Nařízení Komise (ES) č. 905/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění přílohy nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 905/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 905/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění přílohy nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 [1], a zejména na článek 35 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 35 nařízení (ES) č. 2501/2001 stanoví postup pro úpravy příloh nařízení, které jsou nezbytné z důvodu změn kombinované nomenklatury.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [2], obsahuje údaje ovlivňující seznamy uvedené v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 2501/2001. Toto nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 2004.
          (3) Seznamy uvedené v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 2501/2001 je proto třeba patřičně změnit od 1. ledna 2004.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné preference,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 2501/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2331/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 3).
          [2] Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. V příloze III:
          a) se odvětví XXVI nahrazuje tímto:
          XXVI | Železo a ocel [1] | 720211; 72071111; 72071114; 72071116; 72071210; ex72071912; ex72071980; 72072011; 72072015; 72072017; 72072032; ex72072052; ex72072080; 72081000; 72082500; 72082600; 72082700; 72083600; 72083700; 72083800; 72083900; 72084000; 72085120; 72085191; ex72085198; 72085220; ex72085280; ex72085300; 720854; ex72089000; 72091500; 720916; 720917; 720918; 72092500; 720926; 720927; 720928; ex72099000; ex72101100; ex721012; ex72102000; ex72103000; ex72104100; ex72104900; ex72105000; ex72106100; ex72106900; ex72107010; 72107080; ex721090; 72111300; ex72111400; ex72111900; ex72112320; ex72112330; ex72112380; ex72112900; ex72119000; 72121010; ex72121090; ex72122000; ex72123000; ex72124020; ex721250; ex72126000; 72131000; 72132000; 72139110; 72139120; 72139141; 72139149; 72139170; 72139190; 72139910; 72139990; 72142000; 72143000; 72149110; 72149190; 72149910; 72149931; 72149939; 72149950; ex72149971; ex72149979; ex72149995; ex72159000; 72161000; 72162100; 72162200; 721631; 721632; 721633; 721640; 721650; ex72169900; ex721891; 72189911; 72189920; 72191100; 721912; 721913; 721914; 721921; 721922; 72192300; 72192400; 72193100; 721932; 721933; 721934; 721935; ex72199000; 72201100; 72201200; ex722020; ex72209000; 722100; 722211; 722219; ex72223097; 72224010; ex72224090; ex72249002; 72249003; 72249005; 72249007; 72249014; 72249031; 72249038; 72251100; 722519; ex72252000; 722530; 722540; 72255000; ex72259100; ex72259200; ex72259900; ex72261100; 72261910; ex72261980; ex72262000; 722691; ex72269200; ex72269300; ex72269400; ex72269900; 7227; 72281020; ex72282010; 72282091; 722830; ex722860; 72287010; ex72287090; ex72288000; 73011000; 73021021; 73021023; 73021029; 73021040; 73021050; 73021090; ex73024000; ex73029000 |
          b) odvětví XXXIV se nahrazuje tímto:
          XXXIV | Jiné obecné kovy a výrobky z obecných kovů | 720219; 720229; 72023000; 72029200; 72071190; 72071290; 72071919; ex72071980; 72072019; 72072059; ex72072080; ex72089000; ex72099000; ex72101100; ex72101220; ex72102000; ex72103000; ex72104100; ex72104900; ex72105000; ex72106100; ex72106900; ex72107080; ex72109030; ex72109040; ex72109080; ex721123; ex72112900; ex72119000; ex72121090; ex72122000; ex72123000; ex721240; ex721250; ex72126000; 72151000; 721550; ex72159000; 721661; 72166900; 721691; ex72169900; ex721891; ex72189980; ex72199000; ex722020; ex72209000; 722220; 72223051; 72223091; ex72223097; ex72224050; ex72224090; ex72249002; 72249018; ex72249090; ex72252000; ex72259100; ex72259200; ex72259900; ex72261100; ex72261980; ex72262000; ex72269200; ex72269300; ex72269400; ex72269900; 72281050; 72281090; ex72282010; 72282099; 722840; 722850; ex722860; ex72287090; 7229; 73012000; 73021010; ex73024000; ex73029000 |
          2. V příloze IV:
          a) položka kódu KN ex03042095 se nahrazuje tímto:
          ex03042094 | Ostatní: z platýse obrovského (Rheinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus) | S | | X |
          b) položka kódů KN 03049047 a 03049049 se nahrazuje tímto:
          03049048 | Ze štikozubce (Merlusius a Urophycis) | S | | X |
          c) položka kódu KN ex03056990 se nahrazuje tímto:
          ex03056980 | Ryby druhu Clupea ilisha, ve slaném nálevu | S | | X |
          d) položka kódu KN 20082051 až 20082099 se nahrazuje tímto:
          2008205120082059200820712008207920082090 | Ananasy bez přídavku alkoholu | S S S S S | | X X X X X |
          e) položka kódů KN 20089943 až 20089999 se nahrazuje tímto:
          20089943200899452008994620089947200899492008996120089962200899672008997220089978200899852008999120089999 | Jiné než směsi, bez přídavku alkoholu | S S S S S S S S S S S S S | | X X X X X X X X X X X X X |
          f) položky kódů KN 29072210 a 29072290 se nahrazují tímto:
          ex29072200 | Hydrochinon (chinol) | S | | X |
          ex29072200 | Ostatní | NS | | |
          g) položky kódů KN 29161110 a 29161190 se nahrazují tímto:
          ex29161100 | Kyselina akrylová | S | | X |
          ex29161100 | Soli kyseliny akrylové | NS | | |
          h) položka kódů KN 29304090 až 29309070 se nahrazuje tímto:
          2930409029309013293090162930902029309070 | Organické sloučeniny síry | S S S S S | | X X X X X |
          i) položky kódů KN 29400010 a 29400090 se nahrazují tímto:
          ex29400000 | Rhamnosa, rafinosa a mannosa | NS | | |
          ex29400000 | Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharosa, laktosa, maltosa, glukosa a fruktosa; étery a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939, jiné než rhamnosa, rafinosa a mannosa | S | | X |
          j) položka ex kapitoly 72 se nahrazuje tímto:
          ex kapitola 72 | ŽELEZO a OCEL, kromě výrobků čísel 7201, 7202, 7206, 72181000 a 722410 | NS | | |
          [1] Produkty odvětví XXVI, které nejsou v případě Čínské lidové republiky zahrnuty podle čl. 7 odst. 7, jsou podtrženy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.