Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 912/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 912/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 3924/91 stanoví, že opatření pro přizpůsobení technickému pokroku týkající se sběru údajů a zpracování výsledků má přijmout Komise po konzultaci s Výborem pro statistické programy.
          (2) Technický pokrok a pozdější právní předpisy, zejména akty týkající se evropského systému statistiky podnikání, vyžadují přizpůsobení rozsahu a charakteristik zjišťování.
          (3) Tato přizpůsobení by měla zvětšit rozsah statistik zajišťovaných členskými státy, a to bez zvýšení zátěže hospodářských provozovatelů.
          (4) Statistické údaje vypracované v rámci systému Společenství musí mít dostatečnou kvalitu a musí být vzájemně srovnatelné mezi členskými státy.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast, které se týká zjišťování uvedené v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91, je určena odkazem na základní soubor zjišťování a na jednotku zjišťování.
          Základním souborem zjišťování během sledovaného období jsou podniky, jejichž hlavní činnost nebo jedna z vedlejších činností je uvedena v oddílu C, D nebo E klasifikace hospodářských činností v Evropském společenství (NACE rev.1.1) stanovené v nařízení (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001 [3], kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 [4].
          Jednotkou zjišťování je podnik, jak je vymezen v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [5]. Členské státy mohou provádět sběr údajů pomocí další statistické jednotky jako jednotky zjišťování, pokud předávají podnikové údaje Eurostatu.
          Článek 2
          Povinnost jednotek základního souboru zjišťování poskytovat pravdivé a úplné informace, pokud je k tomu vyzvou členské státy, uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91, je omezena na jednotky zjišťování základního souboru zjišťování, které vyrábějí produkty uvedené v seznamu PRODCOM.
          Článek 3
          Povinnost členských států přijmout metody zjišťování, jež umožňují sběr údajů od jednotek, které reprezentují nejméně 90 % vnitrostátní výroby v dané třídě NACE, uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 se plní tak, že členské státy přijmou metody zjišťování umožňující sběr údajů představujících nejméně 90 % vnitrostátní výroby za každou třídu oddílů C, D a E klasifikace NACE rev.1.1.
          Článek 4
          Osvobození členských států od sběru informací uvedené v čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 musí být upřesněno odkazem na vnitrostátní výrobu daného produktu.
          Členské státy nemusí sbírat údaje o produktu, jestliže celková vnitrostátní výroba daného produktu činí méně než 1 % celkové výroby tohoto produktu ve Společenství za předchozí rok. Údaje o produktech, které nebyly sbírány na základě tohoto osvobození, se vyjádří hodnotou nula. Členské státy poskytnou nezbytnou dokumentaci.
          Článek 5
          Osvobození od povinnosti členských států provádět zjišťování PRODCOM uvedené v čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 se rozšiřuje na případy, kdy členské státy mohou získat nezbytné údaje pomocí kombinace jiných zdrojů a metod.
          Článek 6
          Kromě povinnosti poskytovat Eurostatu na jeho žádost údaje podle čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 jsou členské státy povinny poskytovat Eurostatu také nezbytné údaje o svých zjišťovacích metodách, výběrových souborech a rozsahu, pro účely dokumentování dodržování zásad stanovených v příručce k metodice PRODCOM.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          [3] Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.