Nařízení Komise (ES) č. 934/2004 ze dne 30. dubna 2004 kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 934/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 934/2004  ze dne  30. dubna 2004  kterým se stanoví opravná èástka pro poskytnutí náhrady u sladu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          s ohledem na naøízení Rady (EHS) è. 1766/92 ze dne  30. èervna 1992  o spoleèné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na èl. 13 odst. 8 uvedeného naøízení,
          vzhledem k tìmto dùvodùm:
          (1) Na základì èl. 13 odst. 8 naøízení (EHS) è. 1766/92 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, pou¾itelná v den podání ¾ádosti o licenci uplatnìna na základì ¾ádosti pro vývozy, které se mají uskuteènit bìhem doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto pøípadì mù¾e být vý¹e náhrady opravena.
          
          (2) Dle naøízení Komise (ES) è. 1501/95 ze dne 29. èervna 1995, kterým se stanoví urèitá provádìcí pravidla k naøízení Rady (EHS) è. 1766/92, co se týèe poskytování vývozních náhrad, jako¾ i opatøení, která je tøeba pøijmout v pøípadì naru¹ení trhu s obilovinami(2), je mo¾né pro slad uvedený v èl. 1 odst. 1 písm. c) naøízení (EHS) è. 1766/92 stanovit opravnou èástku. Tato opravná èástka musí být vypoèítána s ohledem na faktory uvedené v èlánku 1 naøízení (ES) è. 1501/95.
          
          (3) Z vý¹e uvedených ustanovení vyplývá, ¾e opravná èástka musí být stanovena podle pøílohy tohoto naøízení.
          
          (4) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro obiloviny,
          
          PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          Èlánek 1
          Opravnou èástku uvedenou v èl. 13 odst. 4 naøízení (EHS) è. 1766/92, pou¾itelnou pro pøedem stanovené vývozní náhrady pro slad, je tøeba stanovit dle pøílohy tohoto naøízení.
          Èlánek 2
          Toto naøízení vstupuje v platnost dnem  1. kvìtna 2004 .
          Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          V Bruselu dne  30. dubna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           èlen Komise
          (1) Úø. vìst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Ν>ISO_2>aψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 1104/2003 (Ϊψ. vμst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Ϊψ. vμst. L 147, 30.6.1995, s. 7. >ISO_7>Ν>ISO_2>aψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 1431/2003 (Ϊψ. vμst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          PΨΝLOHA
          naψνzenν Komise ze dne  30. dubna 2004 , kterύm se stanovν opravnα θαstka pro nαhradu poskytovanou pro slad
          
           POZN : Kσdy produktω, jakoΎ i kσdy zemν urθenν sιrie  «A»  jsou definovαny v naψνzenν Komise (EHS) θ. 3846/87 ve znμnν pozdμjΉνch pψedpisω (Ϊψ. vμst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Θνselnι kσdy zemν urθenν jsou definovαny v naψνzenν (ES) θ. 2020/2001 (Ϊψ. vμst. L 273, 16.10.2001, s. 6).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.