Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podnikůText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 911/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 a čl. 10 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu [2], bylo několikrát podstatně změněno. Z důvodů jasnosti a přehlednosti právních předpisů Společenství by tato pravidla měla být obsažena v jednom aktu. Nařízení (ES) č. 2629/97 by tudíž mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.
          (2) Ušní značky by měly zahrnovat údaje o členském státě původu společně s údaji o jednotlivém zvířeti. Nejvhodnější kódovanou formou pro tyto údaje je dvoupísmenný kód země, za nímž následuje nejvýše dvanáct číslic. Kromě kódu země a nejvýše dvanácti číslic by mohly být povoleny čárové kódy.
          (3) Je třeba přihlédnout k obtížím týkajícím se identifikačního kódu skotu, na které poukázaly příslušné orgány některých členských států, a umožnit těmto orgánům používat do skončení přechodného období ušní značky obsahující alfanumerický kód. Kromě toho je třeba vzít v úvahu obtíže, na které poukázal příslušný italský orgán, a umožnit tomuto orgánu používat nejvýše tři doplňující znaky za předpokladu, že tyto doplňující znaky nejsou součástí číselného kódu.
          (4) S cílem předejít obtížím na trhu se skotem uvnitř Společenství a vyjasnit stávající pravidla je nezbytné povolit chovatelům opatřit si předem, pokud si to přejí, a v souladu s vnitrostátními předpisy takové množství ušních značek, které odpovídá jejich potřebám na dobu nejvýše jednoho roku.
          (5) Je třeba stanovit údaje, které mají v případě ztráty ušních značek obsahovat náhradní ušní značky.
          (6) Je třeba definovat určitá minimální jednotná pravidla pro návrh a úpravu ušních značek.
          (7) Ustanovení týkající se údajů na ušních značkách by měla být přezkoumána v souvislosti s vytvořením počítačové databáze stanovené nařízením (ES) č. 1760/2000.
          (8) Údaje obsažené ve zvířecím pase a evidenci by měly mít formu umožňující vysledování zvířat.
          (9) Uvedené údaje by se měly shodovat s údaji, které mají být zahrnuty do počítačové databáze stanovené v nařízení Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [3].
          (10) Třídenní až sedmidenní lhůta, kterou členské státy stanoví pro chovatele pro účely oznámení přesunů, narození a smrti zvířat, by měla být spojena s datem dotyčné události. Je však třeba přihlédnout k obtížím s oznamováním ve stanovené lhůtě, na které poukázaly členské státy, a následkem toho členským státům povolit, aby stanovily příslušnou lhůtu ode dne označení zvířete ušní značkou.
          (11) Je třeba přihlédnout k obtížím týkajícím se údajů uváděných ve zvířecích pasech doprovázejících skot narozený před 1. lednem 1998, na které poukázaly členské státy. Je rovněž třeba vzít v úvahu obtíže, na které bylo poukázáno během příprav na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska u zvířecích pasů doprovázejících zvířata narozená před 1. lednem 2004.
          (12) Je třeba zajistit, aby uvedení některých údajů ve zvířecích pasech doprovázejících skot narozený před 1. lednem 1998 a skot narozený před 1. lednem 2004 v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě a Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku bylo nepovinné. Tato odchylka by neměla zpochybňovat povinnost uvést tyto údaje ve zvířecích pasech skotu narozeného na území členského státu, pokud je tento požadavek stanoven jeho předpisy.
          (13) Vzhledem ke kontrolním opatřením týkajícím se režimů podpor Společenství je nezbytné zahrnout do zvířecího pasu některé údaje týkající se prémií stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizací trhu s hovězím a telecím masem [4].
          (14) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          UŠNÍ ZNAČKY
          Článek 1
          1. Ušní značky obsahují název, kód nebo logo příslušného orgánu, který ušní značky vydal, a znaky stanovené v odstavci 2.
          2. Identifikační kód na ušních značkách sestává z těchto znaků:
          a) první dvě místa označují členský stát zemědělského podniku, v němž je zvíře poprvé identifikováno; k tomuto účelu se použije dvoupísmenný kód země uvedený v příloze I;
          b) za kódem země následují číselné znaky, kterých nesmí být více než dvanáct; Španělsko, Irsko, Itálie, Portugalsko a Spojené království si však mohou ponechat svůj systém alfanumerického kódu pro dvanáct číslic následujících po kódu země u zvířat narozených do 31. prosince 1999 v případě Španělska, Irska, Itálie a Portugalska a u zvířat narozených do 30. června 2000 v případě Spojeného království.
          3. Kromě údajů stanovených v odstavci 1 může příslušný orgán povolit čárový kód.
          4. Odchylně od omezení počtu znaků stanoveného v odst. 2 písm. b) může příslušný italský orgán za sérií znaků stanovených v uvedeném odstavci použít nejvýše tři doplňující znaky. Tyto znaky však nesmějí být součástí identifikačního kódu uvedeného v odstavci 2.
          5. Chovatelům se povoluje opatřit si předem, pokud si to přejí, a v souladu s platnými vnitrostátními předpisy určité množství ušních značek, které odpovídá jejich potřebám na dobu nepřesahující jeden rok. V případě zemědělských podniků, které chovají nejvýše pět zvířat, nesmí příslušný orgán poskytnout předem více než pět párů ušních značek.
          6. V případě ztráty ušní značky mohou náhradní ušní značky obsahovat kromě stanovených a od něho odlišných údajů označení vyjadřující římskými číslicemi pořadové číslo náhradní ušní značky. V takovém případě zůstává identifikační kód stanovený v odstavci 2 nezměněn. Na náhradních ušních značkách používaných členským státem u zvířat narozených v jiném členském státě musí být kromě kódu nebo loga příslušného vydávajícího orgánu alespoň uveden stejný identifikační kód.
          Článek 2
          Ušní značky splňují tyto požadavky:
          a) jsou vyrobeny z pružného plastového materiálu;
          b) znemožňují nedovolenou manipulaci a zůstávají čitelné po celou dobu života zvířete;
          c) nejsou opakovaně použitelné;
          d) jsou navrženy tak, aby mohly být na zvířeti trvale připevněny, aniž by mu tím způsobovaly újmu;
          e) jsou na nich uvedeny pouze neodstranitelné nápisy stanovené v článku 1.
          Článek 3
          První ušní značka je zhotovena podle tohoto vzoru:
          a) sestává ze dvou částí, samčí a samičí části;
          b) každá z těchto částí ušní značky obsahuje pouze údaje stanovené v článku 1;
          c) délka každé části ušní značky je nejméně 45 mm;
          d) šířka každé části ušní značky je nejméně 55 mm;
          e) velikost znaků je nejméně 5 mm.
          Článek 4
          Členské státy mohou pro druhou ušní značku zvolit jiný materiál nebo vzor a mohou se rozhodnout, že na ní uvedou další údaje, pokud jsou splněny požadavky na údaje stanovené v čl. 1 odst. 1 a 2.
          Článek 5
          Členské státy sdělí vzory první a druhé ušní značky stanovené v článcích 3 a 4 ostatním členským státům a Komisi.
          KAPITOLA II
          ZVÍŘECÍ PASY A EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
          Článek 6
          1. Zvířecí pas obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) údaje uvedené v první až sedmé odrážce čl. 14 odst. 3 bodu C podbodu 1 směrnice 64/432/EHS;
          b) údaje uvedené:
          i) ve druhé odrážce čl. 14 odst. 3 bodu C podbodu 2 směrnice 64/432/EHS, nebo
          ii) v první odrážce čl. 14 odst. 3 bodu C podbodu 2, je-li databáze stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 plně funkční;
          c) podpis chovatele či chovatelů, s výjimkou přepravce; je-li databáze plně funkční, jak je stanoveno v první odrážce čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1760/2000, připojí se pouze podpis posledního chovatele;
          d) název vydávajícího orgánu;
          e) datum vydání zvířecího pasu.
          2. Aniž je dotčena kapitola I oddíl A bod 1 přílohy směrnice Rady 91/628/EHS o ochraně zvířat během přepravy [5], tele mladší čtyř týdnů lze přesunovat za předpokladu, že má zhojený pupek. V takovém případě může členský stát stanovit, že má být doprovázeno prozatímním dokladem obsahujícím alespoň údaje uvedené v odstavci 1 ve formě schválené příslušným orgánem.
          Prozatímní doklad vydává první chovatel telete a doplňuje ho každý další chovatel s výjimkou přepravců. Chovatel předloží prozatímní doklad příslušnému orgánu do doby, než zvíře dosáhne věku čtyř týdnů, nebo – v případě, že uhyne nebo je poraženo před dosažením věku čtyř týdnů – do sedmi dnů od této události. Pokud tele překročí věk čtyř týdnů, příslušný orgán vydá do 14 dnů od obdržení prozatímního dokladu zvířecí pas v souladu s odstavcem 1. Ve zvířecích pasech se uvedou podrobné údaje o všech předchozích přesunech telete zaznamenaných v prozatímním dokladu.
          Tele doprovázené prozatímním dokladem smí být přesunuto z jednoho zemědělského podniku do druhého nejvýše dvakrát. Pro účely tohoto odstavce se přesun telete mezi dvěma zemědělskými podniky prostřednictvím trhu nebo sběrného střediska pro telata považuje za jeden přesun, pokud je dotyčný trh nebo sběrné středisko pro telata schopno předložit příslušným orgánům na požádání plný záznam o transakcích provedených v rámci tohoto trhu nebo střediska.
          3. Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. a) nejsou údaje stanovené ve druhé a páté odrážce čl. 14 odst. 3 bodu C podbodu 1 směrnice 64/432/EHS povinné u zvířecích pasů skotu narozeného před 1. lednem 1998. Odchylka stanovená v tomto odstavci se nedotýká povinnosti poskytnout výše uvedené údaje, pokud je tento požadavek stanoven vnitrostátními předpisy. Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi účinně uplatňovaná pravidla týkající se údajů uvedených v tomto odstavci.
          4. V případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska se odchylka stanovená v odstavci 3 vztahuje na skot narozený před 1. lednem 2004.
          Článek 7
          Kromě údajů uvedených v článku 6 se do zvířecího pasu doplní níže uvedené údaje týkající se situace ohledně prémie na skot samčího pohlaví stanovené v článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1254/99:
          a) žádost o prémii nebo poskytnutí prémie pro první věkovou třídu;
          b) žádost o prémii nebo poskytnutí prémie pro druhou věkovou třídu.
          Článek 8
          Evidence vedená v každém zemědělském podniku obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) aktuální údaje stanovené v první až čtvrté odrážce čl. 14 odst. 3 bodu C podbodu 1 směrnice 64/432/EHS;
          b) datum smrti zvířete v dotyčném zemědělském podniku;
          c) v případě zvířat odcházejících ze zemědělského podniku: jméno a adresa chovatele, s výjimkou přepravce, nebo identifikační kód zemědělského podniku, do kterého je dotyčné zvíře přemísťováno, jakož i datum odchodu;
          d) v případě zvířat přicházejících do zemědělského podniku: jméno a adresa chovatele, s výjimkou přepravce, nebo identifikační kód zemědělského podniku, ze kterého bylo dotyčné zvíře přemístěno, jakož i datum jeho příchodu;
          e) jméno a podpis zástupce příslušného orgánu pověřeného kontrolou evidence a datum provedení těchto kontrol.
          Článek 9
          V případě narození mohou členské státy při stanovování třídenní až sedmidenní lhůty pro účely oznámení událostí chovatelem, stanovené v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1760/2000, namísto data narození použít jako počátek dotyčné lhůty datum označení zvířete ušní značkou za předpokladu, že v žádném záznamu nevznikne nebezpečí záměny těchto dat.
          Článek 10
          Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi vzor zvířecího pasu a evidenci zemědělského podniku používané na jeho území.
          KAPITOLA III
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 11
          1. Nařízení (ES) č. 2629/97 se zrušuje.
          2. Odkazy na nařízení (ES) č. 2629/97 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 12
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 354, 30.12.1997, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [3] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
          [4] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód na ušní značce začíná písmeny označujícími členský stát původu v souladu s touto tabulkou:
          Členský stát původu | Kód ISO |
          Belgie | BE |
          Česká republika | CZ |
          Dánsko | DK |
          Estonsko | EE |
          Finsko | FI |
          Francie | FR |
          Irsko | IE |
          Itálie | IT |
          Kypr | CY |
          Litva | LT |
          Lotyšsko | LV |
          Lucembursko | LU |
          Maďarsko | HU |
          Malta | MT |
          Německo | DE |
          Nizozemsko | NL |
          Polsko | PL |
          Portugalsko | PT |
          Rakousko | AT |
          Řecko | EL |
          Slovensko | SK |
          Slovinsko | SI |
          Spojené království | UK |
          Španělsko | ES |
          Švédsko | SE |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SROVNÁVACÍ TABULKA
          Nařízení (ES) č. 2629/97 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Článek 2 | Článek 2 |
          Článek 3 | Článek 3 |
          Článek 4 | Článek 4 |
          Článek 5 | Článek 5 |
          čl. 6 odst. 1, 2 a 4 | Článek 6 |
          čl. 6 odst. 3 | Článek 9 |
          Článek 7 | Článek 7 |
          Článek 8 | Článek 8 |
          Článek 9 | Článek 10 |
          — | Článek 11 |
          Článek 10 | Článek 12 |
          příloha | příloha I |
          — | příloha II |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.