Nařízení Komise (ES) č. 933/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 933/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 933/2004 ze dne  30. dubna 2004 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 13 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě čl. 13 odst. 8 nařízení (EHS) č. 1766/92 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.
          
          (2) Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v čl. 1 nařízení (ES) č. 1501/95.
          
          (3) Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.
          
          (4) Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.
          
          (5) Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EHS) č. 1766/92 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  30. dubna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst L 203, 12.8.2003, s. 16).
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne  30. dubna 2004 , kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.