Nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se přizpůsobuje několik nařízení o společné organizaci trhu s vínem z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 908/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 908/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se přizpůsobuje několik nařízení o společné organizaci trhu s vínem z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům.
          (1) V několika nařízeních Komise o společné organizaci trhu s vínem jsou nutné určité technické změny kvůli potřebným přizpůsobením z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") k Evropské unii.
          (2) Čl. 52 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [1], stanoví referenční období pro produkující členské státy. Toto referenční období je třeba stanovit pro nové členské státy.
          (3) Čl. 2 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína [2], obsahují některé údaje ve všech jazycích členských států. Uvedená ustanovení by měla obsahovat jazyková znění nových členských států.
          (4) Článek 33 nařízení (ES) č. 883/2001 a přílohy I a IV uvedeného nařízení obsahují odkazy na některé nové členské státy jako na třetí země. Tyto odkazy je třeba zrušit.
          (5) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína [3], obsahuje údaj ve všech jazycích členských států. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat jazyková znění nových členských států.
          (6) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů [4], obsahuje některé údaje ve všech jazycích členských států. Uvedená ustanovení by měla obsahovat jazyková znění nových členských států.
          (7) Příloha VIII uvedeného nařízení obsahuje odkaz na Maďarsko jako na třetí zemi. Tento odkaz je třeba zrušit.
          (8) Nařízení (ES) č. 1623/2000, 883/2001, 884/2001 a 753/2002 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          "— 1997/1998 až 2002/2003 v České republice, Kypru, Maďarsku, Maltě, Slovinsku a Slovensku."
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 883/2001 se mění takto:
          1. V čl. 2 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V kolonce 20 dovozních a vývozních licencí se uvádí jeden z těchto termínů:
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          - "
          "
          2. V článku 11 se druhý odstavec nahrazuje tímto:
          "V kolonce 22 licence se uvede alespoň jedna z těchto položek:
          - Restitución válida para… (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo
          - Náhrada platná nejvýše pro … (mnoství, na ně byla vydána licence)
          - Restitutionen omfatter hoejst… (den maengde, licensen er udstedt for)
          - Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
          - Toetus ei kehti rohkem kui… (kogus millele litsents on väljastatud)
          - Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο
          - Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)
          - Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum
          - Restituzione valida al massimo per… (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)
          - Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā… (daudzums, par ko izdota licence)
          - Grąinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip u … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)
          - Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés
          - Valur mrodd lura ta' mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)
          - Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)
          - Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)
          - Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo
          - Náhrada platná pre nie viac ako … (mnostvo, na ktoré je licencia vydaná)
          - Nadomestilo velja za največ … (količina za katero je izdano dovoljenje)
          - Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta
          - Bidrag som gäller för högst… (kvantitet foer vilken licensen skall utfärdas)."
          3. Článek 33 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno a);
          b) "Pro účely odst. 1 písm. b), c) a d) uvádí úřední subjekt země původu, pověřený k vydání dokladu V I 1 podle tohoto nařízení, v kolonce 15 tohoto dokladu toto:"
          4. příloha I se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení;
          5. příloha IV se mění podle přílohy II tohoto nařízení.
          Článek 3
          "Výstupní celní úřad na území Společenství opatří oba uvedené doklady razítkem a jedním z následujících úředních záznamů:
          "EXPORTADO", "VYVEZENO", "UDFØRSEL", "AUSGEFÜHRT", "EKSPORDITUD", "ΕΞΑΧΘΕΝ", "EXPORTED", "EXPORTÉ", "ESPORTATO", "EKSPORTĒTS", "EKSPORTUOTA", "EXPORTÁLVA", "EXPORTAT", "UITGEVOERD", "WYWIEZIONO", "VYVEZENÉ", "IZVOENO", "VIETY", "EXPORTERAD"
          a oba doklady opatřené razítkem a uvedeným úředním záznamem vydá vývozci nebo jeho zástupci. Vývozce zajistí, aby prvopis průvodního dokladu byl při přepravě přiložen k vyváženému produktu."
          Článek 4
          Nařízení (ES) č. 753/2002 se mění takto:
          1. Čl. 16 odst. 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Podle přílohy VII části B bodu 1 písm. a) druhé odrážky nařízení (ES) č. 1493/1999 se na etiketách stolních vín, stolních vín se zeměpisným označením a jakostních vín s. o., s výjimkou jakostních likérových vín s.o. a jakostních perlivých vín s. o., na které se vztahuje čl. 39 odst. 1 písm. b), používají pouze tyto výrazy:
          a) "seco", "suché", "tør", "trocken", "kuiv", "ξηρός", "dry", "sec", "secco", "asciuttto", "sausais", "sausas", "száraz", "droog", "wytrawne", "suho", "kuiva" nebo "torrt", jestliže obsah zbytkového cukru v dotyčném víně nepřesahuje:
          i) 4 gramy na litr nebo
          ii) 9 gramů na litr, pokud celkový obsah kyselin přepočtený na kyselinu vinnou na jeden litr je nejvýše o 2 gramy nižší než hodnota obsahu zbytkového cukru;
          b) "semiseco", "polosuché", "halvtør", "halbtrocken", "poolkuiv", "ημίξηρος", "medium dry", "demi-sec", "abboccato", "pussausais", "pusiau sausas", "félszáraz", "halfdroog", "półwytrawne", "meio seco", "adamado", "polsuho", "puolikuiva" nebo "halvtorrt", jestliže je obsah zbytkového cukru v dotyčném víně větší než nejvyšší hodnota stanovená pod písmenem a), ale nepřesahuje:
          i) 12 gramů na litr nebo
          ii) 18 gramů na litr, byl-li minimální celkový obsah kyselin stanoven členským státem podle odstavce 2;
          c) "semidulce", "polosladké", "halvsød", "lieblich", "poolmagus", "ημίγλυκος", "medium", "medium sweet", "moelleux", "amabile", "pussaldais", "pusiau saldus", "félédes", "halfzoet", "półsłodkie", "meio doce", "polsladko", "puolimakea" nebo "halvsött", jestliže obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pod písmenem b), ale dosahuje nejvýše 45 gramů na litr;
          d) "dulce", "sladké", "sød", "süss", "magus", "γλυκός", "sweet", "doux", "dolce", "saldais", "saldus", "édes", "helu", "zoet", "słodkie", "doce", "sladko", "makea" nebo "sött", jestliže obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je nejméně 45 gramů na jeden litr."
          2. V příloze VIII se zrušuje bod 2.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1710/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 98).
          [2] Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2338/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 28).
          [3] Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 32. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2002 (Úř. věst. L 270, 8.10.2002, s. 4).
          [4] Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 316/2004 (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 16).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V příloze IV nařízení (ES) č. 883/2001 se text pod nadpisy
          "Oblast 3"
          a
          "Oblast 4"
          nahrazuje tímto:
          "Oblast 3: Východní Evropa a země Společenství nezávislých států
          Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán.
          Oblast 4: Západní Evropa
          Andorra, Ceuta a Melilla, Gibraltar, Faerské ostrovy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Vatikán."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.