Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se po 34 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 984/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 984/2004 ze dne  14. kvìtna 2004 , kterým se po 34 mìní naøízení Rady (ES) è. 881/2002 o zavedení nìkterých zvlá¹tních omezujících opatøení namíøených proti nìkterým osobám a subjektùm spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zru¹ení naøízení Rady (ES) è. 467/2001
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 881/2002 ze dne  27. kvìtna 2002  o zavedení nìkterých zvlá¹tních omezujících opatøení namíøených proti nìkterým osobám a subjektùm spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zru¹ení naøízení Rady (ES) è. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz urèitého zbo¾í a slu¾eb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letù a roz¹iøuje zmrazení prostøedkù a jiných finanèních zdrojù afghánského Talibanu(1), a zejména na èl. 7 odst. 1 první odrá¾ku uvedeného naøízení,
          vzhledem k tìmto dùvodùm:
          (1) Pøíloha I k naøízení (ES) è. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektù, kterých se týká zmrazení prostøedkù a hospodáøských zdrojù podle uvedeného naøízení.
          
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpeènosti OSN dne  11. kvìtna 2004  rozhodl o zmìnì seznamu osob, skupin a subjektù, jich¾ se má týkat zmrazení prostøedkù a hospodáøských zdrojù. Proto by se mìla odpovídajícím zpùsobem zmìnit pøíloha I.
          
          (3) Aby se zajistilo, ¾e opatøení tohoto naøízení jsou úèinná, musí toto naøízení vstoupit okam¾itì v platnost,
          
          PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          Èlánek 1
          Pøíloha I k naøízení (ES) è. 881/2002 se mìní v souladu s pøílohou tohoto naøízení.
          Èlánek 2
          Toto naøízení vstupuje v platnost dnem vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          V Bruselu dne  14. kvìtna 2004 .
           Za Komisi
          Christopher  Patten
           èlen Komise
          (1) Úø. vìst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 950/2004 (Úø. vìst. L 173, 7.5.2004, s. 6).
          PØÍLOHA
          
          Pøíloha I k naøízení (ES) è. 881/2002 se mìní takto:
          Polo¾ka  «Právnické osoby, skupiny a subjekty» se doplòuje o následující záznamy:
          1. Al Furqan ( také známa jako  a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association of Education, Culture and Building Society —>ISO_2> Sirat, h) Association for Education, Culture and Building Society >ISO_7>—>ISO_2> Sirat, i) Association for Education, Cultural and to Create Society >ISO_7>—>ISO_2> Sirat, j) Istikamet, k) In Siratel). Adresy: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina; b) Strossmajerova 72, Zenica, Bosna-Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna-Hercegovina.
          2. Taibah International - Bosnia Offices ( takι znαma jako  a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adresy: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosna-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosna-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosna-Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosna-Hercegovina.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.