Nařízení Komise (ES) č. 920/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režim prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 920/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 920/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režim prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") jsou nezbytné určité technické úpravy nařízení Komise (ES) č. 2550/2001 [1].
          (2) V čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2550/2001 se stanoví, že každý členský stát musí stanovit lhůtu pro předložení žádostí o prémie na ovce a kozy. Vzhledem k tomu, že nové členské státy mají přistoupit k Evropské unii dnem 1. května 2004, mělo by jim být umožněno stanovit zvláštní harmonogram pro předložení žádostí o prémie na rok 2004 a měla by být upravena pravidla pro oznámení.
          (3) Přílohu I nařízení (ES) č. 2550/2001 je třeba změnit tak, aby v ní byla zohledněna stáda koz chovaných na Kypru, ve Slovinsku a na Slovensku,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2550/2001 se mění takto:
          a) v čl. 2 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Malta a Slovinsko mohou pro rok 2004 stanovit lhůtu začínající nejdříve dnem vstupu smlouvy o přistoupení z roku 2003 v platnost a končící nejpozději 31 dnů poté.";
          b) v článku 18 se doplňuje druhý odstavec, který zní:
          "V případě Malty a Slovinska se informace uvedené v prvním odstavci poskytnou do 30. srpna 2004.";
          c) příloha I se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2307/2003 (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 11).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Oblasti způsobilé pro prémii na kozy
          1. Německo: všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999
          2. Řecko: celá země
          3. Španělsko: autonomní regiony Andalusie, Aragon, Baleárské ostrovy, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Katalánsko, Extremadura, Galicie (s výjimkou provincií La Coruña a Lugo), Madrid, Murcia, Rioja, Comunidad Valenciana a Kanárské ostrovy, a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony
          4. Francie: Korsika, zámořské departementy a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony
          5. Itálie: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Kalábrie, Sicílie a Sardinie a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony
          6. Kypr: celá země
          7. Rakousko: všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999
          8. Portugalsko: celá země s výjimkou Azor
          9. Slovinsko: celá země
          10. Slovensko: všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.