Nařízení Komise (ES) č. 907/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o obchodní úpravu a označování

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 907/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 907/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o obchodní úpravu a označování
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu stanovené podle článku 2 nařízení (ES) č. 2200/96 obsahují ustanovení týkající se obchodní úpravy produktů v obalech a stanoví, že všechna balení musí být označena všemi potřebnými údaji, pokud jde o identifikaci balírny nebo odesílatele, druh produktu, jeho původ a obchodní údaje.
          (2) V tomto odvětví je běžnou praxí umísťovat jednotlivě na ovoce nálepky pro reklamní nebo jiné účely. Rozšiřování této praxe u nejchoulostivějších druhů ovoce si vynucuje přijetí pravidel, jejichž cílem je zamezit poškozování produktů těmito nálepkami.
          (3) Nejnovější vývoj v odvětví ovoce a zeleniny se vyznačuje – stále častěji i v oblasti samotné produkce – zejména přípravou prodejních balení definovaných v příloze IV části 1 písm. l) nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu [2]. V těchto případech je pak zboží často zasíláno na spotřební trhy v opakovaně použitelných přepravních obalech.
          (4) S cílem zohlednit tuto praxi, a zejména předejít rizikům záměny při výměně etiket na opakovaně použitelných přepravních obalech, je třeba upustit od označování přepravních obalů údaji předepsanými obchodními normami, avšak pouze za předpokladu, že jsou obchodní balení správně označena a viditelná. Jsou-li přepravní balení uložena na paletách, palety by měly být označeny.
          (5) Kromě toho je třeba stanovit možnost označování hotových balení definovaných v příloze IV části 1 písmeni l) nařízení (ES) č. 1148/2001 jménem prodejce namísto jménem balírny a/nebo odesílatele, zejména za tím účelem, aby více odpovídala ustanovením použitelným na všechny potraviny v hotových baleních definované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [3], pokud údaje uvedené na hotových baleních umožňují snadno určit balírnu a/nebo odesílatele.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          "Nálepky umísťované jednotlivě na produkt musí být takové, aby po odstranění nezanechávaly viditelné stopy po lepidle, ani nezpůsobovaly vady slupky."
          Článek 2
          "Obaly nemusí být označeny údaji zmíněnými v prvním pododstavci, obsahují-li prodejní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na výše zmíněných obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety."
          Článek 3
          "A. Identifikace
          Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele
          Tento údaj může být nahrazen:
          - u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v blízkosti údaje "balírna a/nebo odesílatel" (nebo odpovídajících zkratek);
          - pouze u hotových balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, které jsou uvedeny v blízkosti údaje "Zabaleno pro:" nebo rovnocenného údaje. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. Prodejce poskytne veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné, pokud jde o význam uvedeného symbolu."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15.)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1292/81 [1]
          Příloha I, II a IV nařízení Komise (ES) č. 1591/87 [2]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1677/88 [3]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 410/90 [4]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 831/97 [5]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1093/97 [6]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2288/97 [7]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 963/98 [8]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 [9]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1455/1999 [10]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 [11]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2561/1999 [12]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 [13]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 790/2000 [14]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 851/2000 [15]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 175/2001 [16]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 912/2001 [17]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 [18]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 [19]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 [20]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 [21]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 [22]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 843/2002 [23]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 982/2002 [24]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 [25]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 [26]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 [27]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 85/2004 [28]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 86/2004 [29]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 214/2004 [30]
          [1] Úř. věst. L 129, 15.5.1981, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1757/2003 (Úř. věst. L 252, 4.10.2003, s. 11.)
          [2] Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [3] Úř. věst. L 150, 16.6.1988, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [4] Úř. věst. L 43, 17.2.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [5] Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [6] Úř. věst. L 158, 17.6.1997, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [7] Úř. věst. L 315, 19.11.1997, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [8] Úř. věst. L 135, 8.5.1998, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1466/2003 (Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 6.)
          [9] Úř. věst. L 141, 4. 6. 1999, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [10] Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [11] Úř. věst. L 281. 4. 11. 1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 582/2003 (Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 37.)
          [12] Úř. věst. L 310, 4.12.1999, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [13] Úř. věst. L 336, 29.12.1999, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [14] Úř. věst. L 95, 15.4.2000, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [15] Úř. věst. L 103, 28.4.2000, s. 22. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [16] Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 80/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 5.)
          [17] Úř. věst. L 129, 11.5.2001, s. 4. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [18] Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1465/2003 (Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 4.)
          [19] Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [20] Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [21] Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2173/2003 (Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 10.)
          [22] Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [23] Úř. věst. L 134, 22.5.2002, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [24] Úř. věst. L 150, 8.6.2002, s. 45. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [25] Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 14. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [26] Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 6.
          [27] Úř. věst. L 252, 4.10.2003, s. 11.
          [28] Úř. věst. L 13. 20. 1. 2004, s. 3.
          [29] Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 19.
          [30] Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2213/83 [1]
          Příloha III nařízení (ES) č. 1591/87
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 730/1999 [2]
          Příloha nařízení Komise (ES) č. 2377/1999 [3]
          [1] Úř. věst. L 213, 4.8.1983, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [2] Úř. věst. L 93, 8.4.1999, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          [3] Úř. věst. L 287, 10.11.1999, s. 6 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Příloha nařízení (ES) č. 1292/81
          Příloha nařízení (ES) č. 2213/83
          Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 1591/87
          Příloha nařízení (ES) č. 1677/88
          Příloha nařízení (ES) č. 410/90
          Příloha nařízení (ES) č. 831/97
          Příloha nařízení (ES) č. 1093/97
          Příloha nařízení (ES) č. 2288/97
          Příloha nařízení (ES) č. 963/98
          Příloha nařízení (ES) č. 1168/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 1455/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 2335/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 2377/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 2561/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 2789/1999
          Příloha nařízení (ES) č. 790/2000
          Příloha nařízení (ES) č. 851/2000
          Příloha nařízení (ES) č. 175/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 912/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 1508/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 1543/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 1615/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 1799/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 2396/2001
          Příloha nařízení (ES) č. 843/2002
          Příloha nařízení (ES) č. 982/2002
          Příloha nařízení (ES) č. 1284/2002
          Příloha nařízení (ES) č. 1466/2003
          Příloha nařízení (ES) č. 1757/2003
          Příloha nařízení (ES) č. 85/2004
          Příloha nařízení (ES) č. 86/2004
          Příloha nařízení (ES) č. 214/2004
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Příloha I nařízení (ES) č. 1591/87
          Příloha nařízení (ES) č. 730/1999
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.