Nařízení Komise (ES) č. 916/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 916/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 916/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Jelikož datem přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je 1. květen 2004, měla by se přizpůsobit ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1438/2003.
          (2) Nařízení (ES) č. 1438/2003 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1438/2003 se mění takto:
          1. Článek 2 se mění takto:
          a) v bodě 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "pro nové členské státy "GTa"; nebo "celkovou prostorností plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002"; celková prostornost plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do dne, k němuž se vypočítává GTt.";
          b) v bodě 4 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "pro nové členské státy "GT100"; nebo "celkovou prostorností plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002"; celková prostornost plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v době od 1. května 2004 do dne, k němuž se vypočítává GTt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 30. dubnu 2004.";
          c) v bodě 5 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "pro nové členské státy "kWa"; nebo "celkovým výkonem plavidel opouštějících loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002"; celkový výkon plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do dne, k němuž se vypočítává kWt.";
          d) v bodě 6 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "pro nové členské státy "kW100"; nebo "celkovým výkonem plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002"; celkový výkon plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v období od 1. května 2004 do dne, pro který se vypočítává kWt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 30. dubnu 2004.";
          e) vkládá se nový bod 11, který zní:
          "11. "novými členskými státy" Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko."
          2. Vkládá se nový článek 6a, který zní:
          "Článek 6a
          Rybolovná kapacita loďstva nových členských států k 1. květnu 2004
          Pro nové členské státy je pro účely článku 7a rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GT04) a výkonem (kW04) k 1. květnu 2004 určena tak, že se v souladu s přílohou III berou v úvahu vstupy plavidel, které spočívají na správním rozhodnutí dotyčného členského státu přijatém v období od 1. května 2001 do 30. dubna 2004 a která jsou registrována nejpozději do tří let po správním rozhodnutí."
          3. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
          "Článek 7a
          Kontrola vstupů a výstupů v nových členských státech
          1. Pro dosažení souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 každý nový členský stát zajistí, aby rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GTt) byla vždy nižší nebo rovna rybolovné kapacitě vyjádřené prostorností k 1. květnu 2004 (GT04) a byla upravena:
          a) odečtením:
          i) celkové prostornosti plavidel opouštějících loďstvo s veřejnou podporou po 30. dubnu 2004 (GTa);
          ii) 35 % celkové prostornosti plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 30. dubnu 2004 (GT100);
          b) a přičtením:
          i) celkového zvýšení prostornosti povoleného podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (GTs);
          ii) výsledku přeměření loďstva (Δ(GT-GRT)).
          Každý nový členský stát zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:
          GT
          ≤ GT
          – GT
          – 0,35 GT
          + GT
          + Δ
          GT-GRT
          2. Aby byla dodržena ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 2371/2002, zajistí každý nový členský stát, aby rybolovná kapacita vyjádřená výkonem (kWt) byla vždy nižší nebo rovna kapacitě vyjádřené výkonem k 1. květnu 2004 (kW04) a byla upravena odečtením:
          a) celkového výkonu plavidel opouštějících loďstvo s veřejnou podporou po 30. dubnu 2004 (kWa);
          b) 35 % celkového výkonu plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 30. dubnu 2004 (kW100).
          Každý nový členský stát zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:
          kW
          ≤ kW
          – kW
          – 0,35 kW
          ."
          4. Vkládá se nová příloha III, která zní:
          PŘÍLOHA III
          Pravidla pro výpočet rybolovné kapacity vyjádřené prostorností (Gt04) a výkonem (kW04) pro nové členské státy
          Pro účely této přílohy se rozumí:
          1. "GTFR" rybolovná kapacita loďstva ke dni přistoupení vyjádřená prostorností vypočítanou na základě rejstříku rybářských plavidel Společenství;
          2. "GT1" celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po 1. květnu 2004 na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. května 2001 do 30. dubna 2004;
          3. "kWFR" rybolovná kapacita loďstva ke dni přistoupení vyjádřená výkonem vypočítaným na základě rejstříku rybářských plavidel Společenství;
          4. "kW1" celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po 1. květnu 2004 na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. května 2001 do 30. dubna 2004. Rybolovná kapacita loďstva vyjádřená prostorností GT04 a výkonem kW04, jak je definována v článku 6a, se vypočítá podle těchto vzorců:
          GT
          = GT
          + GT
          1
          kW
          = kW
          + kW
          1
          "."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.