Nařízení Rady (ES) č. 998/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 998/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 998/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3, a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Rada uložila nařízením (ES) č. 950/2001(2) konečné antidumpingové clo z dovozu některých hliníkových fólií (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejících mimo jiné z Ruska do Společenství. Rozhodnutím Komise (2001/381/ES) ze dne  16. května 2001 (3) byl přijat závazek pro ruského vyvážejícího výrobce  ŤUnited Company Siberian Aluminiumť .
          
          (2) Nařízením (ES) č. 950/2001 byla pro dovozy dotyčného výrobku z Ruska sazba cla uplatňovaná k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před proclením stanovena na 14,9 %.
          
          2. Šetření
          
          (3) Dne  20. března 2004  Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (4) oznámila zahájení řady částečných prozatímních přezkumů antidumpingových opatření uplatňovaných na dovozy některých výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky, Ruské federace, Ukrajiny a Běloruské republiky podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení. Jedním z opatření, o kterém byl přezkum zahájen, je antidumpingové opatření uložené na dovozy některých hliníkových fólií pocházejících z Ruska (dále jen  Ťopatřeníť ).
          
          (4) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zjištění, zda bude vhodné v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) opatření upravit.
          
          (5) Jelikož je v současné době určité množství dovozů dotyčného výrobku pocházejícího z Ruska předmětem cenového závazku pro specifický objem, byl přezkum opatření zahájen za účelem zjištění, zda by tento závazek, který byl vypracován na základě údajů pro Společenství 15 členských států, měl být upraven tak, aby zohlednil rozšíření Evropské unie na 25 členských států.
          
          3. Strany dotčené šetřením
          
          (6) Všechny dotčené strany, které jsou Komisi známy, včetně výrobního odvětví Společenství, sdružení výrobců nebo uživatelů ve Společenství, vyvážejících výrobců v dotyčných zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných orgánů dotyčných zemí, jakož i dotčených stran v deseti nových členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly informovány o zahájení šetření a byla jim dána možnost předložit písemné stanovisko, sdělit informace a předložit příslušné důkazy ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Byly vyslechnuty všechny dotčené strany, které o to požádaly a prokázaly k tomu důvody.
          
          (7) V tomto ohledu vyjádřily svá stanoviska tyto dotčené strany:
          a) sdružení výrobců Společenství:
          - Eurometaux, Brusel, Belgie
          
           b) vyvážející výrobci:
          - JSC  ŤUnited Company Siberian Aluminimť , Moskva, Rusko
          
          
          
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK
          
          (8) Dotyčným výrobkem je hliníková fólie o tloušťce od 0,009 mm a nejvýše do 0,018 mm bez podložky, válcovaná, dále neupravená, balená ve svitcích o šířce nejvýše 650 mm, v současné době kódu KN ex76071110. Dotyčný výrobek je obecně znám jako běžná hliníková fólie (dále jen  ŤBHFť ).
          
          (9) BHF je vyráběna válcováním hliníkových ingotů nebo plátů do požadované tloušťky. Po vyválcování je fólie žíhána tepelným postupem, aby byla poddajná. Po vyválcování a žíhání je BHF balena do svitků o tloušťce nejvýše 650 mm. Rozměr svitku je určující pro jeho použití, neboť uživatelé tohoto výrobku (dále jen  Ťpřevíjecí podnikyť ) převíjejí BHF do malých konečných svitků určených pro maloobchodní prodej. BHF převinutá do menších svitků je poté užívána pro víceúčelové krátkodobé balení (většinou v domácnostech, v oblasti stravování a v maloobchodním prodeji potravin a květin).
          
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          1. Tvrzení dotčených stran
          
          (10) Podle tvrzení ruského vyvážejícího výrobce podléhajícího cenovému závazku byl objem dovozů, na který se cenový závazek vztahuje, stanoven na základě jeho prodejů na trh EU15 a tento závazek by tedy měl být opraven tak, aby náležitě zohlednil trh EU25. Tvrdil, že taková oprava je důležitá z důvodu zamezení diskriminace ve prospěch jiných vývozců dotyčného výrobku do EU.
          
          2. Připomínky členských států
          
          (11) Členské státy vyjádřily svá stanoviska a většina z nich podporuje úpravu opatření, aby se zohlednilo rozšíření Evropské unie.
          
          3. Hodnocení
          
          (12) Byla provedena analýza dostupných údajů a informací, která potvrdila, že objemy dovozu dotyčného výrobku z Ruska do EU10 byly významné. S ohledem na to, že objem dovozu podléhající platnému cenovému závazku byl stanoven na základě dovozů do Společenství 15 členských států, nezohledňuje cenový závazek následek růstu trhu po rozšíření Společenství na 25 členských států.
          
          4. Závěr
          
          (13) Při zvážení výše uvedeného se má za to, že z důvodu zohlednění rozšíření je vhodné upravit opatření tak, aby byl zajištěn dodatečný objem dovozů na trh EU10.
          
          (14) Původní objem dovozů podléhající cenovému závazku pro Společenství 15 členských států byl vypočten na základě vývozů během původního období šetření ruského výrobce, pro něhož byl závazek přijat, do Společenství. Navýšení objemu dovozů podléhajícího cenovému závazku bylo vypočteno podle stejné metody výpočtu.
          
          (15) Považuje se tedy za vhodné, aby Komise přijala návrh pozměněného závazku odrážející situaci po rozšíření a vypočtený na základě metody popsané ve 14. bodu odůvodnění,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Komise může přijmout návrh pozměněného závazku, kterým se zvýší objem dovozů podléhající cenovému závazku přijatému rozhodnutím Komise (2001/381/ES) ze dne 16. května 2001, pokud jde o dovozy některých hliníkových fólií pocházejících z Ruska. Navýšení se vypočítá za použití stejné metody výpočtu, jíž bylo použito ke stanovení původního cenového závazku pro Společenství 15 členských států, tedy na základě vývozů ruského výrobce, pro něhož byl závazek přijat, do Společenství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
           Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 1.
          (4) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.