Nařízení Komise (ES) č. 1002/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1002/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1002/2004 ze dne  18. května 2004  o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1), (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ),naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004(2) a zejména na článek 8, čl. 11 odst. 3, článek 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          
          1. Platná opatření
          
          (1) Rozhodnutím (ES) č. 969/2000(3) Rada pozměnila a rozšířila opatření uložená nařízením (ES) č. 3068/92(4), ve znění nařízení (ES) č. 643/94(5) a nařízení (ES) č. 449/98(6), o dovozech chloridu draselného (dále jen  Ťdotčený výrobekť ) pocházejícího z Běloruské republiky (dále jen  ŤBěloruskoť ), Ruské federace (dále jen  ŤRuskoť ) a Ukrajiny do Společenství. Nařízením (ES) č. 992/2004(7), pozměnila Rada nařízení (ES) č. 969/2000.
          
          (2) Opatření mají podobu pevně stanovených cel určených podle kategorie a jakosti výrobku v rozmezí od 19,51 EUR/t do 48,19 EUR/t v případě Běloruska, od 19,61 EUR/t do 40,63 EUR/t v případě Ruska a od 19,61 EUR/t do 48,19 EUR/t v případě Ukrajiny.
          
          2. Šetření
          
          (3) Zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropské unie (8), dne  20. března 2004  informovala Komise o zahájení částečného prozatímního přezkoumání platných opatření (dále jen  Ťopatřeníť ) podle čl. 11 odst. 3 a čl. 22 písm. c) základního nařízení.
          
          (4) Přezkoumání bylo zahájeno z podnětu Komise s cílem zjistit, zda v důsledku rozšíření Evropské unie dne  1. května 2004  (dále jen  Ťrozšířeníť ) a při zohlednění zájmů Společenství je třeba opatření upravit tak, aby se předešlo náhlému a výrazně negativnímu dopadu na všechny zúčastněné strany, včetně uživatelů, distributorů a spotřebitelů.
          
          (5) Všechny zúčastněné strany, které jsou Komisi známy, včetně průmyslových odvětví Společenství, sdružení výrobců a spotřebitelů ve Společenství, vývozců/výrobců v dotčených zemích, dovozců a jejich sdružení a příslušných úřadů v dotčených zemích, jakož i zúčastněné strany v deseti nových členských státech, které k Evropské unii přistoupily dne  1. května 2004  (dále jen  ŤEU10ť ), byly o zahájení šetření informovány a bylo jim umožněno vyjádřit písemně své stanovisko, předložit informace a důkazy, a to v době stanovené v oznámení o zahájení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly, a které prokázaly, že mají důvod ke slyšení, byly vyslyšeny.
          
          3. Výsledek šetření
          
          (6) Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 992/2004, šetření došlo k závěru, že je v zájmu Společenství upravit stávající opatření, a to za předpokladu, že tyto úpravy výrazně nepoškodí žádoucí úroveň ochrany obchodu.
          
          4. Závazky
          
          (7) Komise na základě závěrů nařízení (ES) č. 992/2004 navrhla podle čl. 8 odst. 2 základního nařízení dotčeným společnostem závazky. V důsledku toho byly postupně nabídnuty závazky i) jedním vyvážejícím výrobcem dotčeného výrobku z Běloruska (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) společně se spřízněnými společnostmi z Ruska (JSC International Potash Company), Rakouska (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) a Litvy (UAB Baltkalis), ii) vyvážejícím výrobcem z Ruska (JSC Silvinit) společně se spřízněnými společnostmi z Ruska (JSC International Potash Company) a Rakouska (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H) a druhým vyvážejícím výrobcem z Ruska (JSC Uralkali) společně se společností z Kypru (Fertexim Ltd).
          
          (8) Je třeba poukázat na to, že podle čl. 22 písm. c) základního nařízení se tyto závazky považují za zvláštní opatření, protože podle závěrů nařízení (ES) č. 992/2004 nejsou přímo rovnocenné antidumpingovému clu.
          
          (9) Nicméně v souladu s nařízením (ES) č. 992/2004 se podle těchto závazků každý jednotlivý vyvážející výrobce zavázal dodržovat minimální dovozní ceny v rámci dovozních limitů a, z důvodu sledování závazků, vyvážející výrobci rovněž souhlasili s tím, že budou celkově dodržovat tradiční skladbu svého prodeje jednotlivým zákazníkům z EU10. Vyvážející výrobci jsou si rovněž vědomi toho, že pokud se zjistí, že se tato tradiční skladba prodeje významným způsobem změnila, nebo že je z jakéhokoli důvodu těžké nebo nemožné sledovat tyto závazky, je Komise oprávněna zrušit přijetí závazků společnosti, což povede k jejich nahrazení konečnými antidumpingovými cly, nebo je oprávněna upravit výši limitu nebo přijmout jiná nápravná opatření.
          
          (10) Jednou z podmínek závazků také je, že budou-li jakýmkoli způsobem porušeny, je Komise oprávněna zrušit jejich přijetí, což povede k jejich nahrazení konečnými antidumpingovými cly.
          
          (11) Společnosti rovněž poskytnou Komisi pravidelné a podrobné údaje o svých vývozech do Společenství, což Komisi umožní účinně sledovat tyto závazky.
          
          (12) Aby byla Komise schopna účinně sledovat, zda společnosti plní své závazky, pak při předložení žádosti o propuštění do volného oběhu, v souladu se závazkem, příslušnému celnímu orgánu je osvobození od cla podmíněno předložením faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze nařízení Rady (ES) č. 992/2004. Tento rozsah informací je rovněž potřebný k tomu, aby celní orgány mohly s dostatečnou přesností ověřit, zda zásilka odpovídá obchodním dokladům. V případě, že nebude tato faktura předložena nebo nebude odpovídat výrobku vykazovanému k proclení, bude splatné příslušné antidumpingové clo.
          
          (13) S ohledem na výše uvedené skutečnosti se nabídky závazků považují za přijatelné.
          
          (14) Přijetí závazků je omezeno na počáteční období dvanácti měsíců, aniž je dotčena obvyklá doba trvání opatření. Nicméně po šesti měsících od přijetí závazků musí další jejich zachování posoudit Komise, která ověří, zda i nadále pro koncové uživatele v EU10 existují mimořádné a nepříznivé podmínky, jež vedly k přijetí závazků.
          
          B. ZÁZNAMY O DOVOZECH
          
          (15) S ohledem na neobvyklé okolnosti v daném případě a na přirozené riziko porušování závazků vyvolané cenovými rozdíly mezi EU15 a EU10, jež jsou dočasné povahy, panuje názor, že existují dostatečné důvody pro to, aby byly vedeny záznamy o některých dovozech dotčeného výrobku po dobu nejdéle devíti měsíců v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
          
          (16) Celní orgány se proto vyzývají, aby přijaly příslušné opatření ve věci vedení záznamů o dovozech dotčeného výrobku pocházejícího z Běloruska a z Ruska, vyváženého společnostmi, jež nabídly přijatelné závazky a pro něž je požadováno osvobození od antidumpingových cel.
          
          (17) Zjistí-li se porušení závazku, mohou být na zboží dané do volného oběhu ve Společenství uložena se zpětnou platností cla, a to od data porušení závazku,
          
           PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          Článek 1
          Závazky nabídnuté níže uvedenými vyvážejícími výrobci v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace se tímto přijímají.
          
          >TABELPOSITION>
          
          Článek 2
          Celní orgány se proto vyzývají, aby v souladu s čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 přijaly příslušná opatření ve věci vedení záznamů o dovozech do Společenství chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace kódů KN 31042010 (kódy TARIC 3104201010 a 3104201090), 31042050 (kódy TARIC 3104205010 a 3104205090), 31042090 (kód TARIC 3104209000), ex31052010 (kódy TARIC 3105201010 a 3105201020), ex31052090 (kódy TARIC3105209010 a 3105209020), ex31056090 (kódy TARIC3105609010 a 3105609020), ex31059091 (kódy TARIC 3105909110 a 3105909120), ex31059099 (kódy TARIC 3105909910 a 3105909920) vyrobeného a prodaného nebo vyrobeného a vyvezeného společnostmi na seznamu v článku 1, pro něž je požadováno osvobození od antidumpingových cel stanovených nařízením (ES) č. 992/2004.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie  a zůstává v platnosti po dobu dvanácti měsíců.
           Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. května 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          (2) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12.
          (3) Úř. věst. L 112, 11.5.2000, s. 4.
          (4) Úř. věst. L 308, 24.10.1992, s. 41.
          (5) Úř. věst. L 80, 24.3.1994, s. 1.
          (6) Úř. věst. L 58, 27.2.1998, s. 15.
          (7) Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 23.
          (8) Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.