Nařízení Komise (ES) č. 1000/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1000/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1000/2004 ze dne  18. května 2004  o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně proti dumpingovým dovozům ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004(2) (základní nařízení), a zejména na čl. 8, čl. 11 odst. 3, čl. 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          
          1. Platná opatření
          
          (1) nařízením (ES) č. 990/2004(3), pozměnila Rada nařízení (ES) č. 151/2003(4), kterým se zavádějí antidumpingová opatření na dovozy některých izotropních elektroplechů ( Ťdotčeného produktuť ) pocházejících z Ruské federace (Ruska) do Společenství. Celní sazba použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice, před clem, se pro dovozy dotčeného produktu vyráběného výrobcem Novolipetsk Iron & Steel Corporation stanoví na 40,1 % a pro dovozy dotčeného produktu vyráběného výrobcem OOO Viz Stal na 14,7 %;
          
          2. Šetření
          
          (2) Komise  20. března 2004  zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie(5), informovala o zahájení částečného prozatímního přezkoumání platných opatření ( Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení;
          
          (3) přezkoumání bylo zahájeno z podnětu Komise s cílem zjistit, zda v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  ( Ťrozšířeníť ) a při zohlednění zájmů Společenství je třeba opatření upravit tak, aby se předešlo náhlému a výrazně negativnímu dopadu na všechny zúčastněné strany, včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů;
          
          (4) všechny zúčastněné strany, včetně průmyslu Společenství, sdružení výrobců a spotřebitelů ve Společenství, vývozců/výrobců v dotčených zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných úřadů v dotčených zemích, i zúčastněné strany v deseti nových členských státech, které k Evropské unii přistoupily  1. května 2004  ( ŤEU10ť ), byly o zahájení šetření informovány a bylo jim umožněno vyjádřit písemně své stanovisko, předložit informace a důkazy, a to ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly, a které prokázaly, že mají důvod ke slyšení, byly vyslyšeny;
          
          3. Výsledek šetření
          
          (5) jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 990/2004, vyšetřování došlo k závěru, že je v zájmu Společenství stávající opatření upravit, a to za předpokladu, že taková úprava výrazně nepoškodí žádoucí úroveň ochrany obchodu;
          
          4. Závazky
          
          (6) v souladu se závěry nařízení (ES) č. 990/2004 navrhla Komise podle čl. 8 odst. 2 základního nařízení dotčeným společnostem závazky. V důsledku toho byly postupně nabídnuty závazky (i) jedním vyvážejícím výrobcem dotčeného výrobku v Rusku (Novolipetsk Iron & Steel Corporation) spolu se společností ve Švýcarsku (Stinol A.G.) a (ii) druhým vyvážejícím výrobcem dotčeného produktu v Rusku (OOO Viz Stal) spolu s jeho spřízněnou společností Duferco S.A. ve Švýcarsku;
          
          (7) je třeba zdůraznit, že podle čl. 22 písm. c) základního nařízení se tyto závazky považují za zvláštní opatření, protože podle závěrů nařízení (ES) č. 990/2004 nejsou přímo rovnocenné antidumpingovému clu;
          
           (8) přesto však v souladu s nařízením (ES) č. 990/2004 závazky každého jednotlivého vyvážejícího výrobce zavazují k tomu, aby dodržoval dovozní limity a aby, z důvodu sledování závazku, dotčený vyvážející výrobce rovněž souhlasil s tím, že bude široce dodržovat tradiční strukturu prodeje jednotlivým zákazníkům z EU10. Vyvážející výrobci jsou si rovněž vědomi toho, že pokud se zjistí, že se tato struktura prodeje významným způsobem změnila, nebo že se jakýmkoli způsobem ztížilo či znemožnilo sledování těchto závazků, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazků společnosti, což povede k jejich nahrazení konečnými antidumpingovými cly; Komise rovněž může upravit výši limitu nebo se uchýlit k jiným nápravným krokům;
          
          (9) jednou z podmínek závazků také je, že budou-li jakýmkoli způsobem porušeny, je Komise oprávněna zrušit jejich přijetí, což povede k jejich nahrazení konečnými antidumpingovými cly;
          
          (10) společnosti rovněž poskytnou Komisi pravidelné a podrobné údaje o svých vývozech do Společenství, což Komisi umožní tyto závazky účinně sledovat;
          
          (11) aby byla Komise schopna účinně sledovat, zda společnosti své závazky plní, bude osvobození od cla při předložení žádosti příslušnému celnímu orgánu o propuštění do volného oběhu v souladu se závazkem podmíněno předložením faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze nařízení Rady (ES) č. 990/2004. Tento rozsah informací je rovněž potřebný k tomu, aby celní orgány mohly s dostatečnou přesností ověřit, zda zásilka odpovídá obchodním dokladům. V případě, že nebude tato faktura předložena nebo nebude odpovídat výrobku vykazovanému k proclení, bude splatné příslušné antidumpingové clo;
          
          (12) s ohledem na výše uvedené skutečnosti se nabídky závazků považují za přijatelné;
          
          (13) přijetí závazků se omezuje na počáteční období šesti měsíců bez dotčení normální doby trvání opatření; po konci tohoto období závazky zaniknou, pokud nebude Komise považovat za vhodné prodloužit lhůtu pro použití zvláštních opatření na dalších šest měsíců;
          
          B. ZÁZNAMY O DOVOZECH
          
          (14) s ohledem na neobvyklé okolnosti v daném případě a na přirozené riziko porušování závazků vyvolané cenovými rozdíly mezi EU10 a EU15 a na jejich dočasnou povahu panuje názor, že existují dostatečné důvody pro to, aby byly v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení vedeny záznamy o některých dovozech dotčeného výrobku po dobu nejdéle devíti měsíců;
          
          (15) celním orgánům se proto ukládá, aby podnikaly příslušné kroky vedoucí k vedení záznamů o dovozech do Společenství dotčených produktů pocházejících z Ruska vyvážených společnostmi, jež nabídly přijatelné závazky a pro něž se požaduje výhoda z osvobození od antidumpingového cla;
          
          (16) zjistí-li se porušení závazku, mohou být na zboží dané do volného oběhu ve Společenství uložena se zpětnou platností cla, a to od data porušení závazku;
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Tímto se přijímají závazky nabídnuté níže uvedenými vyvážejícími výrobci v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů izotropních plechů válcovaných za studena a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace:
          
          >TABELPOSITION>
          
           Článek 2
          Celním orgánům se tímto ukládá, aby v souladu s čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 podnikly příslušné kroky k vedení záznamů o dovozech do Společenství izotropních plechů válcovaných za studena a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruska a spadajících pod kód KN 72251100 (plechy o šířce nejméně 600 mm) a ex72261100 (plechy o šířce větší než 500 mm ale menší než 600 mm), vyráběných a prodávaných společnostmi uvedenými v článku 1, pro něž se požaduje osvobození od antidumpingových cel uložených nařízením Rady (ES) č. 990/2004.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie  a zůstává v platnosti po dobu šesti měsíců.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. května 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          (2) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12.
          (3) Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 5.
          (4) Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 7.
          (5) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.