Nařízení Komise (ES) č. 939/2004 ze dne 30. dubna 2004 o nabídkách podaných na vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion v rámci nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1878/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 939/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 939/2004 ze dne  30. dubna 2004  o nabídkách podaných na vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion v rámci nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1878/2003
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2692/89 ze dne  6. září 1989 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion(2), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 1895/2002(3) bylo zahájeno nabídkové řízení na subvenci při vývozu rýže na ostrov Réunion.
          
          (2) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2692/89 může Komise na základě předložených nabídek a podle postupu stanoveného v článku 22 nařízení (ES) č. 3072/95 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.
          
          (3) Podle kritérií uvedených v článcích 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2692/89 by neměla být stanovena maximální subvence.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V případě nabídek, které byly podány ve dnech  26.  až  29. dubna 2004  v rámci nabídkového řízení na stanovení subvence na vývoz omleté dlouhozrnné rýže B kódu KN 10062098 na ostrov Réunion, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 1878/2003, nebudou učiněny žádné další kroky.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  30. dubna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 261, 7.9.1989, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1453/1999 (Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 19).
          (3) Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.