Nařízení Komise (ES) č. 995/2004 ze dne 18. května 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 995/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 995/2004 ze dne  18. května 2004  o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1),
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne  10. prosince 2002  o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98(2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne  19. prosince 2003  o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT)(3), a zejména na článek 4 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.
          
          (2) Žádosti o udělení licence podané v období od  1.  do  10. května 2004 , vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie, nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.
          
          (3) Je třeba stanovit množství, pro která je od  1. června 2003  v rámci celkového množství 52100 tun možné podat žádost o licenci.
          
          (4) V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne  12. prosince 1972  o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí(4),
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Níže uvedené členské státy vydávají dne  21. května 2004  dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:
          Spojené království:
          - 250 tun původem z Botswany,
          - 800 tun původem z Namibie,
          
          Německo:
          - 150 tun původem z Botswany,
          - 60 tun původem z Namibie.
          
          
          Článek 2
          Žádosti o licence mohou být dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce června 2004 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:
          
          >TABELPOSITION>
          
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne  21. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. května 2004 .
          Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          (3) Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37.
          (4) Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.