Nařízení Rady (ES) č. 991/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 991/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 991/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3, článek 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Po ukončení přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 821/94(2), konečná antidumpingová cla z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny. Současně přijala Komise svým rozhodnutím 94/202/ES(3), závazek nabídnutý vládou Ruska společně se společností V/O Stankoimport, Moskva, Rusko. Po ukončení přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 1100/2000(4), konečná antidumpingová cla z dovozů karbidu křemíku (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen  ŤČLRť ), Ruské federace (dále jen >ISO_8>8222>ISO_2>Rusko>ISO_8>8220>ISO_2>) a Ukrajiny (dále jen  ŤUkrajinať ) a Komise prodloužila závazek přijatý rozhodnutím 94/202/ES pro ruskou společnost  ŤV/O Stankoimportť .
          
          (2) Sazba cla uplatňovaná k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před proclením je stanovena na 23,3 % na dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Ruska.
          
          (3) Sazba cla uplatňovaná k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před proclením je stanovena na 24 % na dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Ukrajiny.
          
          2. Šetření
          
          (4) Dne  20. března 2004  Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (5), oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu platných opatření (dále jen  Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení.
          
          (5) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zjištění, zda je v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) a s ohledem na hledisko zájmu Společenství třeba opatření upravit, aby se zamezilo náhlému a nepřiměřenému nepříznivého účinku na všechny dotčené strany včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů.
          
          3. Strany dotčené šetřením
          
          (6) Všechny dotčené strany, které jsou Komisi známy, včetně výrobního odvětví Společenství, sdružení výrobců nebo uživatelů ve Společenství, vyvážejících výrobců v dotyčné zemi, dovozců a jejich sdružení a příslušných orgánů dotyčných zemí, jakož i dotčených stran v deseti nových členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly informovány o zahájení šetření a byla jim dána možnost předložit písemné stanovisko, sdělit informace a předložit příslušné důkazy ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Byly vyslechnuty všechny dotčené strany, které o to požádaly a prokázaly k tomu důvody.
          
          (7) V tomto ohledu vyjádřily svá stanoviska tyto dotčené strany:
          a)  sdružení výrobců Společenství:
          - Evropská rada svazů chemického odvětví (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique - CEFIC)
          
          b)  vyvážející výrobce:
          - Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukrajina
          
          c)  vývozce:
          - V/O Stankoimport, Rusko
          
          d)  výrobce:
          - JSC Volzhsky Abrasive Works, Rusko
          
          
          
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK
          
          (8) Dotyčný výrobek je stejný jako v původním šetření, kódu KN 28492000.
          
          (9) Proces výroby karbidu křemíku je takový, že výstup automaticky obsahuje různé jakosti karbidu křemíku, které mohou být rozděleny do dvou hlavních stupňů: krystalického a metalurgického. Krystalický stupeň, který je dále tříděn na typ černý a zelený, je obvykle používán pro výrobu brusných nástrojů, brusných kruhů, vysoce jakostních žáruvzdorných výrobků, keramik, umělých hmot atd., zatímco metalurgický stupeň je obvykle používán ve slévárnách a vysokých pecích jako křemíkový nosič. Tak jako v předchozích šetřeních musejí být pro účely tohoto šetření oba stupně považovány za jeden výrobek.
          
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          I. POKUD JDE O KARBID KŘEMÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z RUSKA
          
          1. Tvrzení dotčených stran
          
          (10) Podle tvrzení ruského vývozce podléhajícího závazku byl objem dovozů, na které se závazek vztahuje, stanoven na základě jeho prodejů na trh EU15, a tento závazek by tedy měl být opraven tak, aby náležitě zohlednil trh EU25. Tvrdil, že taková oprava je důležitá z důvodu zamezení diskriminace ve prospěch jiných vývozců dotyčného výrobku do EU.
          
          2. Připomínky členských států
          
          (11) Členské státy vyjádřily své názory a většina z nich podporuje úpravu opatření, aby se zohlednilo rozšíření.
          
          3. Hodnocení
          
          (12) Byla provedena analýza dostupných údajů a informací, která potvrdila, že objemy dovozu dotyčného výrobku z Ruska do EU10 byly významné. S ohledem na to, že objem dovozů podléhající v současné době platnému závazku byl stanoven na základě dovozů do EU15, nezohledňuje závazek zvýšený objem dovozů do EU25.
          
          4. Závěr
          
          (13) Při zvážení výše uvedeného se má za to, že z důvodu zohlednění rozšíření je vhodné upravit opatření tak, aby byl zajištěn dodatečný objem dovozů na trh EU 10.
          
          (14) Původní objem dovozů podléhající závazku pro EU15 byl vypočten a stanoven pro každý následný rok v druhé polovině běžného roku jako podíl spotřeby Společenství na základě předchozího roku k běžnému roku. Navýšení objemu dovozů podléhajícího cenovému závazku bylo vypočteno podle stejné metody výpočtu.
          
          (15) Považuje se tedy za vhodné, aby Komise mohla přijmout návrh pozměněného závazku odrážející situaci po rozšíření a vypočtený na základě metody popsané v 11. bodu odůvodnění.
          
          II. POKUD JDE O KARBID KŘEMÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z UKRAJINY
          
          1. Podání dotčených stran ve vyvážejících zemích
          
          (16) Podle tvrzení ukrajinských orgánů a ukrajinského vyvážejícího výrobce by z důvodu vysokých antidumpingových cel a následkem rozšíření opatření na EU10 byly podstatně narušeny jejich tradiční obchodní toky do EU10.
          
          (17) Zejména tvrdili, že náhlý prudký nárůst cen vyvolaný vysokými antidumpingovými cly by způsobil, že by se výrobek stal nepřípustně drahým pro výrobu metalurgických briket.
          
          2. Připomínky výrobního odvětví Společenství
          
          (18) Výrobní odvětví Společenství uvedlo, že nebude proti návrhům na prozatímní opatření, která se mají přijmout v přechodném období a která nepříznivě neovlivní jeho situaci.
          
          3. Připomínky členských států
          
          (19) Orgány České republiky, Maďarska a Slovenské republiky se domnívaly, že by se po rozšíření měla na dovozy dotyčného výrobku z Ukrajiny uplatňovat zvláštní přechodná úprava. Argumentovalo se, že dotyčný výrobek je velice důležitý pro průmyslové konečné uživatele v EU10, jelikož není v těchto zemích vyráběn.
          
          (20) Některé z těchto orgánů se tedy domnívaly, že by antidumpingová cla z dovozu dotyčného výrobku pocházejícího z Ukrajiny měla být pozastavena.
          
          4. Hodnocení
          
          (21) Na základě dostupných údajů a informací byla provedena analýza, která potvrdila, že objem dovozu dotyčného výrobku z Ukrajiny do EU10 byl v roce 2003 významný.
          
          (22) Vzhledem k tomu, že dotyčný výrobek má velký význam pro tradiční průmyslové konečné uživatele v EU10 a vztahují se na něj relativně vysoká antidumpingová cla, byl proto učiněn závěr, že je zájmem Společenství upravovat opatření v současné době platná postupně, aby se zabránilo náhlému a nepřiměřeně negativnímu účinku na všechny dotčené strany.
          
          5. Závěr
          
          (23) Všechna tato různá hlediska a zájmy byly vzaty v úvahu a zváženy jako celek. Z uvedeného vyplývá, že zájmy dovozců a uživatelů EU10 by byly náhlým uplatněním stávajících opatření nepříznivě ovlivněny, pokud by tato opatření nebyla přechodně upravena.
          
          (24) Naproti tomu by však, jak to potvrdil zájem samotného výrobního odvětví Společenství, jeho zájmy nebyly neodůvodněně nepříznivě ovlivněny, pokud by opatření byla přechodně upravena, neboť v současné době nemohou plně uspokojit požadavky spotřebitelů v EU10.
          
          (25) Za těchto okolností lze dospět k závěru, že není v zájmu Společenství uplatňovat stávající opatření bez úpravy a že přechodná úprava stávajících opatření, pokud jde o dovozy dotyčného výrobku do EU10, by podstatně nenarušila požadovanou úroveň obrany trhu.
          
          (26) Za tímto účelem byly posouzeny různé možnosti, jakým způsobem nejlépe ochránit výrobní odvětví Společenství před dumpingem, který mu způsobuje újmu, a zároveň vzít v úvahu hlediska zájmu Společenství zmírněním hospodářského otřesu v důsledku antidumpingových cel pro tradiční zákazníky v EU10 během období hospodářského přizpůsobování po rozšíření.
          
          (27) Bylo zvažováno, že by toho mohlo být nejlépe dosaženo povolením dovozu tradičního objemu vývozu, tj. objemu vývozu z Ukrajiny do EU10, který by byl v přechodném období osvobozen od antidumpingových cel. V této souvislosti by vývozy do EU10, které tyto tradiční objemy vývozu přesahují, podléhaly běžným antidumpingovým clům jako vývozy do EU15.
          
          6. Závazek
          
          (28) Po zhodnocení různých možností, jak nejlépe umožnit pokračování těchto tradičních vývozních toků do EU10, se má za to, že nejvhodnějším prostředkem je přijetí dobrovolného závazku od spolupracující strany s prvkem množstevních stropů. V souladu s čl. 8 odst. 2 základního nařízení byly tedy Komisí navrženy závazky dotyčnému vyvážejícímu výrobci a následně byl závazek nabídnut jedním vyvážejícím výrobcem dotyčného výrobku na Ukrajině.
          
          (29) V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že v souladu s čl. 22 písm. c) základního nařízení byly při stanovení podmínek závazku vzaty v úvahu zvláštní okolnosti rozšíření. Tvoří zvláštní opatření v tom smyslu, že představují dočasný způsob úpravy stávajících opatření pro EU25.
          
          (30) Pro vyvážejícího výrobce na Ukrajině byly tedy stanoveny objemy dovozů (dále jen  Ťstropyť ), přičemž jako základ byl použit jeho tradičního objemu vývozů do EU10 v letech 2001, 2002 a 2003. Je však třeba vzít na vědomí, že nadměrné zvýšení objemů vývozu do EU10 zjištěné v posledních několika měsících roku 2003 a v prvních měsících roku 2004 bylo odečteno od jeho tradičních objemů užitých pro určení stropů.
          
          (31) Dotyční vyvážející výrobci by při prodeji do EU10 podle podmínek svých závazků měli plně dodržovat své tradiční způsoby prodeje jednotlivým zákazníkům v EU10. Vyvážející výrobci by si tudíž měli být vědomi toho, že jakákoliv nabídka závazku může být vzata v úvahu jako proveditelná, a tedy i přijatelná, pokud plně zachovají tyto tradiční způsoby obchodu se svými zákazníky v EU10.
          
          (32) Vyvážející výrobci by si rovněž měli být vědomi toho, že je-li podle podmínek jejich závazků shledáno, že tyto způsoby prodeje jsou výrazně změněny nebo že závazky lze sledovat obtížně či je nelze sledovat vůbec, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazku společnosti, což má za následek uložení konečných antidumpingových cel namísto závazků na úrovni určené v nařízení (ES) č. 1100/2002, nebo může upravit úroveň stropu nebo může přijmout jiné nápravné opatření.
          
          (33) Jakékoliv nabídky závazku, které jsou v souladu s výše uvedenými podmínkami, mohou být tedy přijaty Komisí ve formě nařízení Komise.
          
          D. ZMĚNY NAŘÍZENÍ (ES) č. 1100/2000
          
          (34) S ohledem na výše uvedené je v případě přijetí závazků Komisí v následném nařízení Komise nezbytné stanovit možnost osvobodit dovozy do Společenství uskutečněné podle podmínek těchto závazků od antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 1100/2000, a to pozměněním uvedeného nařízení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.Komise může přijmout upravený závazek zvyšující objem dovozů podléhající závazku přijatého rozhodnutím 94/202/ES, pokud jde o dovozy karbidu křemíku pocházejícího z Ruska. Jakékoliv takové navýšení se vypočítá za použití stejné metody výpočtu, jíž bylo použito k výpočtu původního stropu pro Společenství 15 členských států. Původní strop byl vypočítán a stanoven pro každý následný rok v druhé polovině běžného roku jako podíl zjevné spotřeby Společenství na základě předchozího roku k běžnému roku.
          2.Komise může závazek odpovídajícím způsobem upravit.
          Článek 2
          V nařízení (ES) č. 1100/2000 se v článku 1 doplňuje nový odstavec, který zní:
           Ť4.Dovozy prohlášené k propuštění do volného oběhu jsou osvobozeny od antidumpingových cel uložených článkem 1, pokud jsou prováděny společnostmi, od kterých Komise přijala závazky a jejichž jména jsou uvedena v příslušném nařízení Komise v platném znění, a byly uskutečněny v souladu s ustanoveními téhož nařízení Komise. Dovozy jsou osvobozeny od antidumpingového cla za podmínky, že:
          a) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá výrobku popsanému v článku 1,
          b) při předložení prohlášení k propuštění do volného oběhu je celním orgánům členských států předložena faktura obsahující alespoň prvky, které jsou uvedeny v příloze; a
          c) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá popisu ve faktuře.ť
          
          
          Článek 3
          Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se připojuje k nařízení (ES) č. 1100/2000.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 94, 13.4.1994, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1786/97 (Úř. věst. L 254, 17.9.1997, s. 6).
          (3) Úř. věst. L 94, 13.4.1994, s. 32.
          (4) Úř. věst. L 125, 26.5.2000, s. 3.
          (5) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.
          PŘÍLOHA
          
          Následující prvky musejí býtuvedeny na faktuře doprovázející prodej karbidu křemíku, který je předmětem závazku, společností do Společenství:
          1. Záhlaví  ŤFAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKUť .
          2. Název společnosti uvedené v článku 1 nařízení Komise [UVEĎTE ČÍSLO], která vystavuje fakturu.
          3. Číslo faktury.
          4. Datum vystavení faktury.
          5. Doplňkový kód TARIC, podle kterého je zboží uvedené na faktuře celně odbavováno na hranicích Společenství.
          6. Přesný popis zboží, včetně:
          - kódového čísla výrobku (KČV) používaného pro účely šetření a závazku (např. KČV 1, KČV 2 atd.),
          - jasného slovního popisu zboží odpovídajícímu dotyčnému KČV (například KČV 1: KČV 2: atd),
          - kódového čísla výrobku společnosti (KČVS) (existuje-li),
          - kódu KN,
          - množství (v tunách).
          
          7. Popis podmínek prodeje, včetně:
          - ceny za tunu,
          - uplatňovaných platebních podmínek,
          - uplatňovaných dodacích podmínek,
          - celkových slev a rabatů.
          
          8. Název společnosti, která je dovozcem do Společenství, jíž je faktura doprovázející zboží, jež je předmětem závazku, vystavena přímo společností.
          9. Jméno zástupce společnosti, která vystavila fakturu a následující podepsané prohlášení:
           ŤJá, níže podepsaný, potvrzuji, že prodej zboží uvedeného na této faktuře pro přímý vývoz do Evropského společenství je prováděn v rozsahu a za podmínek závazku nabídnutého [společností] a přijatého nařízením Evropské komise [UVEĎTE ČÍSLO]. Prohlašuji, že informace uvedené na této faktuře jsou úplné a správnéť .


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.