Nařízení Rady (ES) č. 992/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 992/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 992/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3, článek 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Rada nařízením (ES) č. 969/2000(2) pozměnila a rozšířila opatření uložená nařízením (ES) č. 3068/92(3) na dovozy chloridu draselného (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejícího z Běloruské republiky (dále jen  ŤBěloruskoť ), Ruské federace (dále jen  ŤRuskoť ) a Ukrajiny do Společenství.
          
          (2) Opatřeními jsou pevné částky cla stanovené podle kategorie a stupně výrobku v rozmezí od 19,51 EUR/tunu do 48,19 EUR/tunu v případě Běloruska, od 19,61 EUR/tunu do 40,63 EUR/tunu v případě Ruska a od 19,61 EUR/tunu do 48,19 EUR/tunu v případě Ukrajiny.
          
          2. Šetření
          
          (3) Dne  20. března 2004  Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (4) oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu platných opatření (dále jen Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení.
          
          (4) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zjištění, zda je v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) a s ohledem na hledisko zájmu Společenství třeba opatření upravit, aby se zamezilo náhlému a nepřiměřenému nepříznivémn účinku na všechny dotčené strany včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů.
          
          3. Strany dotčené šetřením
          
          (5) Všechny dotčené strany, které jsou Komisi známy, včetně výrobního odvětví Společenství, sdružení výrobců nebo uživatelů ve Společenství, vyvážejících výrobců v dotyčných zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných orgánů dotyčných zemí, jakož i dotčených stran v deseti nových členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly informovány o zahájení šetření a byla jim dána možnost předložit písemné stanovisko, sdělit informace a předložit příslušné důkazy ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Byly vyslechnuty všechny dotčené strany, které o to požádaly a prokázaly k tomu důvody.
          
          (6) V tomto ohledu vyjádřily svá stanoviska tyto dotčené strany:
          a)  sdružení výrobců Společenství: Evropské sdružení výrobců chloridu draselného
          b)  vyvážející výrobci:
          Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bělorusko
          JSC Silvinit, Solikamsk, Rusko
          JSC Uralkali, Berezniki, Rusko
          
          c)  vývozce:
          IPC, Moskva, Rusko (se vztahem k JSC Silvinit a Production Amalgamation Belaruskali).
          
          
          
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK
          
          (7) Dotyčný výrobek je chlorid draselný (KCl) a je obvykle používán jako zemědělské hnojivo, a to buď přímo, ve směsi s jinými hnojivy nebo po přeměně do složeného hnojiva známého jako NPK (dusík, fosfor, draslík). Obsah draslíku je proměnlivý a je vyjádřen jako procento hmotnosti oxidu draselného (K2 O) v sušině. Je rovněž používán jako surovina při výrobě některých průmyslových a farmaceutických výrobků.
          
          (8) Chlorid draselný je obvykle uváděn na trh ve standardní/práškové formě (standardní chlorid draselný) nebo v jiné něž standardní formě, která zahrnuje mimo jiné granulovanou formu (granulovaný chlorid draselný). Výrobek je obecně rozdělen do tří základních kategorií založených na obsahu K2 O, a to:
          - obsahující nejvýše 40 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K2 O v sušině, kódu KN 31042010,
          - obsahující více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K2 O v sušině, kódu KN 31042050,
          - obsahující více než 62 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K2 O v sušině, kódu KN 31042090.
          
          
          (9) Platná antidumpingová opatření specifikují různé úrovně antidumpingových cel pro standardní chlorid draselný a pro ostatní formy chloridu draselného, včetně granulovaného chloridu draselného. V tomto ohledu je třeba připomenout, že při posledním přezkumném šetření v roce 2000 bylo zjištěno, že dovozy některých zvláštních směsí s neobvykle vysokým obsahem chloridu draselného, na které se nevztahují uvedené kódy KN pro chlorid draselný, by měly být považovány za dovozy dotyčného výrobku. K tomuto závěru se dospělo, neboť tyto směsi mají stejné základní fyzikální a chemické vlastnosti a mají stejné použití jako uvedené základní kategorie. Jelikož současné šetření rovněž neodhalilo žádný důvod pro to, aby se nepokračovalo v předchozím přístupu, považuje se v souladu s tím a za účelem zajištění důsledného uplatňování antidumpingových opatření a zabránění nesprávné klasifikaci za nezbytné, aby bylo v tomto nařízení potvrzeno zjištění předchozího přezkumného šetření, že obsah K2 O v těchto směsích je nejméně 35 % a nejvýše 62 % hmotnostních v sušině.
          
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          1. Podání dotčených stran ve vyvážejících zemích
          
          (10) Dva ruští a jeden běloruský vyvážející výrobce, jeden ruský vývozce a ruské orgány tvrdili, že z důvodu vysokých antidumpingových cel a následkem rozšíření opatření na EU10 by byly podstatně narušeny jejich tradiční obchodní toky do EU10.
          
          (11) Zejména tvrdili, že náhlý prudký nárůst cen vyvolaný pevnou cenou antidumpingových cel by způsobil, že by se výrobek stal nepřípustně drahým pro konečné uživatele v zemědělství, průmyslu a farmaceutickém odvětví v EU10.
          
          (12) Je třeba poznamenat, že se nevyjádřil žádný vyvážející výrobce/vývozce z Ukrajiny, ani ukrajinské orgány.
          
          2. Připomínky výrobního odvětví Společenství
          
          (13) Výrobní odvětví Společenství uvedlo, že ačkoliv průměrné ceny v EU10 byly o více než 30 % nižší než ceny v Evropské unii ve složení bezprostředně před 1. květnem 2004 (dále jen  ŤEU15ť ), nebude proti návrhům na prozatímní opatření, která se mají přijmout v přechodném období a která nepříznivě neovlivní jeho stávající způsoby obchodu v EU15.
          
          3. Připomínky členských států
          
          (14) Orgány některých členských států EU10 včetně České republiky, Maďarska, Litvy a Slovenské republiky se domnívaly, že by se po rozšíření měla uplatňovat na dovozy dotyčného výrobku z Běloruska a Ruska zvláštní přechodná úprava.
          
          (15) V tomto ohledu se argumentovalo, že dotyčný výrobek je velice důležitý pro uživatele v průmyslu a zemědělství v EU10, jelikož se v těchto zemích nevyrábí, ani nemůže být snadno nahrazen jiným výrobkem. Bylo rovněž argumentováno, že výrobci dotyčného výrobku v EU15 by nebyli schopni uspokojit potřeby uživatelů v EU10.
          
          (16) Mělo se dále za to, že by se mělo předejít prudkému a náhlému nárůstu cen draselného hnojiva pro zemědělce v EU10, neboť v opačném případě by zemědělci čelili dodatečným obtížím v přizpůsobení se nové hospodářské soutěži mezi zemědělskými producenty v EU15. Důležitost této otázky byla dále zdůrazněna podstatnou hodnotou vývozů (okolo 87 milionů eur za rok) z Běloruska a Ruska do EU10 ve srovnání s vývozy z těchto zemí do EU15 (okolo 45 milionů eur za rok).
          
          (17) Argumentovalo se tedy, že dovoz dotyčného výrobku do EU10 v cenách, které se náhle a prudce nezvýší, je z tohoto důvodu pro konečné uživatele v EU10 velice důležitý.
          
          (18) Tyto orgány se tedy domnívaly, že by dovoz dotyčného výrobku z Běloruska a Ruska do EU10 měl s ohledem na antidumpingová opatření podléhat zvláštnímu režimu.
          
          4. Hodnocení
          
          (19) Na základě dostupných údajů a informací byla provedena analýza, která potvrdila, že existoval výrazný rozdíl okolo 32 % mezi běžnými cenami dotyčného výrobku stejného stupně v EU10 a EU15 (například v EU10 byla v roce 2003 cena chloridu draselného standardního stupně 79 eur za tunu, zatímco cena stejného stupně v EU15 v roce 2003 byla v průměru okolo 117 eur za tunu).
          
          (20) Analýza také ukázala, že objem dovozů do EU10 z Běloruska a Ruska byl v roce 2003 významný (okolo 1,1 milionu tun a tedy přibližně 14 % celkové odhadované celkové spotřeby EU10 a EU15).
          
          (21) Bylo také zjištěno, že dotyčný výrobek se v EU10 nevyrábí a že v současné době výrobci v EU15 nemají dostatečnou kapacitu k tomu, aby byli schopni zásobovat spotřebitele v EU10. Navíc vzhledem k povaze výrobku se má za to, že by bylo pro zákazníky v EU10 obtížné náhle změnit své tradiční zdroje dodávek.
          
          5. Závěr
          
          (22) Všechna tato různá hlediska a zájmy byly vzaty v úvahu a zváženy jako celek. Z uvedeného vyplývá, že zájmy dovozců a uživatelů EU10 by byly náhlým uplatněním stávajících opatření nepříznivě ovlivněny, pokud by tato opatření nebyla přechodně upravena.
          
          (23) Naproti tomu by však, jak to potvrdilo samotné výrobní odvětví Společenství, jeho zájmy nebyly neodůvodněně nepříznivě ovlivněny, pokud by opatření byla přechodně upravena, neboť v rámci svých současných způsobů obchodu v EU15 nemůže plně uspokojit požadavky zákazníků v EU10.
          
          (24) Za těchto okolností lze důvodně s ohledem na zvláštní situaci rozšíření učinit závěr, že není zájmem Společenství uplatňovat stávající opatření bez přechodné úpravy. Tato úprava by však, pokud jde o dovoz dotyčného výrobku do EU10, neměla podstatně narušit požadovanou úroveň obrany trhu.
          
          (25) Za tímto účelem byly posouzeny různé možnosti, jakým způsobem nejlépe ochránit výrobní odvětví Společenství před dumpingem, který mu způsobuje újmu, a zároveň vzít v úvahu hlediska zájmu Společenství zmírněním hospodářského otřesu v důsledku antidumpingových cel pro tradiční zákazníky v nových členských státech během období hospodářského přizpůsobování po rozšíření.
          
          (26) Bylo zvažováno, že by toho mohlo být nejlépe dosaženo povolením dovozu tradičních objemů vývozu z Běloruska a Ruska do EU10, který by byl v přechodném období osvobozen od antidumpingových cel, pokud by se místo uvalení antidumpingových cel zvýšily vývozní ceny do těchto členských států cestou minimálních dovozních cen na úroveň, která významně přispívá k odstranění újmy. V této souvislosti by vývozy do EU10, které tyto tradiční objemy vývozu přesahují, podléhaly běžným antidumpingovým clům jako vývozy do EU15.
          
          6. Závazky
          
          (27) Po zhodnocení různých možností, jak nejlépe umožnit pokračování těchto tradičních vývozních toků do EU10 a zajistit významný příspěvek k odstranění újmy, se má za to, že nejvhodnějším prostředkem by bylo přijetí dobrovolného závazku od spolupracujících stran s prvky minimálních dovozních cen a množstevních stropů. V souladu s čl. 8 odst. 2 základního nařízení může tedy Komise navrhnout závazky dotyčným vyvážejícím výrobcům.
          
          (28) V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že v souladu s čl. 22 písm. c) základního nařízení mohou být při stanovení podmínek závazků vzaty v úvahu zvláštní okolnosti rozšíření. Závazky budou tvořit zvláštní opatření v tom smyslu, že představují dočasný způsob úpravy stávajících opatření pro EU25.
          
          (29) Rovněž je třeba vzít na vědomí, že závazky nebudou přímo rovnocenné antidumpingovému clu, neboť stanovené minimální dovozní ceny se mohou nacházet v nižších úrovních než obvykle. V opačném případě by se, jak je zmíněno výše, stal dotyčný výrobek nepřípustně drahým pro konečné uživatele v EU10, což není v zájmu Společenství. Nicméně vyvážející výrobci by se měli zavázat ke zvýšení svých cen na úrovně, které významně přispívají k odstranění újmy.
          
          (30) Pro vyvážejícího výrobce v Bělorusku a Rusku by tedy měly být stanoveny objemy dovozů (dále jen  Ťstropyť ), přičemž jako základ by měly být použity jejich tradiční objemy vývozů do EU10 v letech 2001 a 2002. Je však třeba vzít na vědomí, že nadměrné zvýšení objemů vývozu do EU10 zjištěné v posledních několika měsících roku 2003 a v prvních měsících roku 2004 by mělo být odečteno od tradičních objemů užitých pro určení stropů.
          
          (31) Dotyční vyvážející výrobci by při prodeji do EU10 podle podmínek svých závazků měli plně dodržovat své tradiční způsoby prodeje jednotlivým zákazníkům v EU10. Vyvážející výrobci by si tudíž měli být vědomi toho, že jakákoliv nabídka závazku může být vzata v úvahu jako proveditelná, a tedy i přijatelná, pokud plně zachovají tyto tradiční způsoby obchodu se svými zákazníky v EU10.
          
          (32) Vyvážející výrobci by si rovněž měli být vědomi toho, že je-li podle podmínek jejich závazků shledáno, že tyto způsoby prodeje jsou výrazně změněny nebo že závazky lze sledovat obtížně či je nelze sledovat vůbec, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazku společnosti, což má za následek uložení konečných antidumpingových cel namísto závazků na úrovni určené v nařízení (ES) č. 3068/92 nebo může upravit úroveň stropu nebo může přijmout jiné nápravné opatření.
          
          (33) Jakékoliv nabídky závazku, které jsou v souladu s výše uvedenými podmínkami, mohou být tedy přijaty Komisí ve formě nařízení Komise.
          
          D. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) Č. 3068/92
          
          (34) S ohledem na výše uvedené je v případě přijetí závazků Komisí v následném nařízení Komise nezbytné stanovit možnost osvobodit dovozy do Společenství uskutečněné podle podmínek těchto závazků od antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 3068/92, a to pozměněním uvedeného nařízení.
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (EHS) č. 3068/92 se vkládá nový článek, který zní:
           ŤČlánek 1a
          1.Dovozy prohlášené k propuštění do volného oběhu jsou osvobozeny od antidumpingových cel uložených článkem 1, pokud jsou prováděny společnostmi, od kterých Komise přijala závazky a jejichž jména jsou uvedena v příslušném nařízení Komise v platném znění, a byly uskutečněny v souladu s ustanoveními téhož nařízení Komise.
          2.Dovozy uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od antidumpingového cla za podmínky, že:
          a) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá výrobku popsanému v článku 1,
          b) při předložení prohlášení k propuštění do volného oběhu je celním orgánům členských států předložena faktura obsahující alespoň prvky, které jsou uvedeny v příloze; a
          c) zboží prohlášené a předložené k proclení přesně odpovídá popisu ve faktuře.ť
          
          
          Článek 2
          Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se připojuje k nařízení (ES) č. 3068/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 112, 11.5.2000, s. 4.
          (3) Úř. věst. L 308, 24.10.1992, s. 41. Nařízení naposledy pozměněné nařízením 969/2000.
          (4) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.
          PŘÍLOHA
          
          Následující prvky musejí být uvedeny na faktuře doprovázející prodej chloridu draselného, který je předmětem závazku, společností do Společenství:
          1. Záhlaví  ŤFAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKUť .
          2. Název společnosti uvedené v článku 1 nařízení Komise [UVEĎTE ČÍSLO], která vystavuje fakturu.
          3. Číslo faktury.
          4. Datum vystavení faktury.
          5. Doplňkový kód TARIC, podle kterého je zboží uvedené na faktuře celně odbavováno na hranicích Společenství.
          6. Přesný popis zboží, včetně:
          - kódového čísla výrobku (KČV) používaného pro účely šetření a závazku (např.KČV 1, KČV 2 atd.),
          - jasného slovního popisu zboží odpovídajícímu dotyčnému KČV,
          - kódového čísla výrobku společnosti (KČVS) (existuje-li),
          - kódu KN,
          - množství (v tunách).
          
          7. Popis podmínek prodeje, včetně:
          - ceny za tunu,
          - uplatňovaných platebních podmínek,
          - uplatňovaných dodacích podmínek,
          - celkových slev a rabatů.
          
          8. Název společnosti, která je dovozcem do Společenství, jíž je faktura doprovázející zboží, jež je předmětem závazku, vystavena přímo společností.
          9. Jméno zástupce společnosti, která vystavila fakturu a následující podepsané prohlášení:
           ŤJá, níže podepsaný, potvrzuji, že prodej zboží uvedeného na této faktuře pro přímý vývoz do Evropského společenství je prováděn v rozsahu a za podmínek závazku nabídnutého [společností] a přijatého nařízením Evropské komise [UVEĎTE ČÍSLO]. Prohlašuji, že informace uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.