Nařízení Komise (ES) č. 1020/2004 ze dne 26. května 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1020/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1020/2004 ze dne  26. května 2004  o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1),
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne  18. června 1996  o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT(2),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne  30. června 2003 , kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96(3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.
          
          
(2) Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 17011110, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.
          
          
(3) Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 17011110, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.
          
          
(4) V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od  17.  do  21. května 2004  příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT-Indie.
          
          
(5) Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech  17.  až  21. května 2004  podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  27. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  26. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. č. L 178, 30. 6. 2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. č. L 6, 10.1.2004, s. 2).
          
(2) Úř. věst. č. L 146, 20. 6. 1996, s. 1.
          
(3) Úř. věst. č. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. č. L 15, 22.1.2004, s. 3).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.