Nařízení Komise (ES) č. 921/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/97 s ohledem na požadavky směrnice Rady 92/46/EHS o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 921/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 921/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/97 s ohledem na požadavky směrnice Rady 92/46/EHS o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na články 10 a 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2191/81 ze dne 31. července 1981 o poskytování podpory na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi [2] je uvedeno máslo způsobilé podle uvedeného nařízení.
          (2) V článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství [3] je definováno zahuštěné máslo způsobilé podle uvedeného nařízení.
          (3) V článku 1 nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin [4] je definováno máslo, zahuštěné máslo a smetana, které mohou být subvencovány, pokud jsou přimíchány do konečných výrobků způsobilých k opatřením stanoveným podle uvedeného nařízení.
          (4) Má-li být zajištěno, aby byla subvence poskytnuta pouze na výrobky nabízející vysoký standard ochrany zdraví, je třeba, aby máslo, zahuštěné máslo a smetana uvedené v nařízeních (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/91 splňovaly požadavky směrnice Rady 92/46/EHS [5], zejména pokud jde o přípravu ve schválené provozovně a dodržování požadavků na označování zdravotní nezávadnosti uvedených v příloze C kapitole IV oddíle A uvedené směrnice.
          (5) Nařízení (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/91 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          "— které:
          i) v producentském členském státě vyhovuje podmínkám čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 [6] a je v souladu s vnitrostátní jakostní třídou uvedenou v příloze V nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 [**] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. a jehož balení je odpovídajícím způsobem označeno,
          ii) splňuje požadavky směrnice Rady 92/46/EHS [***] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1., zejména pokud jde o přípravu ve schválené provozovně a dodržování požadavků na označování zdravotní nezávadnosti uvedených v příloze C kapitole IV oddíle A uvedené směrnice;"
          Článek 2
          "Musí splňovat požadavky směrnice Rady 92/46/EHS [*] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1., zejména pokud jde o přípravu ve schválené provozovně a dodržování požadavků na označování zdravotní nezávadnosti uvedených v příloze C kapitole IV oddíle A uvedené směrnice."
          Článek 3
          "Máslo, zahuštěné máslo a smetana uvedené v písmenech a), b) a c) musí splňovat požadavky směrnice Rady 92/46/EHS [*] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1., zejména pokud jde o přípravuve schválené provozovně a dodržování požadavků na označování zdravotní nezávadnosti uvedených v příloze C kapitole IV oddíle A uvedené směrnice."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1565/2001 (Úř. věst. L 208, 1.8.2001, s. 15).
          [3] Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 124/1999 (Úř. věst. L 16, 21.1.1999, s. 19).
          [4] Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004.
          [5] Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.