Nařízení Komise (ES) č. 915/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 915/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 915/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se zrušují některá nařízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2931/79 ze dne 20 prosince 1979 o poskytování pomoci při vývozu zemědělských produktů, které mohou podléhat zvláštnímu zacházení při dovozu do určité třetí země [1], a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 14 nařízení Komise (EHS) č. 2729/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a k režimu stanovení náhrad předem v odvětví mléka a mléčných výrobků [3], stanoví, že pro účely žádostí o licenci se stanovením náhrady předem, podaných v nabídkovém řízení vyhlášeném v třetí zemi, lze brát v úvahu pouze výzvy k podání nabídek vydané veřejnými nebo veřejnoprávními subjekty uvedenými na seznamu přiloženém k nařízení Komise (EHS) č. 2730/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků [4]. Toto ustanovení bylo opakováno v čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1466/95 ze dne 27. června 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla uplatňování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky [5], kterým se zrušuje nařízení (EHS) 2729/81. Nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [6], které nahrazuje nařízení (ES) č. 1466/95, již neodkazuje na nařízení (EHS) č. 2730/81 a stanoví v článku 8, že veřejný nebo veřejnoprávní charakter daného subjektu napříště doloží hospodářský subjekt. Nařízení (EHS) č. 2730/81 se proto stalo bezúčelným a může být zrušeno.
          (2) Ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2931/79 stanoví, že při vývozu zemědělských produktů, které mohou podle dohod uzavřených Společenstvím při dovozu do třetí země za určitých podmínek podléhat zvláštnímu zacházení, vydají příslušné orgány členských států na žádost a po provedení přiměřených kontrol doklad, kterým se osvědčuje, že podmínky byly splněny. V souladu s tímto nařízením nařízení Komise (EHS) č. 3305/82 ze dne 9. prosince 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování správní pomoci při vývozu sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Norska [7], vyžaduje, aby vývozci předložili osvědčení, že vyvážené sýry pocházejí ze Společenství. Odstavec 4 bod 1 přílohy IV dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o určitých ujednáních v oblasti zemědělství [8] stanoví, že po předložení průvodního osvědčení EUR. 1 nebo prohlášení na faktuře se na produkty vztahují výhody vyplývající z dohody. Nařízení (EHS) č. 3305/82 může být proto zrušeno, protože předkládání osvědčení podle článku 1 uvedeného nařízení již není vyžadováno.
          (3) Nařízení Komise (EHS) č. 3439/83 ze dne 5. prosince 1983, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie [9], stanoví, že orgánům této země se musí předložit zvláštní osvědčení, které dokládá, že sýry Společenství požívají výhod nižší náhrady než jsou náhrady stanovené pro jiná místa určení. Po přijetí nařízení Komise (ES) č. 1776/96 ze dne 12. září 1996, kterým se stanoví vývozní náhrady za mléko a mléčné výrobky [10], se náhrady za sýry vyvážené do Austrálie již nestanovují a v důsledku toho se nařízení (EHS) č. 3439/83 stalo bezúčelným a může být zrušeno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 2730/81, (EHS) č. 3305/82 a (EHS) č. 3439/83 se zrušují.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 334, 28.12.1979, s. 8.
          [2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [3] Úř. věst. L 272, 26.9.1981, s. 19. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1466/95.
          [4] Úř. věst. L 272, 26.9.1981, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 763/94 (Úř. věst. L 90, 7.4.1944, s. 13).
          [5] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 22. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 174/1999.
          [6] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 13).
          [7] Úř. věst. L 350, 10.12.1982, s. 11. Nařízení změněné nařízením (EHS) č. 222/88, (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s.1).
          [8] Úř. věst. L 109, 1.5.1993, s. 47.
          [9] Úř. věst. L 340, 6.12.0983, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88.
          [10] Úř. věst. L 232, 13.9.1999, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.