Nařízení Komise (ES) č. 953/2004 ze dne 7. května 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 953/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 953/2004 ze dne  7. května 2004  o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od  1. června  do  31. srpna 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne  2. dubna 2002 , kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí(2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence tradičními i novými dovozci dne  3.  a  4. května 2004  podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a všech ostatních zemí kromě Číny a Argentiny.
          
          (2) Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne  6. května 2004 , a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 podaných dne  3.  a  4. května 2004  a zaslaných Komisi dne  6. května 2004  budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I.
          Článek 2
          Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od  1. června  do  31. srpna 2004  a podané po  4. květnu 2004 , ale ještě před datem uvedeným v příloze II.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  8. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  7. května 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením Komise (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          (2) Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11.
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.