Nařízení Rady (ES) č. 989/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 989/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 989/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3, článek 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Rada pozměnila nařízením (ES) č. 990/2004(2) nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejících z Ruska do Společenství(3).
          
          (2) Sazba cla uplatňovaná k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před proclením byla pro dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Ruska stanovena na 40,1 % pro společnost Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) a na 14,7 % pro společnost VizStal Ltd.
          
          2. Šetření
          
          (3) Dne  20. března 2004  Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (4) oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu platných opatření (dále jen  Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení.
          
          (4) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zjištění, zda je v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) a s ohledem na hledisko zájmu Společenství třeba opatření upravit, aby se zamezilo náhlému a nepřiměřeně nepříznivému účinku na všechny dotčené strany včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů.
          
          3. Strany dotčené šetřením
          
          (5) Všechny dotčené strany, které jsou Komisi známy, včetně výrobního odvětví Společenství, sdružení výrobců nebo uživatelů ve Společenství, vyvážejících výrobců v dotyčné zemi, dovozců a jejich sdružení a příslušných orgánů dotyčných zemí, jakož i dotčených stran v deseti nových členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly informovány o zahájení šetření a byla jim dána možnost předložit písemné stanovisko, sdělit informace a předložit příslušné důkazy ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Byly vyslechnuty všechny dotčené strany, které o to požádaly a prokázaly k tomu důvody.
          
          (6) V tomto ohledu vyjádřily svá stanoviska tyto dotčené strany:
          a) sdružení výrobců Společenství:
          - Evropská konfederace železářského a ocelářského průmyslu (Eurofer)
          
          b) vyvážející výrobci:
          - Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,
          - VizStal Ltd., Jekatěrinburg.
          
          
          
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK
          
          (7) Dotyčný výrobek je stejný jako v původním šetření, tj. izotropní plechy válcované za studena a pásy křemíkové elektrooceli šířky větší než 500 mm pocházející z Ruska, kódů KN 72251100 a ex72261100. Tento výrobek se používá pro elektromagnetické přístoje a v zařízeních jako silové a distribuční transformátory.
          
          (8) V poměrně složitém výrobním procesu izotropních elektroplechů jsou izotropní struktury orientovány jednotně ve směru válcování plechu nebo pásu, aby se tím umožnilo řídit magnetické pole s vysokým stupněm účinnosti. Dotyčný výrobek musí splňovat specifikace týkající se magnetické indukce, pilotového faktoru stejně tak jako nejvyšší přípustnou míru remagnetizačních ztrát. Obě strany výrobku jsou zpravidla kryty tenkým izolačním povlakem.
          
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          1. Podání dotčených stran ve vyvážejících zemích
          
          (9) Dva ruští vyvážející výrobci a ruské orgány tvrdili, že z důvodu vysokých antidumpingových cel a následkem rozšíření opatření na EU10 by byly podstatně narušeny jejich tradiční obchodní toky do EU10.
          
          (10) Zejména tvrdili, že náhlý prudký nárůst cen vyvolaný vysokými antidumpingovými cly by způsobil, že by se výrobek stal nepřípustně drahým pro elektromagnetické přístroje a v zařízeních jako silové a distribuční transformátory.
          
          2. Připomínky výrobního odvětví Společenství
          
          (11) Výrobní odvětví Společenství uvedlo, že ačkoliv průměrné ceny v EU10 byly podstatně nižší než ceny v Evropské unii ve složení před  1. květnem 2004  (dále jen  ŤEU15ť ), nebude proti návrhům na prozatímní opatření, která se mají přijmout v přechodném období a která nepříznivě neovlivní jeho situaci.
          
          3. Připomínky členských států
          
          (12) Orgány některých členských států EU10 se domnívaly, že by se po rozšíření měla na dovoz dotyčného výrobku z Ruska uplatňovat zvláštní přechodná úprava.
          
          (13) V tomto ohledu se argumentovalo, že dotyčný výrobek je velice důležitý pro průmyslové konečné uživatele v EU10.
          
          4. Hodnocení
          
          (14) Na základě dostupných údajů a informací byla provedena analýza, která potvrdila, že objemy dovozu dotyčného výrobku z Ruska do EU10 byly v letech 2002 a 2003 významné.
          
          (15) Vzhledem k tomu, že dotyčný výrobek má velký význam pro tradiční průmyslové konečné uživatele v EU10 a vztahují se na něj relativně vysoká antidumpingová cla, byl učiněn závěr, že je v zájmu Společenství upravovat v současné době platná opatření postupně, aby se zabránilo náhlému a nepřiměřeně nepříznivému účinku na všechny dotčené strany.
          
          5. Závěr
          
          (16) Všechna tato různá hlediska a zájmy byly vzaty v úvahu a zváženy jako celek. Z uvedeného vyplývá, že zájmy dovozců a uživatelů EU10 by byly náhlým uplatněním stávajících opatření nepříznivě ovlivněny, pokud by tato opatření nebyla přechodně upravena.
          
          (17) Naproti tomu by však, jak to potvrdil zájem samotného výrobního odvětví Společenství, jeho zájmy nebyly neodůvodněně nepříznivě ovlivněny, pokud by opatření byla přechodně upravena, neboť v současné době nemohou plně uspokojit požadavky zákazníků v EU10.
          
          (18) Za těchto okolností lze dospět k závěru, že není zájmem Společenství uplatňovat stávající opatření bez úpravy a že přechodná úprava stávajících opatření, pokud jde o dovozy dotyčného výrobku do EU10, by podstatně nenarušila požadovanou úroveň obrany trhu.
          
          (19) Za tímto účelem byly posouzeny různé možnosti, jakým způsobem nejlépe ochránit výrobní odvětví Společenství před dumpingem, který mu způsobuje újmu, a zároveň vzít v úvahu hlediska zájmu Společenství zmírněním hospodářského otřesu v důsledku antidumpingových cel pro tradiční zákazníky v EU10 během období hospodářského přizpůsobování po rozšíření.
          
          (20) Bylo zvažováno, že by toho mohlo být nejlépe dosaženo povolením dovozu tradičních objemů vývozu z Ruska do EU10, který by byl v přechodném období osvobozen od antidumpingových cel. V této souvislosti by vývozy do EU10, které tyto tradiční objemy vývozu přesahují, podléhaly běžným antidumpingovým clům jako vývozy do EU15.
          
          6. Závazky
          
          (21) Po zhodnocení různých možností, jak nejlépe umožnit pokračování těchto tradičních vývozních toků do EU10 se má za to, že nejvhodnějším prostředkem je přijetí dobrovolného závazku od spolupracujících stran s prvkem množstevních stropů. V souladu s čl. 8 odst. 2 základního nařízení byly tedy Komisí navrženy závazky dotyčným vyvážejícím výrobcům a následkem toho byl závazek následně nabídnut dvěma vyvážejícími výrobci dotyčného výrobku v Rusku.
          
          (22) V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že v souladu s čl. 22 písm. c) základního nařízení byly při stanovení podmínek závazků vzaty v úvahu zvláštní okolnosti rozšíření. Závazky tvoří zvláštní opatření v tom smyslu, že představují dočasný způsob úpravy stávajících opatření pro rozšířenou EU 25 členských států.
          
          (23) Pro vyvážející výrobce v Rusku byly tedy stanoveny objemy dovozů (dále jen  Ťstropyť ), přičemž jako základ byly použity jejich tradičního objemy vývozů do EU10 v letech 2001, 2002 a 2003. Je však třeba vzít na vědomí, že nadměrné zvýšení objemů vývozu do EU10 zjištěné v posledních několika měsících roku 2003 a v prvních měsících roku 2004 bylo odečteno od jejich tradičních objemů užitých pro určení stropů.
          
          (24) Dotyční vyvážející výrobci by při prodeji do EU10 podle podmínek svých závazků měli plně dodržovat své tradiční způsoby prodeje jednotlivým zákazníkům v EU10. Vyvážející výrobci by si tudíž měli být vědomi toho, že jakákoliv nabídka závazku může být vzata v úvahu jako proveditelná, a tedy i přijatelná, pokud budou plně zachovány tyto tradiční způsoby obchodu se svými zákazníky v EU10.
          
          (25) Vyvážející výrobci by si rovněž měli být vědomi toho, že je-li podle podmínek jejich závazků shledáno, že tyto způsoby prodeje jsou výrazně změněny nebo že závazky lze sledovat obtížně či je nelze sledovat vůbec, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazku společnosti, což má za následek uložení konečných antidumpingových cel namísto závazků na úrovni určené v nařízení (ES) č. 151/2002, nebo může upravit úroveň stropu nebo může přijmout jiné nápravné opatření.
          
          (26) Jakékoliv nabídky závazku, které jsou v souladu s výše uvedenými podmínkami, mohou být tedy přijaty Komisí ve formě nařízení Komise.
          
          D. ZMĚNY NAŘÍZENÍ (ES) č. 990/2004
          
          (27) S ohledem na výše uvedené je v případě přijetí závazků Komisí v následném nařízení Komise nezbytné stanovit možnost osvobodit dovozy do Společenství uskutečněné podle podmínek těchto závazků od antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 151/2003, a to pozměněním uvedeného nařízení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 151/2003, naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 990/2004, se článek 2 nahrazuje tímto:
           ŤČlánek 2
          1.Dovozy prohlášené k propuštění do volného oběhu jsou osvobozeny od antidumpingových cel uložených článkem 1, pokud jsou prováděny společnostmi, od kterých Komise přijala závazky a jejichž jména jsou uvedena v příslušném nařízení Komise v platném znění, a byly uskutečněny v souladu s ustanoveními téhož nařízení Komise.
          2.Dovozy uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od antidumpingového cla za podmínky, že:
          a) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá výrobku popsanému v článku 1,
          b) při předložení prohlášení k propuštění do volného oběhu je celním orgánům členských států předložena faktura obsahující alespoň prvky, které jsou uvedeny v příloze; a
          c) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá popisu ve faktuře.ť
          
          
          Článek 2
          Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se připojuje k nařízení (ES) č. 151/2003.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3. 1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.
          (3) Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 7.
          (4) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.
          PŘÍLOHA
          
          Následující prvky musejí být uvedeny na faktuře doprovázející prodej izotropních elektroplechů, které jsou předmětem závazku, společností do Společenství:
          1. Záhlaví  ŤFAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKUť .
          2. Název společnosti uvedené v článku 1 nařízení Komise [UVEĎTE ČÍSLO], která vystavuje fakturu.
          3. Číslo faktury.
          4. Datum vystavení faktury.
          5. Doplňkový kód TARIC, podle kterého je zboží uvedené na faktuře celně odbavováno na hranicích Společenství.
          6. Přesný popis zboží, včetně:
          - kódového čísla výrobku (KČVP) používaného pro účely šetření a závazku (např.KČV 1, KČV 2 atd.),
          - jasného slovního popisu zboží odpovídajícímu dotyčnému KČV (například KČV 1: KČV 2: atd),
          - kódového čísla výrobku společnosti (KČVS) (existuje-li),
          - kódu KN,
          - množství (v tunách).
          
          7. Popis podmínek prodeje, včetně:
          - ceny za tunu,
          - uplatňovaných platebních podmínek,
          - uplatňovaných dodacích podmínek,
          - celkových slev a rabatů.
          
          8. Název společnosti, která je dovozcem do Společenství, jíž je faktura doprovázející zboží, jež je předmětem závazku, vystavena přímo společností.
          9. Jméno zástupce společnosti, která vystavila fakturu a následující podepsané prohlášení:
           ŤJá, níže podepsaný, potvrzuji, že prodej zboží uvedeného na této faktuře pro přímý vývoz do Evropského společenství je prováděn v rozsahu a za podmínek závazku nabídnutého [společností] a přijatého nařízením Evropské komise (ES) č. [...]. Prohlašuji, že informace uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.