Nařízení Komise (ES) č. 936/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se pro období od 1. do 31. května 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 936/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 936/2004 ze dne  30. dubna 2004 , kterým se pro období od  1.  do  31. května 2004  stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktosu (levulosu) kódu KN 17025000 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;
          
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne  27. června 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu(2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.
          
          (3) Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro cukr,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 43,181 EUR/100 kg netto na období od  1.  do  31. května 2004 .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  30. dubna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. č. L 178, 30. 6. 2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. č. L 6, 10. 1. 2004, s. 16).
          (2) Úř. věst. č. L 178, 30. 6. 2001, s. 63.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.