Nařízení Komise (ES) č. 959/2004 ze dne 11. května 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 959/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 959/2004 ze dne  11. května 2004  o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne  6. září 1995  o otevření a správě celních kvót Společenství pro konzervované houby(1), a zejména na čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 2125/95 stanovil, že pokud požadovaná množství překračují dostupné množství, Komise zavede jednotné procento snížení pro všechny uvedené žádosti a zastaví vydávání dalších licencí.
          
          (2) Množství, na něž byly žádosti podány  3.  a  4. května 2004  v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95, pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, přesahují dostupné množství. Je proto třeba stanovit, do jaké míry lze licence vydávat, a vydávání dalších licencí pozastavit.
          
          (3) Množství, na něž byly žádosti podány  3.  a  4. května 2004  v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2125/95, pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, přesahují dostupné množství. Je proto třeba stanovit, do jaké míry lze licence vydávat, a vydávání dalších licencí pozastavit,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní licence, o jejichž vydání bylo požádáno  3.  a  4. května 2004  v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95, pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, přičemž příslušné žádosti byly Komisi předloženy  6. května 2004 , se vydají s poznámkou uvedenou v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, a to ve výši 88,29 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Dovozní licence, o jejichž vydání bylo požádáno  3.  a  4. května 2004  v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2125/95, pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, přičemž příslušné žádosti byly Komisi předloženy  6. května 2004 , se vydají s poznámkou uvedenou v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, a to ve výši 10,68 % požadovaného množství.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  12. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  11. května 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.