Nařízení Komise (ES) č. 970/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 970/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 970/2004 ze dne  13. května 2004 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne  26. března 2004  o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla(2), zavádí trvalé nabídkové řízení.
          
          (2) Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne  26. března 2004 , kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků(3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne  12. května 2004 .
          
          (3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne  12. května 2004 , platí následující maximální částky náhrad pro výrobky zmíněné v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení:
          
          >TABELPOSITION>
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne  14. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  13. května 2004
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen/ka Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64.
          (3) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.