Nařízení Komise (ES) č. 969/2003 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 969/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 969/2003 ze dne  13. května 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména na čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec a na odstavec 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 lze u produktů, na něž odkazuje článek 1 uvedeného nařízení, rozdíl mezi kótacemi nebo cenami těchto produktů na světovém trhu a cenami ve Společenství vyrovnat vývozní náhradou.
          
          (2) Podle čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 3072/95 se při stanovování náhrad musí přihlížet ke stávající situaci a k budoucímu vývoji cen a dostupnosti rýže a zlomkové rýže na trhu Společenství na jedné straně a cen rýže a zlomkové rýže na světovém trhu na druhé straně. Týž článek stanoví, že je také nutné zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na trhu s rýží a zároveň přihlédnout k hospodářskému aspektu zamýšlených vývozů, k nutnosti vyhnout se narušení trhu Společenství i k limitům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          
          (3) Nařízení Komise (EHS) č. 1361/76(2) stanoví maximální procentní podíl zlomkové rýže povolený v rýži, pro niž je stanovena vývozní náhrada, a stanoví procento snížení, které se na takovou náhradu použije, pokud procentní podíl zlomkové rýže ve vyvážené rýži překročí stanovené maximum.
          
          (4) Existuje možnost vyvézt 1800 tun rýže do určitých míst určení. Měl by být použit postup stanovený v čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003(3). Je třeba k tomu přihlédnout při stanovování vývozních náhrad.
          
          (5) Čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 3072/95 vymezuje zvláštní kritéria, k nimž je nutné přihlížet při výpočtu vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži.
          
          (6) Kvůli situaci na světovém trhu nebo zvláštním požadavkům některých trhů může být u určitých produktů nezbytné rozlišit náhrady podle místa určení.
          
          (7) Je vhodné stanovit samostatnou vývozní náhradu pro balenou dlouhozrnnou rýži s cílem přihlédnout k existující poptávce po tomto produktu na některých trzích.
          
          (8) Náhrada musí být stanovena nejméně jednou za měsíc a lze ji v průběhu této doby měnit.
          
          (9) Použití těchto pravidel a kritérií na současnou situaci na trhu s rýží, zejména na kótace nebo ceny rýže a zlomkové rýže ve Společenství a na světovém trhu, vede k stanovení náhrad v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
          (10) Pro účely správy objemových omezení, která vyplývají ze závazků Společenství přijatých v rámci WTO, je třeba pozastavit vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem.
          
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro produkty v nezměněném stavu vyjmenované v článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95, s výjimkou produktů vyjmenovaných v odst. 1 písm. c) uvedeného článku, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          S výjimkou množství 1800 tun, na něž se vztahuje příloha tohoto nařízení, se pozastavuje vydávání dovozních licencí se stanovením náhrady předem.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  14. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  13. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 154, 15.6.1976, s. 11.
          (3) Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.
          PŘÍLOHA
          Nařízení Komise ze dne  13. května 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.