Nařízení Rady (ES) č. 869/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1936/2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 869/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 869/2004
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1936/2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen "ICCAT") přijala řadu doporučení a Komise pro tuňáky Indického oceánu (dále jen "IOTC") přijala řadu usnesení, z nichž vyplývají povinnosti týkající se kontroly a sledování, jež byly provedeny v nařízení (ES) č. 1936/2001 [2].
          (2) ICCAT na své 17. schůzi v roce 2001 a na své mimořádné schůzi v roce 2002 a IOTC na své 6. řádné schůzi v roce 2001 a na své 7. řádné schůzi v roce 2002 doporučily nová kontrolní opatření pro některé populace vysoce stěhovavých ryb. Tato doporučení a usnesení jsou pro Společenství závazná, a je tedy třeba je provést.
          (3) Nařízení (ES) č. 1936/2001 je tedy třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1936/2001 se mění takto:
          1. V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:
          "g) "výkrm": chov jedinců v klecích ke zvýšení jejich váhy nebo obsahu tuku s cílem uvedení na trh;
          h) "umístění do klecí": umístění volně žijících jedinců všech velikostí do uzavřených konstrukcí (klecí) na výkrm;
          i) "výkrmna": podnik, který chová volně žijící jedince v klecích na výkrm;
          j) "přepravní plavidlo": plavidlo, které přijímá volně žijící jedince a přepravuje je živé do výkrmen."
          2. Vkládají se nové články, které znějí:
          "Článek 4a
          Činnosti plavidel, která se účastní operací týkajících se výkrmu tuňáka obecného
          1. Každý velitel rybářského plavidla Společenství, jež překládá tuňáky obecné na výkrm na přepravní plavidlo, zaznamená do lodního deníku:
          - množství překládaných tuňáků obecných a počet ryb,
          - rybolovnou oblast,
          - den a polohu překládky tuňáků obecných,
          - jméno přepravního plavidla, jeho vlajku, registrační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku plavidla,
          - jméno výkrmny nebo jména výkrmen určení překládaného množství tuňáků obecných.
          2. Každý velitel přepravního plavidla, na něž byli přeloženi tuňáci obecní, zaznamená:
          a) množství tuňáků obecných přeložených z jednotlivých rybářských plavidel a počet ryb;
          b) jméno rybářského plavidla, které ulovilo množství uvedené v písmenu a), spolu s jeho vlajkou, registračním číslem a rádiovou volací značkou;
          c) den a polohu překládky tuňáků obecných;
          d) jméno výkrmny nebo jména výkrmen určení tuňáků obecných.
          3. Velitel je zproštěn povinnosti stanovené v odstavci 2, je-li zápis nahrazen kopií prohlášení o překládce podle článku 11 nařízení (EHS) č. 2847/93 nebo kopií dokumentu T2M, uvedeného v článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 s údaji uvedenými v odst. 2 písm. c) tohoto článku.
          4. Členské státy zajistí, aby všichni tuňáci umístění do klecí plavidly plujícími pod jejich vlajkou byli jejich příslušnými orgány zaregistrováni. V souladu s článkem 5 předají Komisi údaje o množství tuňáků obecných ulovených a umístěných do klecí plavidly plujícími pod jejich vlajkou (úkol 1 podle definice ICCAT).
          V případě vývozu a dovozu tuňáků obecných určených na výkrm zašlou členské státy Komisi čísla a data jimi potvrzených statistických dokumentů podle nařízení Rady (ES) č. 1984/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádí systém statistického sledování obchodu s tuňákem obecným, mečounem obecným a tuňákem velkookým ve Společenství [3], a uvedou deklarovanou třetí zemi určení.
          5. Členské státy zašlou Komisi elektronickou cestou seznam všech plavidel plujících pod jejich vlajkou a zaregistrovaných ve Společenství, které loví tuňáky obecné na výkrm. Oznámení musí být učiněno do 30. dubna každého roku a musí obsahovat tyto údaje:
          a) vnitřní číslo plavidla definované v příloze I nařízení Komise (ES) č. 2090/98 [4].
          b) jméno a adresu majitele, provozovatele nebo nájemce.
          6. Členské státy zašlou Komisi elektronickou cestou seznam plavidel jimi oprávněných k dodávání nebo překládání tuňáků obecných na výkrm. Oznámení musí být učiněno do 30. dubna každého roku a musí obsahovat tyto údaje:
          a) jméno plavidla, jeho vlajku a registrační číslo;
          b) případně předchozí vlajky;
          c) typ (plavidlo s nádržemi pro uchování ryb, vlečné plavidlo atd.), délku a hrubou prostornost v GT;
          d) mezinárodní rádiovou volací značku;
          e) jméno a adresu majitele, provozovatele nebo nájemce.
          Článek 4b
          Činnosti výkrmen tuňáků obecných
          1. Členské státy zajistí, aby výkrmny tuňáků obecných v jejich jurisdikci předložily jejich odpovědnému orgánu prohlášení o umístění do klece podle přílohy Ia 72 hodin po ukončení každé operace umístění do klecí uskutečněné rybářským nebo přepravním plavidlem. Za předkládání těchto prohlášení, obsahujících všechny vyžadované údaje podle tohoto článku, jsou odpovědné výkrmny schválené členskými státy.
          2. Členské státy zajistí, aby jim výkrmny podle odstavce 1 do 1. července každého roku předložily prohlášení o uvedení vykrmených tuňáků obecných na trh.
          3. Prohlášení o uvedení vykrmených tuňáků obecných na trh zmíněné v odstavci 2 musí obsahovat tyto údaje:
          - jméno výkrmny,
          - adresu,
          - majitele,
          - množství tuňáků obecných (v tunách) uvedených na trh v předchozím roce,
          - určení tuňáků obecných (jméno kupujícího, zemi, datum prodeje),
          - v případě vývozu a dovozu čísla a data potvrzení statistických dokumentů uvedených v nařízení (ES) č. 1984/2003,
          - pokud možno dobu výkrmu tuňáků obecných uváděných na trh (v měsících),
          - průměrnou velikost tuňáků obecných uváděných na trh.
          4. Na základě prohlášení předložených podle odstavců 1 a 3 oznámí členské státy Komisi do 1. srpna každého roku:
          - množství tuňáků obecných umístěných do klecí v předchozím roce,
          - množství tuňáků obecných uvedených na trh v předchozím roce.
          Článek 4c
          Rejstřík výkrmen tuňáků obecných
          1. Do 30. dubna 2004 zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam výkrmen ve své jurisdikci, kterým povolil provozovat výkrm tuňáků obecných ulovených v oblasti úmluvy.
          2. Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje tyto údaje:
          - jméno výkrmny, její vnitrostátní registrační číslo,
          - polohu výkrmny,
          - kapacitu výkrmny (v tunách).
          3. Komise tyto údaje předá do 31. srpna 2004 výkonnému sekretariátu ICCAT, aby dotyčné výkrmny mohly být zapsány do rejstříku ICCAT výkrmen oprávněných provozovat výkrm tuňáků obecných ulovených v oblasti úmluvy ICCAT.
          4. Veškeré změny, které se mají provést v seznamu uvedeném v odstavci 1, se stejným postupem oznámí Komisi pro další předání výkonnému sekretariátu ICCAT alespoň 10 pracovních dnů před tím, než výkrmna zahájí výkrm tuňáků obecných v oblasti úmluvy ICCAT.
          5. Výkrmny v jurisdikci členského státu, které nejsou zapsány v seznamu uvedeném v odstavci 1, nesmějí provádět výkrm tuňáků obecných ulovených v oblasti úmluvy ICCAT.";
          3. Článek 5 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy zašlou elektronickou cestou Komisi údaje o ročních nominálních odlovech druhů uvedených v seznamu v příloze II (úkol I podle definice ICCAT), a ta je předá výkonnému sekretariátu ICCAT. Nejpozději 30. června následujícího roku předají členské státy Komisi pro vědecké účely konečné odhady za celý rok, nebo pokud to není možné, odhady předběžné."
          b) V odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:
          "2. Nejpozději 31. července každého roku předají členské státy (úkol II podle definice ICCAT) v elektronické podobě výkonnému sekretariátu ICCAT s elektronickým přístupem Komise tyto údaje."
          4. V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "1a. Členské státy předají výkonnému sekretariátu ICCAT v elektronické podobě a s elektronickým přístupem Komise pro vědecké účely údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu podle definice ICCAT, zejména odhady výmětů mrtvých žraloků nosatých, žraloků mako a žraloků modravých."
          5. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 6a
          Údaje o úlovcích marlínů bílých a marlínů modrých
          1. Velitelé rybářských plavidel Společenství každý den do lodního deníku zaznamenají údaje o vypuštění marlínů bílých a marlínů modrých, živých či mrtvých, podle sektorů, které nepřesáhnou 5o zeměpisné délky krát 5o zeměpisné šířky, a v prohlášení o vykládce uvedou počet nebo hmotnost vyložených marlínů bílých a marlínů modrých.
          2. Do 30. června každého roku předají členské státy Komisi elektronickou cestou pro vědecké účely konečné odhady za celý předchozí rok, nebo pokud to není možné, předběžné odhady údajů o úlovcích, včetně ryb vypuštěných zpět do vody, a o vykládce marlínů bílých a marlínů modrých."
          6. Vkládají se nové články, které znějí:
          "Článek 8a
          Rejstřík plavidel oprávněných lovit v oblasti úmluvy
          1. Do 1. června 2003 sdělí každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam plavidel o celkové délce vyšší než 24 metrů, plujících pod jeho vlajkou a zaregistrovaných na jeho území, kterým udělil oprávnění lovit tuňáky a příbuzné druhy v oblasti úmluvy ICCAT, vydáním zvláštní licence k rybolovu.
          2. Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje tyto údaje:
          a) vnitřní číslo plavidla definované v příloze I nařízení (ES) č. 2090/98;
          b) případně dřívější vlajky;
          c) případné informace o vyškrtnutí z jiných rejstříků;
          d) jméno a adresu majitele a provozovatele nebo majitelů a provozovatelů;
          e) používané lovné zařízení;
          f) období povolení provádět rybolov nebo překládku.
          3. Komise tyto údaje zašle výkonnému sekretariátu ICCAT do 1. července 2003, aby tato plavidla mohla být zapsána do rejstříku plavidel o celkové délce vyšší než 24 metrů oprávněných lovit v oblasti úmluvy ICCAT (dále jen "rejstřík ICCAT").
          4. Veškeré změny, které se mají provést v seznamu uvedeném v odstavci 1, se stejným postupem oznámí Komisi pro další předání výkonnému sekretariátu ICCAT nejméně 10 pracovních dnů před tím, než plavidlo začne provádět rybolov v oblasti úmluvy.
          5. Rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 24 metrů, jež nejsou uvedena v seznamu zmíněném v odstavci 1, nesmějí v oblasti úmluvy ICCAT lovit, mít na palubě, překládat nebo vykládat tuňáky a příbuzné druhy.
          6. Členské státy přijmou potřebná opatření k zajištění toho, aby:
          a) pouze plavidla plující pod jejich vlajkou, jež jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1 a mají na palubě jimi vydanou zvláštní licenci k rybolovu, byla oprávněna za podmínek stanovených v licenci provádět rybolov uvedený v článku 1 v oblasti úmluvy ICCAT;
          b) plavidlům, která prováděla nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov v oblasti úmluv ICCAT ("rybolov NNN") podle článku 19b, nebyla vydána zvláštní licence k rybolovu, ledaže noví vlastníci předloží dostatečné důkazy o tom, že předchozí vlastnící a provozovatelé již na nich nemají žádnou právní, prospěchovou nebo finanční účast, ani nad nimi nemají kontrolu, nebo že se jejich plavidla neúčastní nedovoleného, neřízeného a nehlášeného rybolovu, ani s ním nejsou spojeni;
          c) pokud možno jejich vnitrostátní právní předpisy zakazovaly majitelům a provozovatelům plavidel plujících pod jejich vlajkou a zapsaných na seznamu uvedeném v odstavci 1 účastnit se nebo být spojeni s lovem tuňáků v oblasti úmluvy ICCAT prováděným plavidly nezapsanými v registru ICCAT;
          d) pokud možno jejich vnitrostátní právní předpisy stanovily, že majitelé plavidel plujících pod jejich vlajkou, jež jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, musí být státními příslušníky některého členského státu.
          7. Členské státy přijmou potřebná opatření k zákazu lovu, uchovávání na palubě, překládky a vykládky tuňáků a příbuzných druhů ulovených v oblasti úmluvy ICCAT plavidly o celkové délce vyšší než 24 metrů, jež nejsou zapsána v registru ICCAT.
          8. Členské státy neprodleně předají Komisi veškeré údaje zakládající důvodné podezření, že plavidla o celkové délce vyšší než 24 metrů, jež nejsou zapsána v registru ICCAT, loví nebo překládají tuňáky nebo příbuzné druhy v oblasti úmluvy ICCAT.
          Článek 8b
          Pronájem rybářských plavidel Společenství
          1. Do 30. dubna každého roku zašlou členské státy Komisi seznam plavidel plujících pod jejich vlajkou, jež byla na běžný rok pronajata smluvními stranami úmluvy ICCAT, a dále všechny změny, kdykoli jsou v tomto seznamu provedeny.
          2. Seznamy podle odstavce 1 obsahují tyto údaje:
          a) vnitřní číslo plavidla definované v příloze I nařízení (ES) č. 2090/98;
          b) jméno a adresu majitelů plavidla;
          c) druhy ryb, na které se vztahuje pronájem, a kvótu přidělenou smlouvou o pronájmu;
          d) dobu platnosti smlouvy o pronájmu;
          e) jméno nájemce;
          f) souhlas členského státu se smlouvou o pronájmu;
          g) zemi, kam bylo plavidlo pronajato.
          3. V den uzavření smlouvy o pronájmu zašle členský stát vlajky výkonnému sekretariátu ICCAT tyto údaje a informuje o nich Komisi:
          a) svůj souhlas se smlouvou o pronájmu;
          b) opatření, která přijal k zajištění toho, aby pronajatá plavidla plující pod jeho vlajkou dodržovala ustanovení ICCAT o zachování a řízení.
          4. Když smlouva o pronájmu skončí, oznámí členský stát vlajky výkonnému sekretariátu ICCAT datum ukončení a informuje o tom Komisi.
          5. Členský stát vlajky pronajatého plavidla zajistí, aby:
          a) pronajaté plavidlo nebylo oprávněno lovit ryby v době platnosti smlouvy o pronájmu v rámci kvóty nebo rybolovných práv přidělených členskému státu vlajky;
          b) v tomtéž období nebylo pronajatému plavidlu povoleno lovit ryby v rámci více než jedné smlouvy o pronájmu;
          c) byly úlovky pronajatého plavidla registrovány odděleně od úlovků jiných plavidel plujících pod vlajkou tohoto členského státu;
          d) pronajaté plavidlo dodržovalo opatření ICCAT pro zachování a řízení.
          Článek 8c
          Překládka
          Plavidla o celkové délce vyšší než 24 metrů plující pod vlajkou členského státu, která loví na dlouhý vlasec s návazci a jsou zapsána v seznamu ICCAT podle čl. 8a odst. 1, nesmějí překládat ryby v oblasti úmluvy ICCAT, pokud jim předem nebylo vydáno povolení příslušným orgánem členského státu vlajky."
          7. V čl. 9 odst. 1 se datum "15. června" nahrazuje datem "15. srpna";
          8. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 9a
          Roční prohlášení o používání norem řízení ICCAT velkými plavidly lovícími na dlouhý vlasec s návazci
          Do 1. září každého roku předají členské státy, jejichž plavidla s dlouhými vlasci s návazci o celkové délce vyšší než 24 metrů jsou oprávněna lovit v oblasti úmluv, předají Komisi roční prohlášení o používání norem řízení ICCAT velkými plavidly lovícími na dlouhý vlasec s návazcem podle vzoru v příloze IV."
          9. Vkládají se nové články, které znějí:
          "Článek 19a
          Opatření pro potírání nedovoleného, neřízeného a nehlášeného rybolovu
          Každý členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy usiluje o to, aby se jeho dovozci, přepravci a jiní provozovatelé zdrželi účasti na obchodování nebo překládce tuňáků a příbuzných druhů ulovených plavidly provádějícími nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov, zejména každý rybolov odporující opatřením ICCAT pro zachování a řízení.
          Článek 19b
          Informace o plavidlech, o nichž se předpokládá, že prováděla nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov
          1. Pro účely tohoto článku se předpokládá, že plavidlo plující pod vlajkou nesmluvní strany provádělo nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov, prokáže-li odpovědný orgán některého členského státu, že plavidlo:
          a) loví tuňáky nebo příbuzné druhy v oblasti úmluvy ICCAT, ale není zapsáno v registru ICCAT;
          b) loví tuňáky nebo příbuzné druhy v oblasti úmluvy ICCAT, na niž členský stát, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, nemá přidělenou kvótu, limit odlovu nebo intenzitu rybolovu v rámci opatření ICCAT pro zachování a řízení;
          c) nezaznamenává, ani nehlásí své úlovky v oblasti úmluvy ICCAT, nebo činí nepravdivá prohlášení;
          d) přijímá nebo vykládá podměrečné ryby v rozporu s opatřeními ICCAT pro zachování a řízení;
          e) loví v době hájení nebo v uzavřených oblastech v rozporu s opatřeními ICCAT pro zachování a řízení;
          f) užívá zakázaného lovného zařízení v rozporu s opatřeními ICCAT pro zachování a řízení;
          g) účastní se překládky s plavidly zapsanými v seznamu uvedeném v odstavci 5;
          h) bez povolení loví tuňáky a příbuzné druhy ve vodách ve vnitrostátní jurisdikci pobřežních států v oblasti úmluvy ICCAT nebo porušuje jejich právní a správní předpisy;
          i) je bez státní příslušnosti a loví tuňáky nebo příbuzné druhy v oblasti úmluvy ICCAT;
          j) provádí rybolovnou činnost, která je v rozporu s jakýmikoli jinými opatřeními ICCAT pro zachování a řízení.
          2. Na základě informací získaných svými příslušnými orgány předají členské státy do 15. června každého roku Komisi seznam plavidel plujících pod vlajkou nesmluvní strany, o nichž se předpokládá, že v běžném roce a v předchozích letech prováděly nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov, spolu s důkazním materiálem týkajícím se tohoto předpokladu.
          Do 15. července předá Komise informace získané od členských států výkonnému sekretariátu ICCAT.
          3. Jakmile dostane Komise od výkonného sekretariátu ICCAT jím vypracovaný návrh seznamu plavidel nesmluvních stran úmluvy, o nichž se předpokládá, že provádějí nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov, předá jej členským státům. Členské státy plavidla zapsaná v tomto návrhu seznamu okamžitě podrobně překontrolují, aby zjistily činnosti těchto plavidel a případné změny jejich jména, vlajky nebo vlastníků.
          4. Do 30. září zašlou členské státy Komisi veškeré další informace, které by mohly být důležité pro sestavení seznamu uvedeného v odstavci 5.
          5. Každoročně, jakmile Komise od ICCAT obdrží seznam plavidel prokazatelně provádějících nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov (dále jen "seznam NNN"), zašle jej členským státům.
          Článek 19c
          Opatření proti plavidlům, o nichž se předpokládá, že prováděla nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov
          1. Členské státy učiní potřebná opatření, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a právem Společenství k zajištění toho, aby:
          a) plavidla uvedená v seznamu NNN, která dobrovolně vstoupí do přístavu, nedostala povolení tam vykládat nebo překládat;
          b) jejich vlajka nebyla poskytnuta plavidlům uvedeným v seznamu NNN, ledaže plavidlo změnilo vlastníka a nový vlastník může přesvědčivě dokázat, že předchozí vlastník nebo provozovatel již na plavidle nemá žádnou právní, finanční či jinou věcnou účast, ani nad ním nemá kontrolu, nebo pokud po zvážení všech důležitých skutečností stát vlajky usoudí, že poskytnutí vlajky plavidlu nepovede k nedovolenému, neřízeném a nehlášenému rybolovu;
          c) byli dovozci, přepravci a další provozovatelé vyzváni, aby se zdrželi účasti na obchodování nebo překládce tuňáků a příbuzných druhů ulovených plavidly uvedenými v seznamu NNN;
          d) byly s ostatními smluvními stranami a se spolupracujícími nesmluvními stranami, subjekty a rybářskými subjekty získávány a vyměňovány všechny důležité informace za účelem odhalování a předcházení používání padělaných osvědčení o dovozu a vývozu tuňáků a příbuzných druhů pocházejících z plavidel uvedených v seznamu NNN;
          2. Zakazují se tyto činnosti:
          a) překládka mezi rybářskými plavidly, mateřskými plavidly nebo dopravními plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a registrovanými ve Společenství a plavidly uvedenými v seznamu NNN;
          b) pronájem plavidla uvedeného v seznamu NNN;
          c) dovoz, vykládka nebo překládka tuňáků nebo příbuzných druhů z plavidel uvedených v seznamu NNN;"
          10. Kapitola II se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA II
          KONTROLNÍ A SLEDOVACÍ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ V PÁSMU 2
          ODDÍL 1
          Kontrolní opatření
          Článek 20
          Obecné zásady
          Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby plavidla plující pod jejich vlajkou dodržovala ustanovení platná v tomto pásmu.
          Článek 20a
          Rejstřík plavidel oprávněných lovit v oblasti IOTC
          Článek 8a se použije obdobně.
          Článek 20b
          Překládka
          Článek 8c se použije obdobně.
          Článek 20c
          Označování lovného zařízení
          1. Zařízení používaná rybářskými plavidly Společenství oprávněnými lovit v tomto pásmu se označí takto: konce sítí, šňůr a dalšího zařízení v moři se ve dne opatří bójemi s vlajkou nebo radarovými odražeči a v noci světelnými bójemi označujícími jejich polohu a roztažení.
          2. Označovací bóje a podobné plovoucí předměty označující polohu upevněného lovného zařízení musí v každém okamžiku jasně ukazovat písmeno nebo písmena nebo číslo nebo čísla plavidla nebo plavidel, k němuž nebo k nimž náležejí.
          3. Zařízení s uzavíracím mechanismem musí být v každém okamžiku jasně označena písmenem nebo písmeny nebo číslem nebo čísly plavidla nebo plavidel, k němuž nebo k nimž náležejí.
          Článek 20d
          Sdělování statistických údajů pro vědecké účely
          1. Členské státy předají sekretariátu IOTC elektronickou cestou, s elektronickým přístupem Komise, v souladu s postupy pro předkládání statistických údajů uvedenými v příloze V, statistické údaje o:
          a) intenzitě rybolovu a úlovcích druhů uvedených v článku 1 za předchozí rok;
          b) velikostech druhů uvedených v článku 1 za předchozí rok;
          c) lovu tuňáků s použitím plovoucích předmětů, včetně zařízení s uzavíracím mechanismem.
          2. Členské státy vytvoří elektronickou databázi obsahující statistické údaje podle odstavce 1, s elektronickým přístupem Komise.
          ODDÍL 2
          Postupy přístavní inspekce
          Článek 20e
          Články 10, 12, 13, 14 a 15 se použijí obdobně.
          ODDÍL 3
          Plavidla bez státní příslušnosti a plavidla nesmluvních stran
          Článek 21
          Pozorování
          1. Velitelé rybářských plavidel Společenství oprávněných lovit v tomto pásmu předají svým vnitrostátním orgánům svá pozorování týkající se plavidel nesmluvních stran, o nichž se předpokládá nebo ví, že v tomto pásmu loví tuňáky velkooké, tuňáky žlutoploutvé a tuňáky pruhované.
          2. Členské státy neprodleně předají tyto informace Komisi, která je postoupí IOTC.
          Článek 21a
          Kontrola rybolovných činností
          Článek 18 se použije obdobně.
          Článek 21b
          Plavidla provádějící nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov
          Článek 19b se použije obdobně.
          Článek 21c
          Opatření proti plavidlům, o nichž se předpokládá, že prováděla nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov
          Článek 19c se použije obdobně."
          11. Znění přílohy I toho nařízení se vkládá jako příloha Ia;
          12. Znění přílohy II tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy IV a V.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 13. ledna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 263, 3.10.2001, s. 1.
          [3] Üř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 266, 1.10.1998, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 26/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Připojený dokument II
          "
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          PŘÍLOHA V
          Údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu
          Rybolov v povrchových vodách: údaje o úlovcích v nominální hmotnosti úlovku a údaje o intenzitě rybolovu ve dnech rybolovu (košelkový nevod, vlasec s návnadou, vlečná šňůra, unášené sítě) je třeba předávat IOTC měsíčně v rozlišení na oblasti po 1° souřadnicové sítě. Údaje o lovu košelkovými nevody je třeba roztřídit podle druhu rybích hejn. Tyto údaje je třeba pokud možno extrapolovat na celostátní měsíční úlovky podle lovného zařízení. Použité koeficienty extrapolace, odpovídající rozsahu údajů v lodním deníku, je třeba pravidelně předávat IOTC.
          Rybolov pomocí dlouhých vlasců s návazci: údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu je třeba předávat IOTC měsíčně v rozlišení na oblasti po 5° souřadnicové sítě, pokud možno vyjádřené počtem a hmotností. Intenzitu rybolovu je třeba udávat počtem háčků. Tyto údaje je třeba pokud možno extrapolovat na celostátní měsíční úlovky. Použité koeficienty extrapolace, odpovídající rozsahu údajů v lodním deníku, je třeba pravidelně předávat IOTC.
          V případě řemeslného, drobného a sportovního rybolovu je také třeba měsíčně předkládat údaje o úlovcích, intenzitě rybolovu a velikosti, ovšem za zeměpisné oblasti nejvhodnější pro sběr a zpracování těchto údajů.
          Údaje o velikosti
          Vzhledem k tomu, že údaje o velikosti mají klíčový význam pro hodnocení populací většiny druhů tuňáka, je třeba tyto údaje, včetně celkového počtu změřených ryb, měsíčně předávat IOTC podle oblastí po 5° souřadnicové sítě, rybolovného zařízení a způsobu rybolovu (např. lov na umělé trosky nebo lov volného hejna pro košelkové nevody). Údaje o velikosti je třeba udávat pro veškeré rybolovné zařízení a pro všechny druhy v působnosti IOTC. Odběr vzorků ke stanovení velikosti musí probíhat pokud možno na základě přísného a jasně popsaného programu náhodného odběru vzorků, což je nutné k získání nezkreslených odhadů velikosti ulovených ryb. Přesná doporučená úroveň míry odběru vzorků se může u jednotlivých druhů různit (v závislosti na různých parametrech), nicméně stanovení nezbytné míry odběru vzorků přísluší stálé pracovní skupině pro sběr údajů a statistiku. Podrobnější údaje o velikosti, např. velikost podle jednotlivých vzorků, je také třeba poskytovat IOTC, požádají-li o to určité pracovní skupiny, ovšem podle přísných pravidel důvěrnosti.
          Lov tuňáků s použitím plovoucích předmětů, včetně zařízení s uzavíracím mechanismem
          Aby mohla IOTC lépe pochopit změny rozložení skutečné intenzity rybolovu loďstev, která operují v oblasti její působnosti, je třeba získat více informací. Jelikož je činnost pomocných plavidel a používání zařízení s uzavíracím mechanismem nedílnou součástí intenzity rybolovu vyvíjené plavidly s košelkovými nevody, je třeba IOTC pravidelně poskytovat tyto údaje:
          Počet a parametry pomocných plavidel: i) operujících pod vlajkou dotyčného státu, ii) podporujících plavidla s košelkovými nevody pod vlajkou státu nebo iii) oprávněných operovat ve výlučných hospodářských zónách státu, jež prováděla své činnosti v oblasti působnosti IOTC.
          Úroveň činnosti pomocných plavidel: včetně počtu dní na moři, podle oblastí po 1° souřadnicové sítě a měsíců.
          Dále smluvní strany a spolupracující nesmluvní strany všemožně usilují o to, aby poskytly údaje o celkovém počtu a typu zařízení s uzavíracím mechanismem používaných loďstvem, podle oblastí po 5° souřadnicové sítě a měsíců.
          Včasnost předávání údajů IOTC
          Je nutné, aby sekretariát IOTC měl k dispozici veškeré údaje o rybolovu včas, aby mohl sledovat populace a údaje analyzovat. Proto se doporučuje, aby povinně platila tato obecná pravidla:
          Loďstva lovící v povrchových vodách a jiná loďstva operující v pobřežních oblastech (včetně pomocných plavidel) musejí předávat údaje o svém rybolovu co nejdříve, nejpozději však dne 30. června každého roku (údaje za předchozí rok).
          Loďstva lovící pomocí dlouhých vlasců s návazci na volném moři jsou povinna předat předběžné údaje o rybolovu co nejdříve, nejpozději však dne 30. června (údaje za předchozí rok). Konečný odhad údajů o svém rybolovu musejí předat do 30. prosince každého roku (údaje za předchozí rok).
          Současné lhůty pro předávání statistických údajů by mohly být v budoucnosti zkráceny, protože se zrychlují komunikační prostředky a systémy zpracování údajů, čímž může být snížena doba přenosu.
          "
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.