Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registraceText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 874/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004
          ze dne 28. dubna 2004,
          kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s rejstříkem v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 733/2002,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Počáteční etapy zavádění domény nejvyšší úrovně .eu, jež se má vytvořit podle nařízení (ES) č. 733/2002, byly dokončeny určením právnické osoby usazené ve Společenství, aby spravoval a řídil funkce rejstříku domény nejvyšší úrovně .eu. Rejstřík, určený rozhodnutím Komise 2003/375/ES, [2] musí být neziskovou organizací, která by měla vyvíjet činnost a poskytovat služby za dostupné ceny pokrývající její náklady.
          (2) Mělo by být možné ve všech úředních jazycích Společenství jednoduchým, rychlým a účinným postupem, elektronickými prostředky, prostřednictvím schválených elektronických podatelen zažádat o jméno domény.
          (3) Elektronické podatelny by měl schvalovat rejstřík postupem zajišťujícím podmínky pro korektní a otevřenou hospodářskou soutěž mezi elektronickými podatelnami. Schvalovací proces by měl být objektivní, transparentní a nediskriminační. Pouze strany splňující určité základní technické požadavky, jež rejstřík určí, by měly být způsobilé ke schválení.
          (4) Elektronické podatelny by měly přijímat pouze žádosti o registraci jména domény podané poté, co jsou schváleny, a měly by je zasílat v chronologickém pořadí, v jakém je obdrží.
          (5) S cílem zajistit lepší ochranu práv spotřebitelů a aniž jsou dotčeny jakékoli předpisy Společenství ohledně soudní příslušnosti a rozhodného práva by rozhodným právem ve sporech mezi elektronickými podatelnami a žadateli o registrační služby v záležitostech týkajících se Společenství mělo být právo jednoho z členských států.
          (6) Elektronické podatelny by měly od svých klientů vyžadovat přesné kontaktní informace, jako je celé jméno, adresa, číslo telefonu a adresa elektronické pošty a informace o fyzické či právnické osobě odpovědné za technický provoz jména domény.
          (7) Registrační politika by měla podporovat používání všech úředních jazyků Společenství.
          (8) Na základě nařízení (ES) č. 733/2002 mohou členské státy požádat, aby jejich úřední název a název, kterým jsou běžně označovány, mohly být přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu zaregistrovány pouze na žádost jejich národní vlády. Země, jejichž přijetí do Evropské unie se očekává po květnu 2004, by měly mít možnost zablokovat své úřední názvy a název, kterým jsou běžně označovány, aby mohly být zaregistrovány později.
          (9) Členský stát by měl být zmocněn určit provozovatele, jenž zaregistruje jako jméno domény úřední název tohoto státu a název, kterým je běžně označován. Podobně Komise by měla být zmocněna vybrat jména domén pro používání orgány Společenství a určit provozovatele těchto jmen domén. Rejstřík by měl mít právo rezervovat si určitý počet jmen domén pro svůj provoz.
          (10) V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 733/2002 některé členské státy oznámily Komisi a ostatním členským státům omezený seznam obecně uznávaných jmen s ohledem na zeměpisné nebo geopolitické pojmy týkající se jejich politické nebo územní organizace. Tyto seznamy zahrnují jména, která buď nesmějí být zaregistrována, nebo smějí být zaregistrována pouze pod doménou druhého stupně v souladu s pravidly obecného zájmu. Jména uvedená v těchto seznamech nepodléhají zásadě "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (11) Zásada "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" by měla být základní zásadou při řešení sporů mezi držiteli přednostních práv v průběhu registrace po etapách. Po skončení registrace po etapách by se zásada "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" měla použít při přidělování jmen domén.
          (12) S cílem chránit přednostní práva uznaná právem Společenství nebo vnitrostátním právem by se měl zavést postup registrace po etapách. Registrace by měla proběhnout ve dvou etapách s cílem zajistit, že držitelé přednostních práv budou mít vhodnou příležitost zaregistrovat si jména, ke kterým mají přednostní práva. Rejstřík by měl zajistit, aby validaci práv prováděli jmenovaní validační zástupci. Validační zástupci by na základě důkazů dodaných žadateli měli posoudit právo požadované pro konkrétní jméno. Pokud existují dva nebo více žadatelů o jméno domény, z nichž každý má přednostní právo, mělo by se toto jméno přidělit podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (13) Rejstřík by měl uzavřít vhodnou podmíněnou dohodu, aby zajistil kontinuitu služeb, a zejména aby zajistil, že v případě nového delegování nebo jiných nepředvídaných okolností bude možné s co nejmenším narušením pokračovat v poskytování služeb místní internetové komunitě. Rejstřík by měl také dodržovat příslušné předpisy, zásady, pokyny a nejlepší praxi ohledně ochrany údajů, zejména pokud jde o množství a druh údajů zobrazovaných v databázi WHOIS. Jména domén považovaná soudem členského státu za hanlivá, rasistická nebo odporující veřejnému pořádku by měla být zablokována a po přijetí konečného soudního rozhodnutí odebrána. Tato jména domén by měla být trvale zablokována pro budoucí registraci.
          (14) V případě úmrtí nebo platební neschopnosti držitele jména domény, pokud nebyl při uplynutí doby registrace zahájen převod, by mělo být jméno domény pozastaveno na 40 kalendářních dní. Pokud dotyční dědici nebo správci jméno během této doby nezaregistrují, mělo by být zpřístupněno pro všeobecnou registraci.
          (15) Rejstřík by měl mít možnost na základě omezeného počtu specifických důvodů odebrat jméno domény poté, co dotyčnému držiteli jména domény poskytl příležitost přijmout vhodná opatření. Mělo by také být možné odebrat jméno domény prostřednictvím postupu mimosoudního řešení sporů.
          (16) Rejstřík by měl stanovit postup mimosoudního řešení sporů s ohledem na nejlepší mezinárodní postupy v této oblasti, a zejména doporučení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), aby pokud možno zabránil spekulativním a zneužívajícím registracím.
          (17) Rejstřík by měl vybrat poskytovatele služeb s vhodnou kvalifikací na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií. Mimosoudní řešení sporů by mělo dodržovat minimum jednotných procedurálních pravidel podobných jednotnému postupu řešení sporů, který přijala Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).
          (18) S ohledem na blížící se rozšíření Unie je nezbytné, aby systém obecných pravidel stanovených tímto nařízením vstoupil bezodkladně v platnost.
          (19) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru, zřízeného čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          PŘEDMĚT
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a obecné zásady pro registraci uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 733/2002.
          KAPITOLA II
          ZÁSADY PRO REGISTRACI
          Článek 2
          Způsobilost a obecné zásady pro registraci
          Způsobilá strana, jak ji definuje čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002, může na doméně nejvyšší úrovně .eu zaregistrovat jedno nebo více jmen.
          Aniž je dotčena kapitola IV, přidělí se specifické jméno domény k využití způsobilé straně, jejíž žádost rejstřík obdržel jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením. Pro účely tohoto nařízení se na toto kritérium dřívějšího obdržení odkazuje jako na zásadu "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          Jakmile je jméno domény zaregistrováno, není přístupné pro další registraci až do doby uplynutí registrace, pokud nebude obnovena, nebo do odebrání jména domény.
          Pokud není v tomto nařízení uvedeno jinak, registrují se jména domény přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu.
          Registrace jména domény nabude platnosti až po zaplacení příslušného poplatku žadatelem.
          Jména domén zaregistrovaných na doméně nejvyšší úrovně .eu jsou převoditelná pouze na strany způsobilé k registraci jmen domény .eu.
          Článek 3
          Žádosti o registraci jména domény
          Žádost o registraci jména domény musí obsahovat:
          a) jméno a adresu žadatele;
          b) elektronickými prostředky podané potvrzení žadatele, že splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002;
          c) elektronickými prostředky podané prohlášení žadatele, že podle jeho nejlepšího vědomí je žádost o registraci jména domény podána v dobré víře a nijak nenarušuje práva žádné třetí osoby;
          d) elektronickými prostředky podaný závazek žadatele dodržovat veškeré podmínky registrace včetně podmínek ohledně postupu mimosoudního řešení sporů uvedených v kapitole VI.
          Jakákoli věcná nepřesnost v prvcích uvedených v písmeni a) až d) zakládá porušení podmínek registrace.
          Jakékoli ověření platnosti žádostí o registraci rejstříkem se provádí po registraci z iniciativy rejstříku nebo na základě sporu o registraci dotyčného jména domény, s výjimkou žádostí podaných v průběhu postupu registrace po etapách podle článků 10, 12 a 14.
          Článek 4
          Schvalování elektronických podatelen
          Pouze rejstříkem schválené elektronické podatelny jsou oprávněny nabízet registrační služby pro jména na doméně nejvyšší úrovně .eu.
          Postup pro schvalování elektronických podatelen určuje rejstřík; tento postup je přiměřený, transparentní a nediskriminační a zajišťuje efektivní a korektní podmínky hospodářské soutěže.
          Elektronické podatelny musí mít přístup k automatizovaným systémům registrace rejstříku a používat je. Rejstřík může stanovit další základní technické požadavky pro schvalování elektronických podatelen.
          Rejstřík může od elektronických podatelen požadovat zálohovou platbu registračních poplatků, jež rejstřík každoročně stanoví na základě přiměřeného tržního odhadu.
          Postup, podmínky schvalování elektronických podatelen a seznam elektronických podatelen rejstřík veřejně zpřístupní ve snadno dostupné formě.
          Každá elektronická podatelna je dohodou s rejstříkem zavázána dodržovat podmínky schválení, a zejména plnit obecná pravidla stanovená tímto nařízením.
          Článek 5
          Ustanovení týkající se elektronických podatelen
          Aniž jsou dotčena pravidla stanovící soudní příslušník a rozhodné právo, nemohou dohody mezi elektronickou podatelnou a držitelem registrace jména domény jako rozhodné právo určit jiné právo než právo jednoho z členských států, ani určit jako příslušný orgán pro řešení sporů jiný orgán než orgán vybraný rejstříkem na základě článku 23 nebo rozhodčí soud nebo soud umístěný mimo Společenství.
          Elektronická podatelna, která obdrží pro stejné jméno více než jednu žádost o registraci, zašle tyto žádosti rejstříku v pořadí, ve kterém je obdržela.
          Rejstříku se zasílají pouze žádosti přijaté po datu schválení podatelny.
          Elektronické podatelny požadují od všech žadatelů, aby předložili správné a spolehlivé kontaktní údaje alespoň o jedné fyzické nebo právnické osobě odpovědné za technický provoz vyžádaného jména domény.
          Elektronické podatelny si mohou vytvořit programy označování, osvědčování a značek důvěry s cílem posílit důvěru spotřebitelů ve spolehlivost informací dostupných pod jménem domény, kterou zaregistrovaly, v souladu s použitelným vnitrostátním právem a právem Společenství.
          KAPITOLA III
          JAZYKY A ZEMĚPISNÉ POJMY
          Článek 6
          Jazyky
          Registrace jmen domén .eu začne až poté, co rejstřík oznámí Komisi, že podávání žádostí o registraci jmen domén .eu a sdělování rozhodnutí týkajících se registrace je možné ve všech úředních jazycích Společenství (dále jen "úřední jazyky").
          Pokud jde o jakékoli sdělení rejstříku, jež má vliv na práva některé ze stran ve spojení s registrací, jako je poskytnutí, převod nebo odebrání domény, zajistí rejstřík, aby tato sdělení byla možná ve všech úředních jazycích.
          Rejstřík provádí registraci jmen domén ve všech abecedních znacích úředních jazyků, pro které jsou k dispozici odpovídající mezinárodní normy.
          Rejstřík nemusí plnit funkce vyžadující používání jiných než úředních jazyků.
          Článek 7
          Postup pro rezervovaná zeměpisná a geopolitická jména
          Pro účely postupu vznesení námitek vůči seznamu obecně uznávaných jmen v souladu s čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 733/2002 se námitky oznámí členům Komunikačního výboru, zřízeného čl. 22 odst. 1 směrnice 2002/21/ES, a generálnímu řediteli generálního ředitelství pro informační společnost Komise. Členové Komunikačního výboru a generální ředitel mohou pro tato oznámení určit jiná kontaktní místa.
          Námitky a určení kontaktních míst se oznamují elektronickou poštou, kurýrem nebo osobně, anebo doporučenou poštovní zásilkou s potvrzením o příjmu.
          Po vyřešení námitek uveřejní rejstřík na svých internetových stránkách dva seznamy jmen. První seznam obsahuje jména, o nichž Komise oznámila, že "nesmějí být zaregistrována." Druhý seznam obsahuje jména, o nichž Komise oznámila rejstříku, že "smějí být zaregistrována pouze pod doménou druhého stupně."
          Článek 8
          Názvy zemí a kódy alfa-2 označující země
          Členské státy a přistupující země mohou požádat, aby jejich úřední název a název, kterým jsou běžně označovány v jednom nebo více úředních jazycích Společenství rozšířeného v květnu 2004, nebyl přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu zaregistrován jinou osobou než jejich celostátní vládou. Za tímto účelem každý členský stát nebo přistupující země zašle Komisi do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost seznam jmen, pro která požaduje rezervaci, a současně označí orgán, který bude celostátní vládu zastupovat při registraci jmen.
          Komise oznámí rejstříku jména, která se mají rezervovat, a orgány, které celostátní vlády zastupují při registraci jmen.
          Kandidátské země, které nemají do Evropské unie vstoupit v květnu 2004, a členské země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členskými státy, mohou požádat, aby jejich úřední název a název, kterým jsou běžně označovány v jejich vlastním jazyce a od května 2004 v kterémkoli z úředních jazyků, nebyl zaregistrován přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu. Za tímto účelem mohou tyto země zaslat Komisi do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost seznam jmen, která nemají být zaregistrována.
          Komise oznámí rejstříku jména, která nemají být zaregistrována.
          Kódy alfa-2 označující země se nepoužijí pro registraci jmen domén přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu.
          Článek 9
          Jména domén druhého stupně pro zeměpisné a geopolitické názvy
          Registrace zeměpisných a geopolitických pojmů jako jmen domén v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002 může být zajišťována členským státem, který jména oznámil. Může k ní dojít pod jakýmkoli jménem domény, které si uvedený členský stát zaregistroval.
          Komise může požádat rejstřík, aby zavedl jména domén přímo na doméně nejvyšší úrovně .eu pro využití orgány a institucemi Společenství. Po vstupu tohoto nařízení v platnost a nejpozději týden před začátkem období registrace po etapách uvedeného v kapitole IV Komise oznámí rejstříku jména, která se mají rezervovat, a útvary zastupující orgány a instituce Společenství při registraci jmen.
          KAPITOLA IV
          REGISTRACE PO ETAPÁCH
          Článek 10
          Způsobilé strany a jména, která si mohou zaregistrovat
          1. Držitelé přednostních práv uznaných nebo zřízených vnitrostátním právem nebo právem Společenství a veřejné subjekty jsou způsobilí požádat o registraci jmen domén během období registrace po etapách, než začne všeobecná registrace domény .eu.
          "Přednostní práva" zahrnují mimo jiné registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení nebo označení původu a v případě, že jsou chráněny vnitrostátním právem členského státu, kde jsou v držení: neregistrované ochranné známky, obchodní jména, označení podniků, jména společností, rodinná jména a názvy chráněných literárních a uměleckých děl.
          "Veřejné subjekty" zahrnují: orgány a instituce Společenství, celostátní, regionální a místní vlády, orány veřejné moci, samosprávné celky, veřejnoprávní organizace a orgány a mezinárodní a mezivládní organizace.
          2. Registrace na základě přednostního práva spočívá v zaregistrování celého jména, pro které existuje přednostní právo, jak je uvedeno v dokumentaci dokládající existenci takového práva.
          3. Registrace veřejným subjektem spočívá v zaregistrování celého jména veřejného subjektu nebo obecně používaného akronymu. Veřejné subjekty odpovědné za správu konkrétního zeměpisného území si mohou také zaregistrovat celé jméno území, za které odpovídají, a jméno, jímž se území běžně označuje.
          Článek 11
          Zvláštní znaky
          Pokud jde o registraci celých jmen složených z několika slov nebo textových prvků nebo slov oddělených mezerami, má se za to, že jméno domény vytvořené spojením částí celého jména pomocí pomlčky nebo spojením do jednoho slova je rovnocenné takovému celému jménu.
          Pokud jméno, pro které existují přednostní práva, obsahuje zvláštní znaky, mezery nebo interpunkci, musí se z příslušného jména domény odstranit, nahradit pomlčkami nebo, pokud je to možné, přepsat.
          Mezi zvláštní znaky a interpunkci uvedenou v druhém odstavci patří zejména:
          ˜ @ $ % ˆ & * ( ) + = < >{ } [ ] | \ /: ; ' , . ?
          Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3, pokud jméno s přednostním právem obsahuje písmena s doplňkovými prvky, které nemohou být reprodukovány kódem ASCII, jako je ä, é nebo ñ, dotyčná písmena se přepisují bez těchto prvků (např. a, e, n), nebo se nahradí obecně přijímaným přepisem (např. ae). Ve všem ostatním je jméno domény stejné jako textové prvky nebo slova jména s přednostním právem.
          Článek 12
          Zásady registrace po etapách
          1. Registrace po etapách začne nejdříve 1. května 2004, a to pouze pokud bude splněn požadavek uvedený v čl. 6 odst. 1 a uplyne lhůta stanovená v článku 8.
          Rejstřík zveřejní datum začátku registrace po etapách nejméně dva měsíce předem a informuje všechny schválené elektronické podatelny.
          Rejstřík zveřejní na svých internetových stránkách dva měsíce před začátkem registrace po etapách podrobný popis všech technických a správních opatření, která použije k zajištění řádné, korektní a technicky spolehlivé registrace po etapách.
          2. Registrace po etapách trvá čtyři měsíce. Všeobecná registrace jmen domén nezačne před ukončením registrace po etapách.
          Registrace po etapách se skládá ze dvou etap, z nichž každá trvá dva měsíce.
          V první části registrace po etapách mohou držitelé nebo nabyvatelé licence přednostních práv a veřejné subjekty uvedené v čl. 10 odst. 1 zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení a jména a akronymy uvedené v čl. 10 odst. 3.
          V druhé části registrace po etapách mohou držitelé přednostních práv zažádat o registraci jmen domén pro jména, která mohou být zaregistrována v první části, a jména založená na všech ostatních přednostních právech.
          3. Žádost o registraci jména domény založená na přednostním právu podle čl. 10 odst. 1 a 2 obsahuje odkaz na právní základ práva na toto jméno ve vnitrostátním právu nebo právu Společenství, a ostatní důležité informace jako registrační číslo ochranné známky, informace o zveřejnění v úředním věstníku, informace o registraci v profesních nebo obchodních sdruženích a obchodních komorách.
          4. Rejstřík může žádosti o registraci jména domény podmínit platbou dodatečných poplatků, pokud slouží výhradně k pokrytí nákladů vyplývajících z používání této kapitoly. Rejstřík může požadovat různé poplatky v závislosti na složitosti postupu vyžadovaného k validaci přednostních práv.
          5. Po skončení registrace po etapách bude na náklady rejstříku proveden nezávislý audit a zpráva s jeho závěry předána Komisi. Auditora jmenuje rejstřík po konzultaci s Komisí. Cílem auditu je potvrdit korektní, vhodné a řádné provozní i technické řízení registrace po etapách.
          6. Spory týkající se jména domény se řeší pomocí pravidel stanovených v kapitole VI.
          Článek 13
          Výběr validačních zástupců
          Validační zástupci jsou právnické osoby usazené na území Společenství. Jsou to renomované subjekty s vhodnou kvalifikací. Rejstřík vybere validační zástupce objektivně, transparentně a nediskriminačně a zajistí co největší zeměpisnou rozmanitost. Rejstřík vyžaduje, aby validační zástupce prováděl validaci objektivně, transparentně a nediskriminačně.
          Členské státy zajistí validaci jmen uvedených v čl. 10 odst. 3. Za tímto účelem zašlou členské státy Komisi do dvou měsíců po vstupu v platnost tohoto nařízení adresy, na které se mají zaslat listinné důkazy pro ověření. Komise oznámí tyto adresy rejstříku.
          Rejstřík zveřejní informace o validačních zástupcích na svých internetových stránkách.
          Článek 14
          Validace a registrace žádostí obdržených během registrace po etapách
          Veškeré nároky na přednostní práva podle čl. 10 odst. 1 a 2 musí být ověřitelné listinnými důkazy dokládajícími uvedené právo podle zákona, který je přiznává.
          Rejstřík po obdržení žádosti zablokuje dotyčné jméno domény až do provedení validace nebo do doby, kdy uplyne lhůta pro obdržení dokladů. Pokud rejstřík během registrace po etapách obdrží více než jednu žádost o stejnou doménu, žádosti se zpracují v přísně chronologickém pořadí.
          Rejstřík zpřístupní databázi obsahující informace o jménech domén, pro něž byla podána žádost o registraci po etapách, žadatelích, elektronických podatelnách, které podaly žádost, lhůtě pro předložení dokladů pro validaci a následných nárocích na tato jména.
          Každý žadatel předloží listinné důkazy prokazující, že je držitelem přednostního práva nárokovaného pro dotyčné jméno. Listinné důkazy se předloží validačnímu zástupci určenému rejstříkem. Žadatel předloží důkazy tak, aby je validační zástupce obdržel do čtyřiceti dní od podání žádosti o jméno domény. Pokud listinné důkazy nebudou dodány v této lhůtě, žádost o jméno domény se zamítne.
          Validační zástupci označí při obdržení listinné důkazy datem.
          Validační zástupci přezkoumají žádosti pro každé konkrétní jméno domény v pořadí, v jakém je rejstřík obdržel.
          Příslušný validační zástupce přezkoumá, zda žadatel, který je první v pořadí pro posouzení ohledně jména domény a který v předepsané lhůtě předložil listinné důkazy, má na jméno přednostní právo. Pokud nebyly listinné důkazy dodány v předepsané lhůtě nebo pokud validační zástupce zjistí, že listinné důkazy přednostní právo neprokazují, oznámí to rejstříku.
          Pokud validační zástupce zjistí, že existují přednostní práva týkající se žádosti o konkrétní jméno domény, která je první v pořadí, oznámí to rejstříku.
          Toto přezkoumávání každé žádosti v chronologickém pořadí jejich přijetí se provádí, dokud není nalezena žádost, jejíž přednostní právo na dotyčné jméno je potvrzeno validačním zástupcem.
          Rejstřík zaregistruje jméno domény podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě," pokud zjistí, že žadatel prokázal přednostní právo v souladu s postupem stanoveným ve druhém, třetím a čtvrtém pododstavci.
          KAPITOLA V
          REZERVACE, ÚDAJE WHOIS A NEDOVOLENÁ REGISTRACE
          Článek 15
          Podmíněná dohoda
          1. Rejstřík na své vlastní náklady uzavře dohodu s důvěryhodným správcem usazeným na území Společenství, přičemž označí Komisi jako příjemce podmíněné dohody. Komise tuto dohodu musí před uzavřením schválit. Rejstřík předává správci každý den elektronickou kopii aktuálního obsahu databáze .eu.
          2. Dohoda stanoví, že správce údaje uchovává za těchto podmínek:
          a) údaje budou přijaty a uchovávány v úschově bez jakéhokoli zpracování kromě ověření, že jsou úplné, soudržné a ve správném formátu, do doby vydání Komisi;
          b) údaje se vydají z úschovy po uplynutí doby dohody, aniž by byla obnovena, nebo po ukončení smlouvy mezi rejstříkem a Komisí z některého z důvodů uvedených v uvedené smlouvě, nezávisle na jakýchkoli sporech mezi Komisí a rejstříkem;
          c) v případě ukončení úschovy má Komise výhradní, neodvolatelné a bezplatné právo vykonat nebo nechat vykonat veškerá práva nezbytná k novému určení rejstříku;
          d) pokud je smlouva s rejstříkem ukončena, Komise ve spolupráci s rejstříkem přijme veškerá nezbytná opatření pro převedení správní a provozní odpovědnosti za doménu nejvyšší úrovně .eu a jakékoli rezervní prostředky na stranu, kterou Komise určí; v tomto případě vynaloží rejstřík nejlepší úsilí, aby zabránil narušení služeb, a zejména pokračuje v aktualizaci informací podléhajících úschově až do dokončení převodu.
          Článek 16
          Databáze WHOIS
          Účelem databáze WHOIS je poskytovat přiměřeně správné a aktuální informace o technických a správních kontaktních místech spravujících jména domén na doméně nejvyšší úrovně .eu.
          Databáze WHOIS obsahuje informace o držiteli jména domény, které jsou významné a nikoli nepřiměřené vzhledem k účelu databáze. Pokud nejsou údaje přísně nezbytné vzhledem k účelu databáze a pokud je držitelem jména domény fyzická osoba, podléhají informace, které se mají veřejně zpřístupnit, jednoznačnému souhlasu držitele jména domény. Záměrné předložení nesprávných informací zakládá důvod pro domněnku, že registrace jména domény porušuje podmínky registrace.
          Článek 17
          Jména rezervovaná rejstříkem
          Tato jména jsou rezervována pro provozní funkce rejstříku:
          eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu
          Článek 18
          Nedovolená registrace
          Jména domén považovaná soudem členského státu za hanlivá, rasistická nebo odporující veřejnému pořádku rejstřík po oznámení soudního rozhodnutí zablokuje a po oznámení konečného rozhodnutí odebere. Rejstřík blokuje pro budoucí registraci jména, která byla předmětem takového soudního rozhodnutí, tak dlouho, dokud toto rozhodnutí zůstává v platnosti.
          Článek 19
          Úmrtí nebo likvidace
          1. Pokud držitel jména domény zemře během období registrace jména domény, mohou správci jeho pozůstalosti nebo zákonní dědici požádat, aby bylo jméno převedeno na dědice, přičemž předloží příslušné doklady. Pokud do uplynutí doby registrace nebyl zahájen převod, jméno domény se pozastaví na 40 kalendářních dní a zveřejní se na internetové stránce rejstříku. V průběhu této doby mohou správci pozůstalosti nebo zákonní dědici požádat o registraci jména, přičemž předloží příslušné doklady. Pokud dědici nezaregistrují jméno během této čtyřicetidenní lhůty, jméno domény se zpřístupní pro všeobecnou registraci.
          2. Pokud je držitelem jména domény podnik, právnická nebo fyzická osoba nebo organizace, jež se během období registrace jména domény stane předmětem úpadkového řízení, likvidace, skončení činnosti, likvidace soudním příkazem nebo jiného podobného řízení podle vnitrostátního práva, může zákonně jmenovaný správce jména domény požádat o převod na nabyvatele majetku držitele jména domény, přičemž předloží příslušné doklady. Pokud do uplynutí doby registrace nebyl zahájen převod, jméno domény se pozastaví na 40 kalendářních dní a zveřejní se na internetové stránce rejstříku. V průběhu této doby může správce požádat o registraci jména, přičemž předloží příslušné doklady. Pokud správce nezaregistruje jméno během této čtyřicetidenní lhůty, jméno domény se zpřístupní pro všeobecnou registraci.
          KAPITOLA VI
          ODEBÍRÁNÍ JMEN A ŘEŠENÍ SPORŮ
          Článek 20
          Odebrání jmen domény
          Rejstřík může odebrat jméno domény z vlastního podnětu, aniž by použil postup mimosoudního řešení sporů, výhradně z těchto důvodů:
          a) rejstřík neobdržel dlužné platby;
          b) držitel nesplňuje obecná kritéria způsobilosti podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002;
          c) držitel porušil podmínky registrace podle článku 3.
          Rejstřík stanoví postup, jímž může z těchto důvodů odebrat jméno domény. Tento postup zahrnuje oznámení držiteli jména domény s cílem poskytnout mu příležitost přijmout vhodná opatření.
          Odebrání jména domény, a pokud je to nezbytné, jeho následný převod mohou být rovněž provedeny v souladu s rozhodnutím orgánu mimosoudního řešení sporů.
          Článek 21
          Spekulativní a zneužívající registrace
          1. Registrované jméno domény může být odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1, a pokud toto jméno domény:
          a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo
          b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.
          2. Oprávněný zájem ve smyslu odst. 1 písm. a) může být prokázán, pokud:
          a) před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval;
          b) je držitelem jména domény podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto jménem domény, a to i za neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem nebo právem Společenství;
          c) držitel jména domény toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství.
          3. Nedostatek dobré víry ve smyslu odst. 1 písm. b) může být prokázán, pokud:
          a) okolnosti ukazují, že jméno domény bylo zaregistrováno nebo získáno zejména pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu jména domény držiteli jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu; nebo
          b) bylo jméno domény zaregistrováno s cílem zabránit držiteli takového jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu, vyjádřit toto jméno v odpovídajícím jménu domény, pokud
          i) lze prokázat tento typ chování žadatele o registraci, nebo
          ii) jméno domény nebylo použito patřičným způsobem nejméně po dobu dvou let ode dne registrace, nebo
          iii) za okolností, kdy v době zahájení postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo držitel jména domény veřejného subjektu vyjádřil svůj úmysl použít jméno domény patřičným způsobem, ale během šesti měsíců po dni zahájení postupu mimosoudního řešení sporu tak neučinil;
          c) bylo jméno domény zaregistrováno zejména za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele; nebo
          d) bylo jméno domény úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku nebo na jinou on-line lokalitu držitele jména domény vytvořením pravděpodobnosti záměny se jménem, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo se jménem veřejného subjektu, přičemž tato pravděpodobnost vyvstává, pokud jde o zdroj, sponzorování, spojení nebo schválení internetové stránky nebo on-line lokality, nebo produkt či služby na internetové stránce nebo lokalitě držitele jména domény; nebo
          e) je registrované jméno domény osobním jménem, u nějž neexistuje prokazatelná vazba mezi držitelem jména domény a registrovaným jménem domény.
          4. Odstavce 1, 2 a 3 nelze použít k zabránění možnosti obrátit se na vnitrostátní soud.
          Článek 22
          Postup mimosoudního řešení sporů
          1. Každá ze stran může vyvolat postup mimosoudního řešení sporů, pokud:
          a) je registrace spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21; nebo
          b) je rozhodnutí přijaté rejstříkem v rozporu s tímto nařízením nebo s nařízením (ES) č. 733/2002.
          2. Pro držitele jména domény a pro rejstřík je účast na postupu mimosoudního řešení sporů povinná.
          3. Za mimosoudní řešení sporu zaplatí stěžovatel poplatek.
          4. Pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud není v dohodě o registraci uzavřené mezi elektronickou podatelnou a držitelem jména domény uvedeno jinak, je jazykem správního řízení jazyk uvedené dohody, pokud rozhodčí soud nerozhodne jinak s ohledem na okolnosti případu.
          5. Stížnosti a odpovědi na tyto stížnosti musí být podány poskytovateli mimosoudního řešení sporů, kterého si stěžovatel zvolí ze seznamu uvedeného v čl. 23 odst. 1. Uvedené podání se provede v souladu s tímto nařízením a se zveřejněnými postupy řízení poskytovatele mimosoudního řešení sporů.
          6. Jakmile byla žádost o mimosoudní řešení sporu řádně podána poskytovateli a byl zaplacen příslušný poplatek, oznámí poskytovatel rejstříku totožnost stěžovatele a dotyčné jméno domény. Rejstřík pozastaví veškeré možnosti zrušení nebo převodu dotyčného jména domény do ukončení postupu řešení sporu nebo následného soudního řízení a do oznámení rozhodnutí rejstříku.
          7. Poskytovatel mimosoudního řešení sporu přezkoumá stížnost z hlediska souladu se svým jednacím řádem, tímto nařízením a nařízením (ES) č. 733/2002, a pokud není zjištěn nesoulad, zašle stížnost odpůrci do pěti pracovních dní od obdržení platby stěžovatele.
          8. Odpůrce předloží svou odpověď poskytovateli do 30 pracovních dní ode dne obdržení stížnosti.
          9. Veškerá písemná sdělení adresovaná stěžovateli nebo odpůrci se provádějí prostředky, kterým dává stěžovatel nebo odpůrce přednost, nebo pokud nebyly specifikovány, elektronicky prostřednictvím internetu pod podmínkou, že je k dispozici záznam přenosu.
          Veškerá sdělení týkající se postupu mimosoudního řešení sporů adresovaná držiteli jména domény, které je předmětem uvedeného postupu, se zasílají na adresu uvedenou v informacích, které má k dispozici elektronická podatelna udržující registraci jména domény v souladu s podmínkami registrace.
          10. Pokud některá ze stran postupu mimosoudního řešení sporu v předepsané lhůtě neodpoví nebo se nedostaví ke slyšení, může to být považováno za důvod pro uznání nároků protistrany.
          11. V případě řízení proti držiteli jména domény rozhodne rozhodčí soud, že jméno domény bude odebráno, pokud zjistí, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21. Jméno domény se převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto jméno domény zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002.
          V případě řízení proti rejstříku rozhodne rozhodčí soud, zda rozhodnutí přijaté rejstříkem odporuje tomuto nařízení nebo nařízení (ES) č. 733/2002. Rozhodčí soud rozhodne, že rozhodnutí bude zrušeno, a ve vhodných případech může rozhodnout, že dotyčné jméno domény bude převedeno, odebráno nebo poskytnuto, pokud jsou tam, kde je to nezbytné, splněna obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002.
          V rozhodnutí rozhodčího soudu se uvede lhůta pro provedení uvedeného rozhodnutí.
          Rozhodnutí rozhodčího soudu se přijímají prostou většinou. Rozhodčí soud vydá své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne obdržení odpovědi poskytovatelem mimosoudního řešení sporu. Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno. Rozhodnutí rozhodčího soudu jsou zveřejňována.
          12. Do tří pracovních dnů od přijetí rozhodnutí rozhodčího soudu oznámí poskytovatel úplné znění rozhodnutí každé ze stran, dotyčné elektronické podatelně nebo podatelnám a rejstříku. Rozhodnutí se rejstříku a stěžovateli oznamuje doporučenou poštou nebo jinými rovnocennými elektronickými prostředky.
          13. Výsledky mimosoudního řešení sporu jsou pro strany a rejstřík závazné, pokud není do 30 kalendářních dní od oznámení výsledku postupu mimosoudního řešení sporu stranám zahájeno soudní řízení.
          Článek 23
          Výběr poskytovatelů a členů komise pro mimosoudní řešení sporů
          1. Rejstřík může na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií vybrat poskytovatele mimosoudního urovnání sporů, kteří musí být renomovanými subjekty s vhodnou kvalifikací. Seznam poskytovatelů mimosoudního řešení sporů se zveřejní na internetové stránce rejstříku.
          2. Spor předložený k postupu mimosoudního řešení sporů přezkoumává rozhodčí soud ve složení jednoho nebo tří členů.
          Členové rozhodčího soudu se vybírají v souladu s vnitřními postupy vybraných poskytovatelů mimosoudního řešení sporu. Musí mít vhodnou kvalifikaci a musí být vybráni na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií. Každý poskytovatel udržuje veřejně dostupný seznam členů rozhodčího soudu a jejich kvalifikace.
          Člen rozhodčího soudu musí být nestranný a nezávislý a před přijetím jmenování musí poskytovateli oznámit jakékoli okolnosti, které by mohly vyvolat důvodnou pochybnost o jeho nestrannosti a nezávislosti. Pokud v jakékoli etapě správního řízení vyvstanou nové okolnosti, které by mohly vyvolat důvodnou pochybnost o jeho nestrannosti a nezávislosti, člen rozhodčího soudu je neprodleně oznámí poskytovateli.
          V takovém případě jmenuje poskytovatel náhradníka.
          KAPITOLA VII
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 24
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 128, 24.5.2003, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.