Nařízení Komise (ES) č. 1023/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1023/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1023/2004 ze dne  26. května 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1432/94 ze dne  22. června 1994 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty(1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Žádosti o dovozní licence podané na období od  1. května  do  30. června 2004  se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.
          
          
(2) Je třeba určit množství dostupné pro následující období.
          
          
(3) Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1.Žádostem o dovozní licence podaným na období od  1. května  do  30. června 2004  dle nařízení (ES) č. 1432/94 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.
          
2.Na období od  1. července  do  30. září 2004  mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1432/94 pro celkové množství uvedené v příloze II.
          
3.Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  27. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  26. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  SIlva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 332/2004 (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 10).
          
PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.