Nařízení Komise ( ES) č. 910/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 910/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise ( ES) č. 910/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") ke Společenství by se nařízení Komise (EHS) č. 120/89 [1] mělo upravit a měly by se do něj zahrnout určité údaje v jazycích těchto nových členských států.
          (2) Nařízení (EHS) č. 120/89 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          "Doklad zaslaný celnímu úřadu, kde byly splněny vývozní formality, doplní celní úřad výstupu o tuto poznámku:
          - Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89
          - Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89
          - Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89
          - Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89
          - Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine
          - Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89
          - Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89
          - Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89
          - Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89
          - Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana
          - Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas
          - A 120/89/EGK rendelet 4 bis. cikkének alkalmazása
          - Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89
          - Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89
          - Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89
          - Aplicação do artigo 4.oA do Regulamento (CEE) no 120/89
          - Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89
          - Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št 120/89
          - Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen
          - I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst L 16, 20.1.1989, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2194/96 (Úř. věst. L 293, 16.11.1996, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.