Nařízení Komise (ES) č. 1001/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejících z Ruské federace a Ukrajiny a o vedení celních záznamů o dovozech dusičnanu amonného z Ruské federace a Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1001/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1001/2004 ze dne  18. května 2004  o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejících z Ruské federace a Ukrajiny a o vedení celních záznamů o dovozech dusičnanu amonného z Ruské federace a Ukrajiny
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004(2) (základní nařízení) a zejména na čl. 8, čl. 11 odst. 3, čl. 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Po přezkoumání před pozbytím platnosti a po prozatímním přezkoumání Rada nařízením (ES) č. 658/2002(3), uložila definitivní antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amonného (dotčený výrobek) pocházejícího z Ruské federace (Ruska). Rada uložila nařízením (ES) č. 132/2001(4) konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny. Rada pozměnila svým nařízením (ES) č. 993/2004(5) nařízení (ES) č. 658/2002 a (ES) č. 132/2001.
          
          (2) Opatřením v případě Ruska je množstevní clo 47,07 EUR/t a v případě Ukrajiny množstevní clo 33,25 EUR/t.
          
          2. Šetření
          
          (3) Zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (6) dne  20. března 2004  informovala Komise o zahájení částečného prozatímního přezkoumání platných opatření (dále jen  Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení.
          
          (4) Přezkoumání bylo zahájeno z podnětu Komise s cílem zjistit, zda v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) a při zohlednění zájmů Společenství je třeba opatření upravit tak, aby se předešlo náhlému a výrazně negativnímu dopadu na všechny zúčastněné strany, včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů.
          
          (5) Všechny zúčastněné strany, včetně průmyslu Společenství, sdružení výrobců a spotřebitelů ve Společenství, vývozců/výrobců v dotčených zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných úřadů v dotčených zemích, i zúčastněné strany v deseti nových členských státech, které k Evropské unii přistoupily  1. května 2004  (EU10), byly o zahájení šetření informovány a bylo jim umožněno vyjádřit písemně své stanovisko, předložit informace a důkazy, a to v době stanovené v oznámení o zahájení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly, a které prokázaly, že mají důvod ke slyšení, byly vyslyšeny.
          
          3. Výsledek šetření
          
          (6) Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 993/2004, šetření došlo k závěru, že je v zájmu Společenství upravit stávající opatření, a to za předpokladu, že tyto úpravy výrazně nepoškodí žádoucí úroveň ochrany obchodu.
          
          4. Závazky
          
          (7) Komise na základě závěrů nařízení (ES) č. 993/2004 podle čl. 8 odst. 2 základního nařízení navrhla dotčeným společnostem závazky. V důsledku toho byly postupně navrženy závazky (i) jedním vyvážejícím výrobcem dotčeného výrobku z Ukrajiny (OJSC  ŤAzotť ), (ii) vyvážejícím výrobcem z Ruska (CJSC MCC  Eurochem  ohledně zboží vyráběného v jeho výrobním závodě JSC  Nak Azot, Rusko ) společně se spřízněnou společností ( Cumberland Sound Ltd.,  Britské Panenské ostrovy), (iii) jednotlivě dvěma vyvážejícími výrobci z Ruska (OAO  Ť Kirovo - Chepetsky Chimkombinat ť  a  JSC   Ť Azot ť ) a (iv) společně dvěma spřízněnými vyvážejícími výrobci -  akciovou společností   Ť Acron ť , Rusko a  akciovou společností   Ť Dorogobuzh ť , Rusko.
          
           (8) Z podání společnosti OAO  ŤKirovo - Chepetsky Chimkombinatť  a veřejně dostupných informací na internetu je Komisi známo, že JSC  ŤAzotť  a OAO  Kirovo - Chepetsky Chimkombinat  jsou propojeny prostřednictvím agrochemické korporace  ŤAzotť , jež vlastní výrazně více než 5 % kapitálu v každé z uvedených dvou společností. Proto podle článku 2 základního nařízení a definice osob ve spojení podle článku 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93(7) Komise považuje společnosti JSC  ŤAzotť  a OAO  ŤKirovo - Chepetsky Chimkombinatť  za strany ve spojení. Je třeba uvést, že mimořádný nárůst objemu exportu jednoho z těchto dvou vyvážejících výrobců, totiž OAO  Ť Kirovo - Chepetsky Chimkombinat ť , do EU10, zjištěný během prvních měsíců roku 2004, byl vyšší než jejich společný tradiční objem vývozu do EU10. Proto se závazek předložený těmito dvěma vyvážejícími výrobci zamítá, protože horní limit závazku obou těchto dvou vyvážejících výrobců dohromady, počítaný jako tradiční objem vývozu do EU10 v letech 2001 a 2002, po odečtení mimořádného nárůstu objemu vývozu do EU10, zjištěného v prvních měsících 2004, je záporný
          
          (9) Je třeba poukázat na to, že podle čl. 22 písm. c) základního nařízení se jakékoli závazky přijaté tímto nařízením považují za zvláštní opatření, protože podle závěrů nařízení (ES) č. 993/2004 nejsou přímo rovnocenné antidumpingovému clu.
          
          (10) Přesto však v souladu s nařízením (ES) č. 993/2004 závazky každého jednotlivého vyvážejícího výrobce zavazují k tomu, aby dodržoval minimální dovozní ceny v rámci dovozních limitů a aby, z důvodu sledování závazku, vyvážející výrobce rovněž souhlasil s tím, že bude důsledně dodržovat tradiční strukturu prodeje jednotlivým zákazníkům z EU10. Vyvážející výrobci jsou si rovněž vědomi toho, že pokud se zjistí, že se tato struktura prodeje významným způsobem změnila, nebo že se jakýmkoli způsobem ztížilo či znemožnilo monitorování těchto závazků, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazků společnosti, což povede k uložení konečných antidumpingových cel namísto závazku nebo může rovněž upravit výši limitu, nebo může přijmout jiná nápravná opatření.
          
          (11) Jednou z podmínek závazků je, že pokud budou jakýmkoli způsobem porušeny, je Komise oprávněna zrušit jejich přijetí, což povede k uložení konečných antidumpingových cel namísto závazku.
          
          (12) Společnosti rovněž poskytnou Komisi pravidelné a podrobné údaje o svých vývozech do Společenství, což Komisi umožní tyto závazky účinně sledovat.
          
          (13) Aby byla Komise schopna účinně sledovat, zda společnosti své závazky plní, bude osvobození od cla při předložení žádosti příslušnému celnímu orgánu o propuštění do volného oběhu v souladu se závazkem podmíněno předložením faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze nařízení Rady (ES) č. 993/2004. Tento rozsah informací je potřebný i k tomu, aby celní orgány byly schopny stanovit s dostatečnou přesností, zda dodávka odpovídá obchodním dokumentům. V případě, že tato faktura nebude předložena nebo nebude odpovídat výrobku předloženému k proclení, bude splatné příslušné antidumpingové clo.
          
          (14) S ohledem na výše uvedené se nabídky závazků předložené OJSC  ŤAzotť ,  CJSC MCC Eurochem  u zboží vyrobeného v jejím výrobním závodě JSC  Nak Azot, Rusko  a  akciovou společností   Ť Acron ť   společně s akciovou společností   Ť Dorogobuzh ť  považují za přijatelné.
          
          (15) Přijetí závazků je omezeno na počáteční období šesti měsíců, aniž by byla dotčena normální doba trvání opatření. Přesto však bude další trvání přijetí závazků (šest měsíců od jejich přijetí) podléhat přezkoumání Komisí s cílem ověřit, zda v EU10 i nadále existují mimořádné a negativní podmínky pro koncové uživatele, jež vedly k přijetí závazků. S ohledem na krátkodobou povahu závazků a výjimečné okolnosti, za kterých jsou přijaty, mohou útvary Komise, po konzultaci s Poradním výborem, některé podmínky závazků upravit, pokud bude po uplynutí přiměřené doby zjištěno, že závazky nepřinášejí zamýšlené výsledky, pokud jde o umožnění, aby pokračovaly tradiční vývozní toky do EU10. Změněné podmínky závazků však musí nadále významně přispívat k odstranění poškození.
          
          B. ZÁZNAMY O DOVOZECH
          
          (16) S ohledem na neobvyklé okolnosti v tomto případu a na přirozené riziko porušování závazků vyvolané cenovými rozdíly mezi EU10 a EU15 a na jejich krátkodobou povahu panuje názor, že existují dostatečné důvody pro to, aby byly v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení vedeny záznamy o některých dovozech dotčeného výrobku po dobu nejdéle devíti měsíců.
          
          (17) Celním orgánům se proto ukládá, aby podnikly příslušné kroky nutné k vedení záznamů o dovozech do Společenství dotyčných produktů pocházejících z Ukrajiny a Ruska, vyvážených společnostmi, jež nabídly přijatelné závazky a pro něž se požaduje osvobození od antidumpingového cla.
          
          (18) Zjistí-li se porušení závazku, mohou být na zboží propuštěné do volného oběhu ve Společenství uložena se zpětnou platností cla, a to od data porušení závazku,
          
           PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Závazky nabídnuté níže uvedenými vyvážejícími výrobci v návaznosti na antidumpingové řízení ohledně dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny a Ruské federace se tímto přijímají.
          
          >TABELPOSITION>
          
          Článek 2
          Celním orgánům se tímto ukládá, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 podnikly příslušné kroky k zaznamenání dovozů do Společenství dusičnanu amonného pocházejících z Ukrajiny a Ruské federace, spadajících pod kódy KN 31023090 a 31024090, vyráběných a prodávaných nebo vyráběných a vyvážených společnostmi uvedenými v článku 1, pro něž se požaduje osvobození od antidumpingových cel uložených nařízením Rady (ES) č. 993/2004.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie  a zůstává v platnosti po dobu šesti měsíců.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. května 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          (2) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12.
          (3) Úř. věst. L 102, 18.04.2002, s. 1.
          (4) Úř. věst. L 23, 25.1.2001, s. 1.
          (5) Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 28
          (6) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.
          (7) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.