Nařízení Komise (ES) č. 1017/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství v pro třetí čtvrtletí roku 2004 rámci celních kvót A/B a C

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1017/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1017/2004 ze dne  25. května 2004 , kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství v pro třetí čtvrtletí roku 2004 rámci celních kvót A/B a C
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne  13. února 1993  o společné organizaci trhu s banány(1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 14 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne  7. května 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, co se týče režimu dovozu banánů do Společenství(2), uvádí možnost stanovit směrné množství vyjádřené jako procentní podíl množství dostupných v rámci každé celní kvóty A, B a C dle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 404/93 za účelem vydávání dovozních licencí pro první tři čtvrtletí roku.
          
          
(2) Údaje týkající se jednak množství banánů uváděných na trh Společenství v roce 2003 a zejména skutečných dovozů realizovaných především během třetího čtvrtletí a také vyhlídek ohledně dodávky a spotřeby na trhu Společenství ve stejném čtvrtletí roku 2004 vyžadují, aby se stanovila směrná množství pro kvóty A a B a C, čímž se zajistí uspokojující dodávka do Společenství jako celku a kontinuita obchodních toků mezi odvětvím výroby a odbytu.
          
          
(3) Na základě stejných údajů je třeba maximální množství, pro která mohou jednotlivé hospodářské subjekty podávat žádosti o licence vztahující se na třetí čtvrtletí roku 2004, stanovit v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001.
          
          
(4) Vzhledem k tomu, že toto nařízení musí být použitelné před začátkem období pro podávání žádostí o licence vztahující se na třetí čtvrtletí roku 2004, je třeba, aby vstoupilo v platnost okamžitě.
          
          
(5) Toto nařízení se musí vztahovat na hospodářské subjekty stanovené v Evropském společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004 ; nařízení Komise (ES) č. 838/2004 stanovilo přechodná opatření pro dovoz banánů do Společenství z důvodu vstupu České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro třetí čtvrtletí roku 2004 se směrné množství uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v článku 18 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
          
- 23 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004 , v rámci celních kvót A/B,
          
- 28 % množství dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004 , v rámci celní kvóty C.
          
          
Článek 2
          
Ve třetím čtvrtletí roku 2004 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v rámci celních kvót uvedených v článku 18 ods. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 stanoví na:
          
a) 23 % referenčního množství stanoveného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004  v rámci celních kvót A/B;
          
b) 23 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004  v rámci celních kvót A/B;
          
c) 28 % referenčního množství stanoveného dle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 896/2001 pro tradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004  v rámci celních kvóty C;
          
d) 23 % referenčního množství stanoveného a oznámeného dle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 896/2001 pro netradiční hospodářské subjekty stanovené ve Společenství ve složení ze dne  30. dubna 2004  v rámci celní kvóty C.
          
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  25. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
(2) Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.