Nařízení Komise (ES) č. 951/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1814/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 951/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 951/2004 ze dne  6. května 2004 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1814/2003
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1814/2003 ze dne  15. října 2003  týkající se zvláštního intervenčního opatření pro obiloviny ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2003/04(3), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle nařízení Komise (ES) č. 1814/2003 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Kypru, Estonska, Maďarska Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, České republiky, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
          
          (2) Článek 9 nařízení (ES) č. 1814/2003 stanoví, že Komise může, na základě podaných nabídek a v souladu s postupem stanoveným v článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92, rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.
          
          (3) Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady ve výši uvedené v článku 1.
          
          (4) Řídící výbor pro obiloviny nezanjal stanovisko ve lhúte stanovené předsedou,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V případě nabídek podaných v období od  30. dubna  do  6. května 2004  v rámci nabídkové řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1814/2003 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 21,95 EUR/t.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  7. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  6. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 29.7.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          (3) Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 25.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.