Nařízení Komise (ES) č. 875/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření preferenční celní kvóty pro kousky tuňáka bez kůže (tuna loins) pocházející z Mexika

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 875/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření preferenční celní kvóty pro kousky tuňáka bez kůže (tuna loins) pocházející z Mexika
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na článek 4 nařízení Rady (ES) č. 1362/2000,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Smíšená rada Evropské unie a Mexika svým rozhodnutím č. 2/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se zavádí celní kvóta pro některé produkty pocházející z Mexika uvedené v příloze I rozhodnutí 2/2000 Smíšené rady EU-Mexiko, rozhodla otevřít preferenční celní kvótu pro kousky tuňáka bez kůže pocházející z Mexika.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 1362/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se pro Společenství provádějí celní ustanovení rozhodnutí č. 2/2000, jež přijala Smíšená rada podle Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými [1] by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1362/2000 se mění takto:
          1) V čl. 2 odst. 5 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Clo pro produkty kódu KN 16041416 dovážené v rámci celní kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení pod pořadovým číslem 09.1854 činí 6 %."
          2) Ustanovení čl. 2 odst. 6 se nahrazují tímto:
          "6. S výjimkou celních kvót s pořadovými čísly 09.1854 a 09.1899 se celní kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení otevírají každoročně na dobu dvanácti měsíců od 1. července do 30. června. Poprvé budou otevřeny dne 1. července 2000."
          3) Do přílohy se vkládá tato řádka:
          "09.1854 | 16041416 | kousky tuňáka bez kůže (tuna loins) | 5000 tun [2] | Použije se pevné clo |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2004 ze dne 28. dubna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 1.
          [2] "V roce 2005 bude roční objem "6000" tun. Od roku 2006 se bude roční objem zvyšovat v souladu s přílohou rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2004 pod podmínkou, že nejméně 80 % celkové částky kvóty předcházejícího roku bylo vyčerpáno do 31. prosince uvedeného roku."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.