Nařízení Komise (ES) č. 1005/2004 ze dne 19. května 2004 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1005/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1005/2004 ze dne  19. května 2004  o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1) a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Oves patří mezi produkty, na které se vztahuje společná organizace trhu v odvětví obilovin. Nepatří však mezi základní obiloviny uvedené v článku 4 nařízení (EHS) č. 1766/92, u nichž je stanoven intervenční nákup.
          
          (2) Oves je ve Finsku a Švédsku důležitou a tradiční obilovinou, která je dobře přizpůsobena tamním klimatickým podmínkám. Jeho produkce zdaleka překračuje potřeby těchto zemí, takže jsou nuceny prodávat přebytky do třetích zemí. Přistoupení ke Společenství nic nezměnilo na situaci, jež zde existovala i dříve.
          
          (3) Případné snížení pěstování ovsa ve Finsku a Švédsku by se uskutečnilo ve prospěch jiných obilovin, které využívají intervenčního režimu, a to zejména ječmene. V případě ječmene se situace v obou státech i v celém Společenství rovněž vyznačuje nadvýrobou. Převedení pěstování ovsa na pěstování ječmene by mohlo tuto situaci jen zhoršit. Proto se doporučuje, aby se oves mohl dále vyvážet do třetích zemí.
          
          (4) Oves může být předmětem náhrady uvedené v článku 13 nařízení (EHS) č. 1766/92. Kvůli své zeměpisné poloze se Finsko a Švédsko při vývozu nacházejí v méně výhodném postavení než ostatní členské státy. Náhrada stanovená na základě výše uvedeného článku 13 je výhodná především při vývozu z těchto ostatních států. Je tedy nutné počítat s tím, že produkce ovsa bude ve Finsku a Švédsku stále více nahrazována produkcí ječmene. V průběhu příštích hospodářských let je tedy třeba ve Finsku a ve Švédsku očekávat intervenční zásahy podle článku 4 nařízení (EHS) č. 1766/92 u značného množství ječmene, jehož jedinou možností odbytu je vývoz do třetích zemí. Tyto vývozy z intervenčních skladů jsou pro rozpočet Společenství nákladnější než přímé vývozy.
          
          (5) Zvláštní intervenční opatření ve smyslu článku 6 nařízení (EHS) č. 1766/92 umožňuje zamezit těmto dodatečným nákladům. Intervence se provede formou opatření určeného k odlehčení trhu s ovsem ve Finsku a Švédsku. Za těchto okolností je nejvhodnějším opatřením náhrada, která se poskytuje na základě nabídkového řízení pouze na oves produkovaný a vyvážený těmito dvěma zeměmi.
          
          (6) Povaha a cíle výše uvedeného opatření umožňují obdobně použít článek 13 nařízení (EHS) č. 1766/92, jakož i jeho prováděcí nařízení, zejména nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2).
          
          (7) Nařízení (ES) č. 1501/95 stanoví, že jedním ze závazků kupujícího je povinnost podat žádost o vývozní licenci a složit záruku. Výše záruky bude stanovena.
          
          (8) Dotčené obiloviny musí být skutečně vyvezeny z členských států, které zavedly zvláštní intervenční opatření. Je tedy nutné omezit využití vývozních licencí, jednak na vývozy z členských států, ve kterých bylo o licenci požádáno, a jednak na oves vyprodukovaný ve Finsku a ve Švédsku.
          
          (9) Za účelem zajištění rovného zacházení pro všechny zúčastněné je nutné stanovit shodnou dobu platnosti vydaných licencí.
          
           (10) Správný průběh nabídkového řízení pro vývozy vyžaduje stanovení minimálního množství, lhůty a formy předání podaných nabídek příslušným orgánům.
          
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.Zvláštní intervenční opatření ve formě vývozní náhrady se použije na 100000 tun ovsa vyprodukovaných ve Finsku a Švédsku a určených k tomu, aby byly vyvezeny z Finska a Švédska do všech třetích zemí s vyloučením Bulharska a Rumunska.
          Článek 13 nařízení (EHS) č. 1766/92 i prováděcí ustanovení tohoto článku jsou obdobně použitelná pro výše uvedenou náhradu.
          2.Realizací opatření stanoveného v odstavci 1 je pověřen finský a švédský intervenční orgán.
          Článek 2
          1.Za účelem určení výše náhrady podle článku 1 odst.1 se přistupuje k nabídkovému řízení.
          2.Nabídkové řízení se vztahuje na množství ovsa uvedené v čl. 1 odst. 1, určené k vývozu do třetích zemí, s vyloučením Bulharska a Rumunska.
          3.Nabídkové řízení je otevřeno do  15. června 2004 . Po dobu jeho trvání se přistupuje k týdenním nabídkovým řízením, u kterých jsou data podávání nabídek stanovena v oznámení o nabídkovém řízení.
          Odchylně od čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1501/95 skončí lhůta pro předkládání nabídek u prvního dílčího nabídkového řízení dne  27. května 2004 .
          4.Nabídky se předkládají finskému nebo švédskému intervenčnímu orgánu na adresách uvedených v oznámení o nabídkovém řízení.
          5.Nabídkové řízení se koná podle ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení nařízení (ES) č. 1501/95.
          Článek 3
          Nabídka je platná jen pokud:
          a) se vztahuje na množství nejméně 1000 tun;
          b) k ní je přiložen písemný závazek účastníka, který upřesňuje, že se nabídka vztahuje výlučně na oves vyprodukovaný ve Finsku a ve Švédsku a že tento oves bude z Finska nebo Švédska vyvezen.
          
          Pokud není dodržen závazek uvedený v písmenu b), příslušná záruka dle článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003(3) propadá, vyjma zásahů vyšší moci.
          Článek 4
          V rámci nabídkového řízení uvedeného v článku 2 se v žádosti o vývozní licenci a ve vývozní licenci v kolonce 20 uvede jedna ze dvou následujících poznámek:
          - Asetus (EY) N:o ..../2004- Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,
          - Förordning (EG) nr ..../2004 - Licensen giltig endast i Finland och Sverige.
          
          Článek 5
          Náhrada je platná jen pro vývozy uskutečněné z Finska a Švédska.
          Článek 6
          Záruka uvedená v článku 5 odst. 3 bod a) nařízení (ES) č. 1501/95 je 12 EUR/t.
          Článek 7
          1.Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000(4) jsou vývozní licence vydané podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o stanovení jejich doby platnosti, považovány za vydané v den podání nabídky.
          2.Vývozní licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení stanoveného článkem 2 jsou platné od data jejich vydání ve smyslu odstavce 1 tohoto nařízení až do konce následujícího čtvrtého měsíce.
          3.Odchylně od článku 11 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou vývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v článku 2 tohoto nařízení platné jen ve Finsku a ve Švédsku.
           Článek 8
          Finský a švédský intervenční orgán předá Komisi podané nabídky nejpozději hodinu a půl po skončení lhůty pro týdenní podávání nabídek, jak je stanoveno v oznámení o nabídkovém řízení s použitím formuláře z přílohy.
          Pokud žádné nabídky neexistují, finský a švédský intervenční orgán o tom informují Komisi ve lhůtě, která je shodná s lhůtou stanovenou v prvním pododstavci.
          Čas stanovený pro podávání nabídek je belgický čas.
          Článek 9
          Nařízení (ES) č.1814/2003 se zrušuje.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  19. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. . Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř.věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř.věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
          (3) Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.
          (4) Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.