Nařízení Komise (ES) č. 949/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 949/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 949/2004 ze dne  6. května 2004 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne  28. června 1996  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin(2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením (ES) č. 932/2004(3).
          
          (2) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 932/2004,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 932/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  7. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  6. května 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          (3) Úř. věst. L 169, 1.5.2004, s. 5.
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel ( 30.4.2004 - 5.5.2004 )
          
          1. Průměry za období dvou týdnů před dnem stanovení:
          
          >TABELPOSITION>
          
          2. Průměry za období dvou týdnů před dnem stanovení:
          Dopravné/náklady: Mexický záliv-Rotterdam: 33,22 EUR/t; Velká jezera-Rotterdam: 45,61 EUR/t.
          3.
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.