Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 886/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040304
          Nařízení Komise (ES) č. 886/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [2], a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) U některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musejí být upraveny v důsledku přistoupení, nebyly příslušné úpravy uvedeny v aktu o přistoupení z roku 2003 anebo byly uvedeny, ale musejí být dále doplněny; všechny tyto úpravy musejí být přijaty před přistoupením, aby byly použitelné od přistoupení.
          (2) Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení musí tyto úpravy přijmout Komise ve všech případech, kdy přijala základní akt.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 [3], (ES) č. 1477/2000 [4], (ES) č. 1520/2000 [5], (ES) 1488/2001 [6], (ES) č. 76/2000 [7], (ES) č. 349/2003 [8] a (ES) č. 358/2003 [9], jakož i rozhodnutí Komise 2000/657/ES [10], 2002/602/ESUO [11], 2002/1469/ESUO [12] a 2003/122/ES [13] by měla být v důsledku toho pozměněna.
          (4) Rozhodnutí Komise 2003/450/ES ze dne 18. června 2003 uznávající právní úpravu platnou v České republice ohledně potírání Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. jako ekvivalentní právní úpravě Společenství [14] by mělo být zrušeno,
          PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1477/2000, (ES) č. 1520/2000, (ES) 1488/2001, (ES) č. 76/2000, (ES) č. 349/2003 a (ES) č. 358/2003, jakož i rozhodnutí 2000/657/ES, 2002/602/ESUO, 2002/1469/ESUO a 2003/122/ES se mění v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Zrušuje se rozhodnutí 2003/450/ES.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          člen/ka Komise
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1446/2002 (Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3).
          [5] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 740/2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 12).
          [6] Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1914/2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 27).
          [7] Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [8] Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3.
          [9] Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 8.
          [10] Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/508/ES (Úř. věst. L 174, 12.7.2003, s. 10).
          [11] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č.57/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 1).
          [12] Úř. věst. L 222, 19.8.2002, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 15.
          [14] Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 42.
          --------------------------------------------------
          20040304
          PŘÍLOHA
          VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
          Potraviny
          1. Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.
          a) V příloze I se nadpis nahrazuje tímto:
          "ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — MELLÉKLET I — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I"
          .
          b) V příloze I se podnadpis nahrazuje tímto:
          "Elementos agrícolas (por 100 kilogramas de peso neto)
          Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)
          Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)
          Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)
          Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)
          Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)
          Agricultural components (per 100 kilograms net weight)
          Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)
          Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)
          Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)
          Žemės ūkio komponentai (100 kilogramų neto svorio)
          Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)
          Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)
          Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)
          Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)
          Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)
          Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)
          Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)
          Maatalousosat (100 nettopainokilolta)
          Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)"
          .
          c) V příloze I a příloze II se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1"
          .
          d) V příloze I a příloze II se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:
          "Código NC
          Kód KN
          KN-kode
          KN-Code
          CN-kood
          Κωδικός ΣΟ
          CN code
          Code NC
          Codice NC
          KN kods
          KN kodas
          KN-kód
          Kodiċi KN
          GN-code
          Kod CN
          Código NC
          Kód KN
          Oznaka KN
          CN-koodi
          KN-kod"
          .
          e) V příloze I a příloze II se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(*) Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2"
          .
          f) V příloze I a příloze II se text poznámky následující po dvou hvězdičkách (**) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(**) Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3"
          .
          g) V příloze I se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(1) Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs."
          .
          h) V příloze I se text poznámky pod čarou (2) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(2) Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter."
          .
          i) V příloze I a příloze II se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:
          "PARTE 2 — ČÁST 2 — DEL 2 — TEIL 2 — 2. OSA — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — 2. DAĻA — 2 DALIS — 2. RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2".
          j) V příloze I se údaje v horní části tabulek (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:
          "Código adicional
          Doplňkový kód
          Yderligere kodenummer
          Zusatzcode
          Lisakood
          Πρόσθετος κωδικός
          Additional code
          Code additionnel
          Codice complementare
          Papildu kods
          Papildomas kodas
          Kiegészítő kód
          Kodiċi addizzjonali
          Aanvullende code
          Dodatkowy kod
          Código adicional
          Dodatkový kód
          Dodatna oznaka
          Lisäkoodi
          Tilläggskod"
          .
          k) V příloze I a příloze II se nadpis nad třetí tabulkou (ČÁST 3) nahrazuje tímto:
          "PARTE 3 — ČÁST 3 — DEL 3 — TEIL 3 –— 3. OSA — ΜΕΡΟΣ 3 — PART 3 — PARTIE 3 — PARTE 3 — 3. DAĻA — 3 DALIS — 3. RÉSZ — PARTI 3 — DEEL 3 — CZĘŚĆ 3 — PARTE 3 — ČASŤ 3 — DEL 3 — OSA 3 — DEL 3"
          .
          l) V příloze II se nadpis nahrazuje tímto:
          "ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II"
          .
          m) V příloze II se podnadpis nahrazuje tímto:
          "Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)
          Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)
          Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)
          Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)
          Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)
          Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)
          Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)
          Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)
          Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)
          Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)
          Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio)
          A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)
          Ammonti ta’ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)
          Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)
          Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)
          Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)
          Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)
          Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)
          Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit
          Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)"
          .
          n) V příloze II se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:
          "Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa
          Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy
          Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
          Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
          Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal
          Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη
          Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
          Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
          Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio
          Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars
          Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė
          Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege
          Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju
          Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose
          Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy
          Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose
          Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy
          Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze
          Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi
          Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos"
          .
          o) V příloze II se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:
          "Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa
          Obsah škrobu nebo glukózy
          Indhold af stivelse og/eller glucose
          Gehalt an Stärke und/oder Glucose
          Tärklise või glükoosi kaal
          Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη
          Weight of starch or glucose
          Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
          Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio
          Cietes vai glikozes svars
          Krakmolo ar gliukozės masė
          Keményítő vagy glükóz tömege
          Piż ta’ lamtu jew glukosju
          Gehalte aan zetmeel en/of glucose
          Zawartość skrobi i/lub glukozy
          Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
          Hmotnosť škrobu alebo glukózy
          Masa škroba ali glukoze
          Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
          Halt av stärkelse och/eller glukos"
          .
          2. Nařízení Komise (ES) č. 1477/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.
          a) V příloze IX se nadpis nahrazuje tímto:
          "ANEXO IX — PŘÍLOHA IX — BILAG IX — ANHANG IX — IX LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX — ANNEX IX — ANNEXE IX — ALLEGATO IX — IX PIELIKUMS — IX PRIEDAS — IX. MELLÉKLET — ANNESS IX — BIJLAGE IX — ZAŁĄCZNIK IX — ANEXO IX — PRÍLOHA IX — PRILOGA IX — LIITE IX — BILAGA IX"
          .
          b) V příloze IX se podnadpis nahrazuje tímto:
          "Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, a partir del 1 de julio de 2000, a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania
          Snížené zemědělské komponenty (EAR) (za 100 kg čisté hmotnosti), které budou vybírány od 1. července 2000 u dovozů z Rumunska do Společenství
          Nedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet
          Ermäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten
          Impordil Rumeeniast ühendusse 1. juulist 2000. a. rakendatavad vähendatud põllumajanduslikud komponendid (EAR) (100 kg netokaalu kohta)
          Μειωμένες γεωργικές συνιστώσες (ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους) που έχουν εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2000 για εισαγωγές από τη Ρουμανία προς την Κοινότητα
          Reduced agricultural components (EAR) (per 100 kg net weight) to be levied, from 1 July 2000 on importation into the Community from Romania
          Éléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kilogrammes poids net) applicables, à partir du 1er juillet 2000, à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie
          Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania
          Samazinātās lauksaimniecības komponentes (EAR) (uz 100 kg tīrsvara), ar ko apliek Rumānijas importu Kopienā no 2000. gada 1. jūlija
          Sumažinti žemės ūkio komponentai (EAR) (100 kg neto svorio), apmokestinami nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos
          A Romániából a Közösségbe történő behozatalokra 2000. július 1-jétől alkalmazandó csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek (EAR) (100 kg nettó tömegre)
          Jinġabar id-dazju fuq komponenti agrikoli mnaqqsa (EAR) (kull 100 kg piż nett) mill- 1 Lulju 2000 ma’ l-importazzjoni tagħhom fil-Komunita’ mir-Rumanija
          Verlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, te heffen vanaf 1 juli 2000
          Zredukowane komponenty rolne (na 100 kg wagi netto) pobierane od 1 lipca 2000 w imporcie z Rumunii do Wspólnoty
          Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, a partir de 1 de Julho de 2000, à importação para a Comunidade proveniente da Roménia
          Znížené poľnohospodárske zložky (EAR) (na 100 kg netto hmotnosti) budú vymeriavané od 1. júla 2000 na dovoz z Rumunska do spoločenstva
          Znižane kmetijske komponente (EAR) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije
          Romaniasta peräisin olevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (EAR) (100 nettopainokilolta)
          Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000"
          .
          c) V příloze IX se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1"
          .
          d) V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:
          "Código NC
          Kód KN
          KN-kode
          KN-Code
          CN-kood
          Κωδικός ΣΟ
          CN code
          Code NC
          Codice NC
          KN kods
          KN kodas
          KN-kód
          Kodiċi KN
          GN-code
          Kod CN
          Código NC
          Kód KN
          Oznaka KN
          CN-koodi
          KN-kod"
          .
          e) ) V příloze IX se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(*) Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2"
          .
          f) V příloze IX se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(1) De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %."
          .
          g) V příloze IX se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:
          "PARTE 2 — ČÁST 2 — DEL 2 — TEIL 2 — 2. OSA — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — 2. DAĻA — 2 DALIS — 2. RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2".
          h) V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:
          "Código adicional
          Doplňkový kód
          Yderligere kodenummer
          Zusatzcode
          Lisakood
          Πρόσθετος κωδικός
          Additional code
          Code additionnel
          Codice complementare
          Papildu kods
          Papildomas kodas
          Kiegészítő kód
          Kodiċi addizzjonali
          Aanvullende code
          Dodatkowy kod
          Código adicional
          Dodatkový kód
          Dodatna oznaka
          Lisäkoodi
          Tilläggskod"
          .
          i) V příloze X se nadpis nahrazuje tímto:
          "ANEXO X — PŘÍLOHA X — BILAG X — ANHANG X — X LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X — ANNEX X — ANNEXE X — ALLEGATO X — X PIELIKUMS — X PRIEDAS — X. MELLÉKLET — ANNESS X — BIJLAGE X — ZAŁĄCZNIK X — ANEXO X — PRÍLOHA X — PRILOGA X — LIITE X — BILAGA X"
          .
          j) V příloze X se podnadpis nahrazuje tímto:
          "Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania a partir del 1 de julio de 2000
          Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti) vybírané při dovozu z Rumunska do Společenství od 1. července 2000
          Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet
          Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und Mehl (AD F/M) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten
          Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta), mis on rakendatavad impordil Rumeeniast ühendusse alates 1. juulist 2000. a.
          Ύψος των πρόσθετων δασμών για τη ζάχαρη (AD S/Z) και το αλεύρι (AD F/M) (ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους) που επιβάλλονται από 1ης Ιουλίου 2000 για εισαγωγές από τη Ρουμανία προς την Κοινότητα
          Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kg net weight) applicable on importation into the Community from Romania from 1 July 2000
          Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie, à partir du 1er juillet 2000
          Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania
          Papildu nodevu apjoms cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kg tīrsvara), kas piemērojams Rumānijas importam Kopienā no 2000. gada 1. jūlija
          Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio), taikoma nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos
          A Romániából a Közösségbe behozott cukorra és lisztre 2000. július 1-jétől alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)
          Ammonti ta’ dazji addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull 100 kg piż nett) applikabbli ma’ l-importazzjoni fil Komunita’ mir-Rumanija mill- 1 ta’ Lulju 2000
          Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, vanaf 1 juli 2000
          Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto) stosowane w imporcie z Rumunii do Wspólnoty od 1 lipca 2000
          Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente da Roménia, a partir de 1 de Julho de 2000
          Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kg netto hmotnosti) uplatniteľné na dovoz z Rumunska do spoločenstva od 1. júla 2000
          Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije
          Romaniasta peräisin olevan sokerin (AD S/Z) ja jauhon (AD F/M) tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavien lisätullien määrät (100 nettopainokilolta)
          Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000"
          .
          k) V příloze X se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1"
          .
          l) V příloze X se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:
          "Código NC
          Kód KN
          KN-kode
          KN-Code
          CN-kood
          Κωδικός ΣΟ
          CN code
          Code NC
          Codice NC
          KN kods
          KN kodas
          KN-kód
          Kodiċi KN
          GN-code
          Kod CN
          Código NC
          Kód KN
          Oznaka KN
          CN-koodi
          KN-kod"
          .
          m) V příloze X se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:
          "(*) Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2"
          .
          n) V příloze X se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:
          "Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa
          Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy
          Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
          Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
          Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal
          Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη
          Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
          Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
          Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio
          Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars
          Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė
          Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege
          Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju
          Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose
          Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy
          Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose
          Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy
          Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze
          Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi
          Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos"
          .
          o) V příloze X se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:
          "Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa
          Obsah škrobu nebo glukózy
          Indhold af stivelse og/eller glucose
          Gehalt an Stärke und/oder Glucose
          Tärklise või glükoosi kaal
          Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη
          Weight of starch or glucose
          Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
          Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio
          Cietes vai glikozes svars
          Krakmolo ar gliukozės masė
          Keményítő vagy glükóz tömege
          Piż ta’ lamtu u glukosju
          Gehalte aan zetmeel en/of glucose
          Zawartość skrobi i/lub glukozy
          Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
          Hmotnosť škrobu alebo glukózy
          Masa škroba ali glukoze
          Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
          Halt av stärkelse och/eller glukos"
          .
          3. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.
          V čl. 6a odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:
          - "— práva převedena zpět na majitele …";
          mezi poznámky v němčině a řečtině:
          - "— … omanikule tagastatud õigused";
          mezi poznámky v italštině a nizozemštině:
          - "— tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …
          - — teisės grąžintos atgal turėtojui …
          - — A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza
          - — drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …";
          mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:
          - "— uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …";
          mezi poznámky v portugalštině a finštině:
          - "— práva prenesené späť na držiteľa …
          - — Pravice, prenesene nazaj na imetnika …"
          .
          4. Nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek.
          a) V čl. 9 odst. 4 se poslední věta prvního odstavce nahrazuje tímto:
          "Číslu předcházejí následující písmena v závislosti na státu, který vydává dokument: "BE" pro Belgii, "CZ" pro Českou republiku, "DK" pro Dánsko, "DE" pro Německo, "EE" pro Estonsko, "GR" pro Řecko, "ES" pro Španělsko, "FR" pro Francii, "IE" pro Irsko, "IT" pro Itálii, "CY" pro Kypr, "LV" pro Lotyšsko, "LT" pro Litvu, "LU" pro Lucembursko, "HU" pro Maďarsko, "MT" pro Maltu, "NL" pro Nizozemsko, "AT" pro Rakousko, "PL" pro Polsko, "PT" pro Portugalsko, "SI" pro Slovinsko, "SK" pro Slovensko, "FI" pro Finsko, "SE" pro Švédsko, "UK" pro Spojené království."
          ;
          b) V čl. 14 odst. 1 se výčet začínající "Solicitud de" a končící "förordning (EG) nr 1488/2001" nahrazuje tímto výčtem:
          - "— Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001
          - — Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001
          - — Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001
          - — Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001
          - — … taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2
          - — Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001
          - — Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001
          - — Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001
          - — Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001
          - — Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu
          - — Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį
          - — Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően
          - — Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001
          - — Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001
          - — Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001
          - — Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001
          - — Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001
          - — Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001
          - — Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti
          - — En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001."
          .
          c) V čl. 14 odst. 2 se výčet začínající "Por una cantidad" a končící "kvantitet på … kg" nahrazuje tímto výčtem:
          - "— Por una cantidad de … kg
          - — Za kg
          - — For … kg
          - — Für eine Menge von … kg
          - — Kogusele … kg
          - — Για ποσότητα … Κg
          - — For … kg
          - — Pour une quantité de … kg
          - — Per una quantità di … kg
          - — Par … kg
          - — … kg
          - — kg-ra
          - — Għal … kg
          - — Voor een hoeveelheid van … kg
          - — Na … kg
          - — Para uma quantidade de … kg
          - — Pre … kg
          - — Za … kg
          - — Määrälle … kg
          - — För en kvantitet på … kg"
          .
          d) V čl. 14 odst. 5 se výčet začínající "Nueva fecha" a končící "sista giltighetsdag …" nahrazuje tímto výčtem:
          - "— Nueva fecha de fin de validez: …
          - — Nové datum konce platnosti: …
          - — Ny udløbsdato …
          - — Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …
          - — Uus kehtivusaeg: …
          - — Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …
          - — New expiry date: …
          - — Nouvelle date de fin de validité le …
          - — Nuova data di scadenza della validità: …
          - — Jaunais derīguma termiņš: …
          - — Nauja galiojimo pabaigos data …
          - — Az érvényesség lejártának új időpontja
          - — Data ġdida meta jiskadi
          - — Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …
          - — Nowa data ważności: …
          - — Nova data de termo de validade: …
          - — Nový dátum trvanlivosti: …
          - — Novi datum poteka veljavnosti: …
          - — Uusi voimassaolon päättymispäivä on …
          - — Ny sista giltighetsdag …"
          .
          e) V čl. 15 odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:
          - "— Práva převedena zpět na majitele …";
          mezi poznámky v němčině a řečtině:
          - "— [kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused";
          mezi poznámky v italštině a nizozemštině:
          - "— … (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam
          - — Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)
          - — A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza
          - — Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]";
          mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:
          - "— Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)";
          mezi poznámky v portugalštině a finštině:
          - "— Práva prenesené na držiteľa … [dňa]
          - — Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …"
          .
          POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
          Nařízení Rady (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví.
          Za článek 11 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 11a
          Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které v důsledku přistoupení spadají do působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou během šesti měsíců následujících po přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením."
          ZEMĚDĚLSTVÍ
          Rostlinolékařské předpisy
          Rozhodnutí Komise 2003/122/ES ze dne 21. února 2003, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES ohledně reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.
          V příloze se zrušují následující kolonky:
          "Česká republika | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
          Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
          Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
          Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
          Betula pubescens Ehrh. | SI | SS, St |
          Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
          Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St |
          Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
          Larix kaempferi Carr. | SI | SS, St |
          Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
          Quercus cerris L. | SI | SS, St |
          Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
          Quercus robur L. | SI | SS, St |
          Quercus rubra L. | SI | SS, St |
          Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
          Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
          Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St |
          Estonsko | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Maďarsko | Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
          Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
          Alnus glutinosa Gaertn. | SI | SS, St |
          Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
          Carpinus betulus L. | SI | SS, St |
          Castanea sativa Mill. | SI | SS, St |
          Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
          Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St |
          Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
          Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
          Populus alba L. | SI | SS, St |
          Populus x canescens Sm. | SI | SS, St |
          Populus nigra L. | SI | SS, St |
          Populus tremula L. | SI | SS, St |
          Prunus avium L. | SI | SS, St |
          Quercus cerris L. | SI | SS, St |
          Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
          Quercus robur L. | SI | SS, St |
          Quercus rubra L. | SI | SS, St |
          Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
          Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
          Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St |
          Lotyšsko | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Litva | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Polsko | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
          Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
          Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
          Alnus incana Moench. | SI | SS, St |
          Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
          Betula pubescens Ehrh. | SI | SS, St |
          Carpinus betulus L. | SI | SS, St |
          Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
          Larix kaempferi Carr. | SI | SS, St |
          Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
          Prunus avium L. | SI | SS, St |
          Quercus cerris L. | SI | SS, St |
          Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
          Quercus robur L. | SI | SS, St |
          Quercus rubra L. | SI | SS, St |
          Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
          Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
          Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St |
          Slovensko | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
          Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
          Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
          Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
          Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
          Picea abies Karst. | SI | SS, St |
          Prunus avium L. | SI | SS, St |
          Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
          Quercus robur L. | SI | SS, St |
          Quercus rubra L. | SI | SS, St |
          Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
          Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St |
          Slovinsko | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
          Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
          Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
          Alnus incana Moench. | SI | SS, St |
          Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
          Carpinus betulus L. | SI | SS, St |
          Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
          Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
          Pinus nigra Arnold | SI | SS, St |
          Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
          Quercus cerris L. | SI | SS, St |
          Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
          Quercus robur L. | SI | SS, St |
          Quercus rubra L. | SI | SS, St |
          Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
          Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
          Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St" |
          ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
          1. Rozhodnutí Komise 2000/657/ES ze dne 16. října 2000, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek.
          V příloze I se text v rámečku umístěný před tabulkami nahrazuje tímto:
          "ZEMĚ: Evropské společenství
          (Členské státy: Německo, Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Česká republika)"
          .
          2. Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství.
          a) V příloze, v tabulce "Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje", se ruší zápis následující země jako "Země původu":
          - "— Litva"
          b) V příloze, v tabulce "Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje", se zrušují následující názvy spadající do podpoložky "ROSTLINY, Orchidaceae":
          "Cephalanthera damasonium,
          Dactylorhiza fuchsii,
          Dactylorhiza maculata,
          Gymnadenia conopsea,
          Ophrys apifera,
          Ophrys scolopax,
          Orchis militaris,
          Serapias lingua,"
          a ruší se zápis následujících zemí jako "Země původu" pokud jde o níže vyjmenované druhy:
          Rostliny, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis: | "Česká republika"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis: | "Estonsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Barlia robertiana: | "Malta"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Cephalanthera rubra: | "Lotyšsko", "Litva", "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata: | "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia: | "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii: | "Litva", "Polsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri: | "Polsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum: | "Česká republika", "Maďarsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Ophrys insectifera: | "Česká republika", "Maďarsko", "Lotyšsko" , "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Ophrys sphegodes: | "Maďarsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera: | "Malta"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis coriophora: | "Polsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis italica: | "Malta"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis morio: | "Estonsko", "Litva", "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis pallens: | "Maďarsko", "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis papilionacea: | "Slovinsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis purpurea: | "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis simia: | "Slovinsko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis tridentata: | "Česká republika", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Orchis ustulata: | "Estonsko", "Lotyšsko", "Litva", "Polsko", "Slovensko"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Serapias vomeracea: | "Malta"; |
          Rostliny, Orchidaceae, Spiranthes spiralis: | "Česká republika", "Polsko"; |
          a v části "ROSTLINY" se položka "Orchidaceae, Orchis mascula" nahrazuje tímto:
          "Orchis mascula | Planě rostoucí/Vypěstované | Všechny | Albania | b" |
          VNĚJŠÍ VZTAHY
          1. Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do působnosti smluv ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí.
          Mezi článek 4 a článek 5 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 4a
          Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto nařízení Komise a odeslaných před 1. května 2004., doklad o dohledu se nepožaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004. Požaduje se předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokladu, který je orgány Společenství považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání."
          2. Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace.
          Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 7a
          Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. květnem 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí. Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států 1. května 2004 nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise."
          3. Rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu.
          a) Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 7a
          Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. května 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí (SIGL). Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států 1. května 2004nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise."
          b) V příloze II, části III se čl. 18 odst. 6 nahrazuje tímto:
          "6. Toto číslo se skládá z následujících částí:
          dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika
          dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika
          BE = Belgie
          CZ = Česká republika
          DK = Dánsko
          DE = Německo
          EE = Estonsko
          EL = Řecko
          ES = Španělsko
          FR = Francie
          IE = Irsko
          IT = Itálie
          CY = Kypr
          LV = Lotyšsko
          LT = Litva
          LU = Lucembursko
          HU = Maďarsko
          MT = Malta
          NL = Nizozemsko
          AT = Rakousko
          PL = Polsko
          PT = Portugalsko
          SI = Slovinsko
          SK = Slovensko
          FI = Finsko
          SE = Švédsko
          GB = Spojené království
          ,
          jednomístné číslo označující kvótový rok a odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. "2" pro rok 2002,
          dvojmístné číslo označující úřad v odesílající zemi, který dokument vydal,
          pětimístné číslo složené z po sobě jdoucích čísle od 00001 do 99999 přidělené dotyčnému členskému státu určení."
          c) V příloze II se nadpis seznamu příslušných vnitrostátních orgánů nahrazuje tímto:
          "LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
          SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
          LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
          LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
          RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
          LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
          LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
          ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
          VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
          ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
          AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
          LISTA TA’ L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
          LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
          LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
          LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
          SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
          ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
          LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
          FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER"
          .
          d) V příloze II se do seznamu příslušných vnitrostátních orgánů vkládá mezi poznámku pro Belgii a Dánsko následující text:
          "ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          110 15 Praha 1
          Česká republika
          Fax + 420-22421 2133"
          ;
          mezi poznámky pro Německo a Řecko:
          "EESTI
          Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
          Harju 11
          15072 Tallinn
          Eesti
          Faks (372) 6 313 660"
          ;
          mezi poznámky pro Itálii a Lucembursko:
          "KΥΠΡΟΣ
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit
          1421 Nicosia
          Kύπρος
          Fax +357 22 375 120
          LATVIJA
          Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
          Brīvības iela 55
          LV – 1519 Rīga
          Fax (371) 7 280 882
          LIETUVA
          Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
          Prekybos departamentas
          Gedimino pr. 38/2
          LT-01104 Vilnius
          Faks. 370 5 262 3974";
          mezi poznámky pro Lucembursko a Rakousko:
          "MAGYARORSZÁG
          Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)
          Margit krt. 85.
          HU-1024 Budapest II
          Fax +36-1-336-7302
          MALTA
          Diviżjoni għall-Kummerċ
          Servizzi Kummerċjali
          Lascaris
          Valletta CMR 02
          Malta
          Fax +356 25690299
          ,
          Commerce Division
          Trade Services Directorate
          Lascaris
          Valletta CMR 02
          Malta
          Fax +356 25690299"
          ;
          mezi poznámky pro Rakousko a Portugalsko:
          "POLSKA
          Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej
          Pl. Trzech Krzyży 3/5
          00-507 Warszawa
          Polska
          Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22";
          mezi poznámky pro Portugalsko a Finsko:
          "SLOVENIJA
          Ministrstvo za gospodarstvo
          Področje ekonomskih odnosov s tujino
          Kotnikova 5
          1000 Ljubljana
          Slovenija
          Fax +386 (0)1 478 3611
          SLOVENSKO
          Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií
          Mierová 19
          827 15 Bratislava 212
          Slovensko
          Fax (421-2) 4342 3919".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.