Nařízení Komise (ES) č. 876/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s plemennými ovcemi a kozamiText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 876/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 876/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s plemennými ovcemi a kozami
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví podmínky pro obchod s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
          (2) Nařízeními Komise (ES) č. 260/2003 [2] a č. 1915/2003 [3] se mění nařízení (ES) č. 999/2001 tím, že se do něj vkládají eradikační opatření pro hospodářství nakažená klusavkou a že se mění podmínky obchodu s plemennými ovcemi, aby byl povolen neomezený obchod s ovcemi genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR.
          (3) Monitorovací požadavky pro hospodářství, která by chtěla dát plemenné ovce a kozy k obchodování uvnitř Společenství, je třeba změnit tak, aby odrážely přísnější opatření přijatá pro eradikaci klusavky. Omezení platná pro zvířata vstupující do těchto hospodářství se již nevztahují na ovce genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR.
          (4) Nová ustanovení je třeba zavést ve dvou etapách, aby byl umožněn zesílený krátkodobý dohled a předešlo se narušení obchodu.
          (5) Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VIII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Použije se ode dne 1. července 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2245/2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 28).
          [2] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 29.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Písmeno a) části I kapitoly A přílohy VIII se nahrazuje tímto:
          "a) Plemenné ovce a kozy jsou buď ovcemi genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR podle přílohy I rozhodnutí Komise 2002/1003/ES [1] nebo byly od narození nebo po dobu posledních tří let chovány nepřetržitě v hospodářství nebo hospodářstvích, která splňují následující požadavky po dobu minimálně tří let:
          i) do 30. června 2007:
          - podléhají pravidelným úředním veterinárním kontrolám,
          - zvířata jsou označena,
          - nebyl potvrzen žádný případ klusavky,
          - u starých samic určených na porážku se provádějí kontroly odběrem vzorků,
          - s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze samice, které pocházejí z hospodářství splňujících stejné požadavky;
          nejpozději od 1. července 2004 musí hospodářství splňovat tyto doplňkové požadavky:
          - všechna zvířata uvedená v příloze III kapitole A části II bodu 3, starší 18 měsíců, která uhynula nebo byla utracena v hospodářství, jsou vyšetřena na klusavku v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. b), a
          - s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících stejné požadavky;
          ii) od 1. července 2007:
          - podléhají pravidelným úředním veterinárním kontrolám,
          - zvířata jsou označena v souladu s právními předpisy Společenství,
          - nebyl potvrzen žádný případ klusavky,
          - všechna zvířata uvedená v příloze III kapitole A části II bodu 3, starší 18 měsíců, která uhynula nebo byla utracena v hospodářství, byla vyšetřena na klusavku v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. b),
          - s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících stejné požadavky.
          Jsou-li plemenné ovce a kozy určeny pro členský stát, na jehož celé území nebo jeho část se vztahují ustanovení písmene b) nebo c), musí splňovat doplňkové záruky, obecné nebo zvláštní, které byly definovány postupem podle čl. 24 odst. 2."
          [1] Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 105.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.