Nařízení Rady (ES) č. 873/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 873/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 873/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [2] se zavádí režim Společenství pro rostlinné odrůdy souběžně existující s vnitrostátními režimy, který dovoluje udělování práv průmyslového vlastnictví platných v celém Společenství (dále jen "odrůdová práva Společenství").
          (2) Provádění a používání tohoto režimu zajišťuje úřad Společenství s vlastní právní subjektivitou, známý jako "Odrůdový úřad Společenství" (dále jen "Úřad").
          (3) Pojem "nucená licence" by měl mít stejný význam a obsah jako dosavadní pojem "nucené užívací právo".
          (4) Pouze Úřad je oprávněn udělit nucenou licenci pro odrůdu, která je chráněna odrůdovým právem Společenství.
          (5) Právní rámec ochrany biotechnologických vynálezů ve Společenství vymezený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů [3] stanoví v článku 12 pravidla pro udělování nevýlučných nucených licencí v případech, kdy chráněné rostlinné odrůdy, včetně chráněných rostlinných odrůd Společenství, obsahují patentované vynálezy a naopak.
          (6) V článku 29 nařízení (ES) č. 2100/94 je sice obecně stanoveno udělování nucených licencí na odrůdová práva Společenství z důvodů veřejného zájmu, není však učiněn výslovný odkaz na licence, které mají být poskytovány v souladu s článkem 12 směrnice 98/44/ES.
          (7) Vzhledem k potřebě zajistit průhlednost a provázanost systému nucených křížových licencí je vhodné změnit pravidla zavedená nařízením (ES) č. 2100/94, a to tím způsobem, že se výslovně učiní odkaz na nucené licence stanovené ve směrnici 98/44/ES a že se stanoví zvláštní podmínky pro tyto licence.
          (8) Vzhledem k vnitrostátnímu rozsahu ochrany biotechnologických vynálezů podle směrnice 98/44/ES je nezbytné zajistit, aby majiteli vnitrostátního patentu byla udělena křížová licence na odrůdové právo pouze v tom členském státě (v těch členských státech), ve kterém (ve kterých) může uplatňovat nárok na patent na biotechnologický vynález.
          (9) Pro přijetí tohoto nařízení nestanoví Smlouva jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 29 nařízení (ES) č. 2100/94 se nahrazuje tímto:
          "Článek 29
          Nucená licence
          1. Úřad udělí na žádost jedné nebo více osob této osobě nebo těmto osobám nucenou licenci, avšak pouze z důvodů veřejného zájmu a po konzultaci Správní rady uvedené v článku 36.
          2. Na žádost členského státu, Komise, nebo některé organizace založené na úrovni Společenství a zapsané Komisí může být nucená licence udělena buď kategorii osob, které splňují zvláštní požadavky, nebo jednotlivým osobám v jednom nebo více členských státech nebo v celém Společenství. Může být udělena pouze z důvodů veřejného zájmu a se souhlasem Správní rady.
          3. Úřad při udělení nucené licence podle odstavců 1, 2, 5 nebo 5a určí druh úkonů a upřesní přiměřené podmínky, jakož i zvláštní požadavky uvedené v odstavci 2. V přiměřených podmínkách se zohlední zájmy všech držitelů odrůdových práv, kterých by se udělení nucené licence mohlo dotknout. Přiměřené podmínky mohou zahrnovat možné časové omezení a platbu příslušného licenčního poplatku jako přiměřenou odměnu držiteli a dále mohou být držiteli uloženy povinnosti, které musí splnit, aby nucená licence mohla být použita.
          4. Vždy po uplynutí jednoho roku od udělení nucené licence podle odstavců 1, 2, 5 nebo 5a a v rámci výše uvedeného možného časového omezení stanoveného v odstavci 3 může každý z účastníků řízení požádat o zrušení nebo změnu rozhodnutí o udělení nucené licence. Jediným důvodem takové žádosti může být pouze mezitímní změna okolností, na jejichž základě bylo rozhodnuto.
          5. Na žádost se držiteli udělí nucená licence vztahující se na v podstatě odvozenou odrůdu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1. Přiměřené podmínky uvedené v odstavci 3 zahrnují platbu příslušného licenčního poplatku jako přiměřenou odměnu držiteli původní odrůdy.
          5a. Na žádost se majiteli patentu na biotechnologický vynález udělí nucená licence na nevýlučné využívání chráněné rostlinné odrůdy podle čl. 12 odst. 2 směrnice 98/44/ES, s výhradou platby příslušného licenčního poplatku jako přiměřené odměny, pokud majitel patentu prokáže, že:
          i) neúspěšně žádal držitele odrůdového práva o poskytnutí smluvní licence a
          ii) vynález představuje významný technický pokrok značného hospodářského významu ve vztahu k chráněné rostlinné odrůdě.
          Pokud byla držiteli udělena nucená licence v souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice 98/44/ES na nevýlučné užívání vynálezu chráněného patentem, aby mohl získat nebo využívat své odrůdové právo, udělí se majiteli patentu na uvedený vynález na jeho žádost za přiměřených podmínek nevýlučná křížová licence na využívání odrůdy.
          Územní působnost licence nebo křížové licence uvedené v tomto odstavci je omezena na část nebo části Společenství, na které se vztahuje patent.
          6. Prováděcí pravidla uvedená v článku 114 mohou stanovit určité případy jako příklady veřejného zájmu uvedeného v odstavcích 1, 2 a 5a a mohou navíc stanovit podrobnosti pro provádění odstavců 1 až 5a.
          7. Členské státy nemohou udělit nucenou licenci na odrůdové právo Společenství."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 29. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          M.McDowell
          [1] Stanovisko ze dne 13. ledna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1650/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 28).
          [3] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.