Nařízení Komise (ES) č. 918/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zavádí přechodná opatření na ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 918/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 918/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se zavádí přechodná opatření na ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, a zejména na článek 41 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1] zavádí systém ochrany zeměpisných označení a označení původu ve Společenství a vytváří rejstřík chráněných zeměpisných označení a označení původu ve Společenství.
          (2) Ustanovení čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 však stanoví, že členské státy mohou přechodně zajišťovat vnitrostátní ochranu zeměpisných označení a označení původu ode dne zaslání žádostí o registraci zeměpisných označení a označení původu Komisi. Pokud název není registrován na úrovni Společenství, za důsledky této vnitrostátní ochrany plně odpovídá dotyčný členský stát.
          (3) Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska mohou být zeměpisná označení a označení původu těchto zemí (dále jen "nové členské státy") registrována na úrovni Společenství podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 a chráněna podle článku 13.
          (4) Pro usnadnění předkládání žádostí nových členských států Komisi a pro zajištění trvalé ochrany příslušných zeměpisných označení a označení původu je třeba, aby tyto členské státy přijaly opatření pro zachování vnitrostátní ochrany, která existovala dne 30. dubna 2004, a to až do přijetí rozhodnutí podle článku 6 nařízení (EHS) č. 2081/92, pokud žádost o registraci podle tohoto nařízení byla zaslána Komisi do 31. října 2004.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ochranu zeměpisných označení a označení původu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vnitrostátní ochranu zeměpisných označení a označení původu ve smyslu nařízení (EHS) 2081/92, která dne 30. dubna 2004 existovala v České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, mohou tyto členské státy zachovat do 31. října 2004.
          Pokud je žádost o registraci podle nařízení (EHS) č. 2081/92 předložena Komisi do 31. října 2004, může být uvedená ochrana zachována do přijetí rozhodnutí v souladu s článkem 6 uvedeného nařízení.
          V případech, kdy tento název není registrován na úrovni Společenství, za důsledky uvedené vnitrostátní ochrany plně odpovídá dotyčný členský stát.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.