Nařízení Komise (ES) č. 880/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentůText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 880/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 880/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentů
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1] naposledy pozměněnou nařízením Rady (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že použití doplňkové látky musí být povoleno na úrovni Společenství.
          (2) Doplňková látka beta-karoten používaná pro kanáry a kanthaxanthin, používaná pro zvířata v zájmovém chovu a okrasné ptactvo, které jsou uvedené v příloze tohoto nařízení, byly poprvé dočasně povoleny nařízením Komise (ES) č. 2316/98 ze dne 26. října 1998 [3]. Dočasné povolení těchto doplňkových látek bylo prodlouženo do 14. prosince 2003 nařízením Komise (ES) č. 2200/2001 ze dne 17. října 2001 [4].
          (3) Společnost vyrábějící tyto doplňkové látky předložila nové údaje o účinnosti na podporu žádosti o povolení těchto látek bez časového omezení.
          (4) Hodnocení předložené žádosti o povolení "Karotenoidů a xantophylů" ze skupiny "Barviva včetně pigmentů" bez časového omezení ukazuje, že příslušné podmínky směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (5) Hodnocení žádosti ukazuje, že jsou potřebné určité postupy na ochranu zaměstnanců před působením doplňkových látek beta-karoten a kanthaxanthin. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 [5] o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, odbor pro výživu zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňkové látky náležející do části I "Karotenoidy a xanthophyly" skupiny "Barviva včetně pigmentů" uvedené v příloze, se povoluje používat jako doplňkové látky v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          v mg/kg kompletního krmiva | v mg/kg kompletního krmiva |
          Barviva včetně pigmentů
          1.Karotenoidy a xanthophyly
          E 160a | Beta-karoten | C40H56 | Kanáři | – | – | – | – | Bez časového omezení |
          E 161g | Kanthaxanthin | C40H52O2 | Zvířata v zájmovém chovu a okrasné ptactvo | – | – | – | – | Bez časového omezení |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.