šprot obecný a nejvýše "6000" tun tresky norské mohou být uloveny v divizi ICES VIa severně od 56°30′ s. š."
          [9] "Vyloženo jako celý úlovek nebo vytříděno ze zbytku úlovku.
          [10] "Má být uloveno ve Skagerraku.
          [11] "Z čehož může být 50 %, jako opatření "ad hoc" pro rok 2004, uloveno v Severním moři (vody ES) jižně od 60° s. š. a východně od 4° v. d.
          [12] "Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky pollak, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy.
          [13] "Vyplývá ze schválených zápisů jednání mezi Evropským společenstvím, jménem Švédska, a Norskem pro rok 2004."
          [14] "S výjimkou přibližně 874 tun vedlejších úlovků při průmyslovém rybolovu.
          [15] "Z čehož "29500" tun bude uloveno a vyloženo plavidly, která mají zvláštní povolení k rybolovu na základě ustanovení odstavce 17 přílohy IV.
          [16] "S výjimkou přibližně "2634" tun vedlejších úlovků při průmyslovém rybolovu.
          [17] "Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky pollack, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy."
          [18] "Včetně rybolovu "1865" tun makrely obecné, které tento členský stát uloví v divizi ICES IIIa a ve vodách ES v divizi ICES IVa, b (MAC/3A/4AB).
          [19] "Včetně 214 tun, které se uloví ve vodách Norska v podoblasti ICES IV (MAC/04-N.).
          [20] "Při rybolovných činnostech ve vodách Norska se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky pollak, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy.
          [21] "Včetně "1865" tun vyplývajících z podmínek definovaných v poznámce pod čarou 2 přílohy k schválenému zápisu závěrů jednání o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Norskem (Brusel, 9. prosince 1995).
          [22] "Včetně 636 tun vyplývajících z dohody mezi Evropským společenstvím a Norskem o řízení společného podílu Evropské unie a Norska na celkovém přípustném odlovu NEAFC pro rok 2004.
          [23] "Odečte se od norského podílu na TAC (kvóta pro přístup). Odlov této kvóty se může provádět pouze v divizi IVa s výjimkou "3000" tun, které mohou být uloveny v divizi IIIa.
          [24] "TAC sjednán mezi Evropským společenstvím, Norskem a Faerskými ostrovy pro severní oblast."
          [25] "Omezeno na oblasti IIa a IV. Zahrnuje rybolovné činnosti, které nejsou výslovně uvedeny; z čehož může být uloveno až 350 tun jazyka obecného.
          [26] "Omezeno na vedlejší úlovky síha v oblastech IV a VIa."
          [27] "Může být uloveno ve vodách ES."
          [28] "Kvóta se upraví po přijetí protokolu, kterým se mění čtvrtý protokol, kterým se stanoví podmínky podle Dohody o rybolovu mezi Společenstvím a Grónskem."
          [29] "Z čehož je "15000" tun přiděleno Norsku, "30000" tun Islandu a "10000" tun Faerským ostrovům. Podíl Společenství činí 70 % TAC pro huňáčka severního pro dané období. Po úpravě tohoto TAC během roku 2004 bude kvóta Společenství odpovídajícím způsobem upravena."
          [30] "Z čehož je "2830" tun přiděleno Norsku a "1150" tun Faerským ostrovům."
          [31] "Z čehož je 400 tun přiděleno Norsku a 150 tun Faerským ostrovům. Kvóta se upraví po přijetí protokolu, kterým se mění čtvrtý protokol, kterým se stanoví podmínky podle Dohody o rybolovu mezi Společenstvím a Grónskem."
          [32] "Může být rovněž uloveno v podoblasti IV (vody Norska) a v divizi IIa (mimo vody ES)."
          [33] "Nejvýše "20000" tun může být uloveno pomocí pelagických vlečných sítí. Úlovky chycené pomocí vlečných sítí pro lov při dně a úlovky chycené pomocí pelagických vlečných sítí se uvádějí odděleně. Tyto zdroje lze lovit na východě i na západě.
          [34] "5230" tun, které se uloví pomocí pelagických vlečných sítí, je přiděleno Norsku.
          [35] "500 tun je přiděleno Faerským ostrovům. Úlovky chycené pomocí vlečných sítí pro lov při dně a úlovky chycené pomocí pelagických vlečných sítí se uvádějí odděleně."
          [36] "Vedlejší úlovky sledě obecného při lovu jiných druhů ryb než sledě obecného a vyložené nevytříděné."
          [37] "Pouze uvnitř oblasti 4 námořních mil od pobřeží.
          [38] "Mimo oblast 4 námořních mil od pobřeží.
          [39] "Od 1. března do 31. října ve Skagerraku a od 1. března do 31. července v Kattegatu.
          [40] "Od 1. listopadu do posledního dne v únoru ve Skagerraku a od 1. srpna do posledního dne v únoru v Kattegatu.
          [41] "Při používání této velikosti ok budou kapsa zatahovací sítě a nástavec vyrobeny z dílce se čtvercovými oky.
          [42] "Úlovek uchovávaný na palubě nesmí obsahovat více než 10 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse velkého, platýse šedohnědého, platýse červeného, kambaly velké, pakambaly kosočtverečné, platýse bradavičnatého, makrely obecné, rodu pakambala, tresky bezvousé, platýse limanda, tresky tmavé, humra severského a humra.
          [43] "Úlovek uchovávaný na palubě nesmí obsahovat více než 50 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse velkého, platýse šedohnědého, platýse červeného, kambaly velké, pakambaly kosočtverečné, platýse bradavičnatého, sledě obecného, makrely obecné, rodu pakambala, tresky bezvousé, platýse limanda, tresky tmavé, humra severského a humra.
          [44] "Úlovek uchovávaný na palubě nesmí obsahovat více než 6 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse velkého, platýse šedohnědého, platýse červeného, kambaly velké, pakambaly kosočtverečné, platýse bradavičnatého, rodu pakambala, platýse limanda, tresky tmavé a humra."
          [45] "Vybere se z 11 licencí pro lov makrely obecné košelkovými nevody jižně od 62°s. š.
          [46] "Použije se pouze pro plavidla plující pod vlajkou Lotyšska.
          [47] "Do ukončení jednání o rybolovu s Norskem pro rok 2004.
          [48] "Týká se pouze lotyšské oblasti vod ES.
          [49] "Licence týkající se lovu krevet ve vodách francouzského departementu Guayana budou vydávány na základě rybolovného plánu předloženého orgány dotčené třetí země a schváleného Komisí. Doba platnosti každé z těchto licencí bude omezena na rybolovné období stanovené v rybolovném plánu, na jehož základě byla licence vydána.
          [50] "Roční počet dnů na moři je omezen na 200.
          [51] "Určené k odlovu výhradě pomocí dlouhých lovných šňůr nebo vězenců (chňapalovití) nebo dlouhých lovných šňůr či sítí o velikosti ok nejméně 100 mm v hloubkách větších než 30 m (žraloci). K vydání těchto licencí musí být předložen důkaz, že existují platné smlouvy mezi vlastníkem plavidla, který žádá o licenci, a zpracovatelským podnikem nacházejícím se ve francouzském departementu Guayana, a že tyto smlouvy obsahují rovněž závazek vyložit nejméně 75 % všech ulovených chňapalovitých, nebo 50 % všech ulovených žraloků z dotčeného plavidla v tomto departementu, aby mohly být tyto úlovky zpracovány v závodě daného zpracovatelského podniku. Výše zmíněná smlouva musí být potvrzena francouzskými orgány, čímž se zajistí, že je v souladu jak se skutečnou zpracovatelskou kapacitou dotčeného podniku, tak se záměry rozvoje hospodářství Guayany. K žádosti o licenci musí být připojena kopie řádně potvrzené smlouvy. V případě, že francouzské orgány odmítnou výše uvedené potvrzení, vydají oznámení o takovém odmítnutí a uvedou své důvody dotčené straně a Komisi.
          [52] "Roční počet dnů na moři je omezen na pm.
          [53] "Roční počet dnů na moři je omezen na 350.
          [54] "Určeno k odlovu výhradně pomocí dlouhých lovných šňůr.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.