Nařízení rady (ES) č. 999/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se uplatňuje nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o ukončení řízení o dovozech barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 999/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení rady  (ES) č. 999/2004 ze dne  17. května 2004 , kterým se uplatňuje nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o ukončení řízení o dovozech barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Rada uložila nařízením (ES) č. 1531/2002(2) konečné antidumpingové clo na dovozy barevných televizních přijímačů (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen  ŤČínať ) do Společenství. Rozhodnutím Komise 2002/683/ES(3) byl přijat závazek pro sedm vývozců v Číně: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.
          
          (2) Nařízením 1531/2002 byla pro dovozy dotyčného výrobku z Číny sazba cla uplatňovaná k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před proclením stanovena na 44,6 %.
          
          2. Šetření
          
          (3) Dne  20. března 2004  Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (4) oznámila zahájení řady částečných prozatímních přezkumů antidumpingových opatření uplatňovaných na dovozy některých výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky, Ruské federace, Ukrajiny a Běloruské republiky podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení. Jedním z opatření, o kterých byl přezkum zahájen, je antidumpingové opatření uložené na dovoz barevných televizních přijímačů pocházejících z Číny (dále jen  Ťopatřeníť ).
          
          (4) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zjištění, zda bude vhodné v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) opatření upravit.
          
          (5) Jelikož je v současné době určité množství dovozů dotyčného výrobku pocházejícího z Číny předmětem cenového závazku pro specifický objem, byl přezkum opatření zahájen za účelem zjištění, zda by tento závazek, který byl vypracován na základě údajů pro Společenství 15 členských států, měl být upraven tak, aby zohlednil rozšíření.
          
          3. Strany dotčené šetřením
          
          (6) Všechny dotčené strany, které jsou Komisi známy, včetně výrobního odvětví Společenství, sdružení výrobců nebo uživatelů ve Společenství, vyvážejících výrobců v dotyčných zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných orgánů dotyčných zemí, jakož i dotčených stran v deseti nových členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly informovány o zahájení šetření a byla jim dána možnost předložit písemné stanovisko, sdělit informace a předložit příslušné důkazy ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Byly vyslechnuty všechny dotčené strany, které o to požádaly a prokázaly k tomu důvody.
          
          (7) V tomto ohledu vyjádřily svá stanoviska tyto dotčené strany:
          a) výrobce Společenství:
          - Royal Philips Electronics, Eindhoven, Nizozemsko
          
           b) vyvážející výrobci:
          - Čínská obchodní komora, Peking, Čínská lidová republika, jednající jménem těchto vyvážejících výrobců:
          - Haier Electrical Appliances Corporation Ltd,
          - Hisense Import & Export Co., Ltd,
          - Konka Group Co., Ltd,
          - Sichuan Changhong Electric Co. Ltd,
          - Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd,
          - TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd,
          - Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd,
          
          
          
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK
          
          (8) Dotyčným výrobkem jsou barevné televizní přijímače s úhlopříčkou větší než 15,5 cm, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo hodinami. Tento výrobek je v současné době kódů KN ex85281252, 85281254, 85281256, 85281258, ex85281262 a 85281266.
          
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          1. Tvrzení dotčených stran
          
          (9) Podle tvrzení Čínské obchodní komory pro dovoz a vývoz přístrojů a elektronických výrobků (The China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen  ŤCCCMEť ) jednající jménem společností, kterým byl ve spojení s CCCME udělen závazek, byl objem dovozů, na který se cenový závazek vztahuje, stanoven na základě podílu zjevné spotřeby EU 15 členských států. Argumentovala tedy, že závazek by měl být opraven tak, aby náležitě zohlednil trh EU 25 členských států. Tvrdila, že taková oprava je důležitá z důvodu zamezení diskriminace ve prospěch jiných vývozců dotyčného výrobku do EU.
          
          2. Připomínky členských států
          
          (10) Členské státy vyjádřily své názory a většina z nich podporuje úpravu opatření, aby se zohlednilo rozšíření.
          
          3. Hodnocení
          
          (11) Byla provedena analýza dostupných údajů a informací, která potvrdila, že objemy dovozu dotyčného výrobku z Číny do EU10 byly významné. S ohledem na to, že objem dovozů podléhající platnému cenovému závazku byl stanoven na základě dovozů do EU 15 členských států, nezohledňuje cenový závazek následek růstu trhu po rozšíření.
          
          4. Závěr
          
          (12) Při zvážení výše uvedeného se má za to, že z důvodu zohlednění rozšíření je vhodné upravit opatření tak, aby byl zajištěn dodatečný objem dovozů na trh EU10.
          
          (13) Původní objem dovozů podléhající cenovému závazku pro EU 15 členských států byl vypočten jako rostoucí množství, které má dosáhnout daný podíl zjevné spotřeby EU v pátém roce závazku. Navýšení objemu dovozů podléhajícího cenovému závazku lze vypočítat podle stejné metody výpočtu.
          
          (14) Považuje se tedy za vhodné, aby Komise mohla přijmout návrh pozměněného závazku odrážející situaci po rozšíření a vypočtený na základě metody popsané v 13. bodu odůvodnění,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Komise může s ohledem na dovoz barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky přijmout návrh pozměněného závazku, kterým se zvýší objem dovozů podléhající cenovému závazku přijatému rozhodnutím 2002/683/ES. Navýšení se vypočítá za použití stejné metody výpočtu, jíž bylo použito ke stanovení původního cenového závazku pro EU 15 členských států, tedy jako rostoucí množství, které dosáhne daný podíl zjevné spotřeby Společenství v pátém roce závazku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
           Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. května 2004 .
           Za Radu
           předseda nebo předsedkyně
          B.  Cowen
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s. 1.
          (3) Úř. v>ISO_1>ę>ISO_2>st. L 231, 29.8.2002, s. 42.
          (4) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.