Nařízení Komise (ES) č. 962/2004 ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 962/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 962/2004 ze dne  12. května 2004 , kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne  8. října 2001  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu(2), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 265/2004(3) stanovilo směrná množství pro vydávání vývozních licencí v režimu B.
          
          (2) Podle informací, které má Komise v současné době k dispozici, byla směrná množství překročena v případě rajčat, citronů.
          
          (3) Tato překročení nejsou v rozporu s dodržováním limitů vyplývajících z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy. Pro žádosti o vydání licencí v režimu B pro rajčata, pomeranče, citrony a jablka podané mezi  16. březnem  a  30. dubnem 2004  je třeba stanovit konečnou sazbu ve výši směrné sazby a je třeba stanovit i procentní podíl pro požadovaná množství,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 265/2004 mezi  16. březnem  a  30. dubnem 2004  se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  14. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  12. května 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1176/2002 (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 69).
          (3) Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 15.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.