Nařízení Rady (ES) č. 997/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 2730/2000/ESUO o dovozech koksu z uhlí uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření uložených tímto rozhodnutím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 997/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 997/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se mění rozhodnutí Komise č. 2730/2000/ESUO o dovozech koksu z uhlí uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření uložených tímto rozhodnutím
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1), (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Předchozí řízení
          
          (1) Komise uložila rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO(2) konečné antidumpingové clo z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm, kódu KN ex27040019 (kód TARIC 2704001910), pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen  Ťdotčená zeměť  nebo  ŤČLRť ). Výše antidumpingového cla je rovná pevné částce 32,6 EUR za tunu suché čisté hmotnosti.
          
          (2) S ohledem na pozbytí platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli dne  23. července 2002  Rada nařízením (ES) č. 963/2002(3) rozhodla, že antidumpingová opatření, která byla přijata podle rozhodnutí č. 2277/96/ESUO a která byla stále v platnosti dne  23. července 2002 , se budou nadále uplatňovat a budou se řídit základním nařízením s účinkem od  24. července 2002 .
          
          2. Současné řízení
          
          (3) Dne 11. prosince 2002 Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (4), oznámila zahájení prozatímního přezkumu konečných antidumpingových opatření uplatňovaných na dovoz koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm (dále jen  Ťkoks 80+ť  nebo  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejícího z ČLR podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení a zahájila šetření.
          
          (4) Řízení bylo zahájeno na základě žádosti podané Eucoke-EEIG (dále jen  Ťžadatelť ) jménem výrobců představujících hlavní podíl na celkové výrobě koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm ve Společenství. Podle tvrzení žadatele dumping, pokud se jedná o ČLR, pokračoval a dokonce se zvýšil a stávající opatření by nebyla nadále dostatečná, aby čelila poškozujícímu vlivu dumpingu. Důkaz obsažený v žádosti o přezkum byl považován za dostatečný k tomu, aby bylo zahájeno šetření.
          
          (5) Komise úředně informovala dotčené vyvážející výrobce, dovozce a uživatele, kteří byli Komisi známi, zástupce dotčené vyvážející země, žádající výrobní odvětví Společenství a jiné známé výrobce Společenství o zahájení prozatímního přezkumu. Dotčeným stranám byla dána možnost předložit písemné stanovisko a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          
           3. Pozastavení účinnosti opatření
          
          (6) Je třeba připomenout, že během šetření v rámci tohoto řízení podala řada dotčených stran informace o změně tržních podmínek po skončení období šetření ( 1. říjen 2001  až  30. září 2002 ), čímž byla splněna podmínka požadovaná podle čl. 14 odst. 4 základního nařízení pro pozastavení účinnosti v současné době platných opatření.
          
          (7) Šetření ukázalo, že všechny požadavky pro pozastavení účinnosti antidumpingových opatření byly splněny. Antidumpingové clo uplatňované na dovoz koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z ČLR bylo tedy rozhodnutím Komise č. 264/2004/ES(5). pozastaveno na dobu devíti měsíců.
          
          4. Stažení žádosti
          
          (8) Eucoke-EEIG formálně stáhla svou žádost dopisem Komisi ze dne  15. prosince 2003 .
          
          (9) S ohledem na skutečnost, že šetření neodhalilo žádný důvod pro to, že takové zastavení by nebylo v zájmu Společenství, má se za to, že stávající řízení by mělo být zastaveno podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení.
          
          5. Forma opatření
          
          (10) V průběhu šetření však bylo shledáno, že je třeba s ohledem na obtíže, kterým čelily hospodářské subjekty při uplatňování platných opatření, objasnit oblast působnosti stávajících opatření. Bylo skutečně zjištěno, že celní orgány jednoho členského státu vybíraly antidumpingová cla ze zásilek koksu určeného pro užití ve vysokých pecích, kterého se antidumpingová opatření netýkají a který tvoří jen malou část dotyčného výrobku. Za účelem zajištění účinného a jednotného výkonu opatření se výjimka stanovená rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO pro vývozy, které jsou směsi koksu z uhlí v kusech menší velikosti než dotyčný výrobek a koksu z uhlí v kusech o velikosti nejvýše 100 mm, nahrazuje výjimkou vztahující se na směs, ve které podíl koksu o velikosti větší než 80 mm netvoří více než 20 % smíšené zásilky. Kromě toho by měla být jako metoda měření používána norma ISO.
          
          6. Závěr
          
          (11) Prozatímní přezkum by měl být zastaven. Oblast působnosti stávajících opatření by měla být objasněna.
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Prozatímní přezkum antidumpingových opatření uložených rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO na dovoz koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm, kódu KN ex27040019 (TARIC kód 2704001910) a pocházejícího z Čínské lidové republiky se zastavuje.
          Článek 2
          Článek 1 rozhodnutí č. 2730/2000/ESUO se nahrazuje tímto:
           ŤČlánek 1
          1.Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm, kódu KN ex27040019 (Taric kód 2704001910) a pocházejícího z Čínské lidové republiky. Průměr kusů se určí podle normy ISO 728: 1995.
          2.Výše antidumpingového cla se rovná pevné částce 32,6 EUR za tunu suché čisté hmotnosti.
          3.Antidumpingové clo se rovněž uplatňuje na koks z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm, který je zaslán ve směsích obsahujících koks z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm a koks z uhlí v kusech o menším průměru, pokud není zjištěno, že množství koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm netvoří více než 20 % suché čisté hmotnosti smíšené zásilky. Množství koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm obsažené ve směsích může být zjištěno na základě vzorků v souladu s články 68 až 70 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92(6). V případech, kdy je množství koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm zjišťováno na základě vzorků, vybere se vzorek podle normy ISO 2309: 1980.
          4.Celní orgány členských států mohou na základě řádně odůvodněné žádosti od dovozců přehodnotit s ohledem na uvedené objasnění dovozy dotyčného výrobku, které se uskutečnily mezi  16. prosincem 2000  a.
          
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
           Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17 května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 30.
          (3) Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1310/2002 (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 9).
          (4) Úř. věst. C 308, 11.12.2002, s. 2.
          (5) Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 89.
          (6) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 60/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.