Nařízení Komise (ES) č. 944/2004 ze dne 3. května 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 937/2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 944/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 944/2004 ze dne  3. května 2004 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 937/2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne  29. července 1996 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže(2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze I nařízení Komise (ES) č. 937/2004(3) byla zjištěna chyba. Uvedené nařízení by proto mělo být opraveno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 937/2004 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  4. května 2004 .
          Použije se ode dne  1. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  3. května 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1298/2002 (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 8).
          (3) Úř. věst. L 169, 1.5.2004, s. 15.
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.